کد خبر: ۸۱۴۸۸۹
تاریخ انتشار:
بر اساس صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه  حسابرسی شده

تحقق 1361 ریال سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

در دوره 6 ماهه منتهی به 30/8/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل؛ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به ازای هر سهم 1361 ریال سود محقق کرده و سود پایه هر سهم گروه هم 797 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد جوزه نفت و انرژی، برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به  30/8/1401 (حسابرسی شده) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، این شرکت به ازای هر سهم 1,361 ریال سود محقق کرده است و این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 598 ریال زیان شناسایی کرده بود.تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 «وپترو» با سرمایه ثبت شده 182 میلیارد تومان طی عملکرد 6 ماهه منتهی 30/8/1401 مبلغ 248 میلیارد تومان سود محقق کرده است.در 19 بهمن ماه 1401 که این گزارش نوشته می شود و برابر آمار منتشره در بورس تهران، ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشی 2752 میلیارد تومان اعلام شده است.

 

وضعیت مالی شرکت اصلی

وضعیت مالی شرکت اصلی بر اساس صورت های مالی میاندوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/8/1401 به شرح زیر است:

 

افزایش 289 درصدی درآمدهای عملیاتی

برابر صورت های مالی میاندوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/8/1401 درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با افزایش 289 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2.3 میلیارد تومان به 6.7 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 176 درصدی هزینه های فروش اداری و عمومی

برابر صورت های مالی میاندوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/8/1401 هزینه های فروش اداری و عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با افزایش 176 درصدی از 10.6 میلیارد تومان به 186.6 میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

 تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 

درآمد 260 میلیارد تومانی در سر فصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

برابر صورت های مالی میاندوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/8/1401 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی نسبت به دوره مشابه سال قبل از منفی 99.7 میلیارد تومان به مثبت 260 میلیارد تومان تغییر کرده است.

سایر در امدها و یزینه های غیر عملیاتی در سال مالی جاری به شرح زیر می باشد:

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 

تبدیل زیان به سود خالص 248 میلیارد تومانی

برابر صورت های مالی میاندوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 30/8/1401 سود خالص شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با افزایش 357 میلیارد تومانی از زیان 109 میلیارد تومانی در دوره مشابه سال قبل به سود خالص 248 میلیارد تومانی تغییر کرده است.

 

تحقق 1361 ریال سود به ازای هر سهم

برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 6 ماهه منتهی به  30/8/1401 (حسابرسی شده) شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، این شرکت به ازای هر سهم 1,361 ریال سود محقق کرده است و این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 598 ریال زیان شناسایی کرده بود.

 

فعالیت گروه در دور شش ماهه

وضعیت مالی شرکت گروه بر اساس صورت های مالی میاندوره 6 ماهه منتهی به 30/8/1401 به شرح زیر است:

 

فعالیت  گروه در دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/08/1401 به شرح زیر می باشد:

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 

افزایش 149 درصدی درامدهای عملیاتی گروه بر اساس صورت سود و زیان تلفیقی

برابر صورت سود و زیان تلفیقی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/8/1401 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، درامدهای عملیاتی این شرکت و زیرمجموعه های آن با افزایش 149 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2941 میلیارد تومان به 4379 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزیاش 141 درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی گروه بر اساس صورت سود و زیان تلفیقی

برابر صورت سود و زیان تلفیقی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/8/1401 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی تلفیقی این شرکت با افزایش 141 درصدی از 2379 میلیارد تومان به 3366 میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

افزایش 151 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی گروه بر اساس صورت سود و زیان تلفیقی

برابر صورت سود و زیان تلفیقی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/8/1401 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، هزینه های فروش، اداری و عمومی تلفیقی این شرکت با افزایش 141 درصدی از 101 میلیارد تومان به 159 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 429 درصدی سود خالص گروه بر اساس صورت سود و زیان تلفیقی

برابر صورت سود و زیان تلفیقی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/8/1401 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، سود خالص تلفیقی شرکت با افزایش 429 درصدی از 266 میلیارد تومان به 1142 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه بر اساس صورت سود و زیان تلفیقی

برابر صورت سود و زیان تلفیقی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30/8/1401 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، سود پایه هر سهم گروه بر اساس صورت سود و زیان تلفیقی با تفزتیش 797 درصدی از 573 ریال به 4568 ریال رسیده است.

 

معــرفی شــرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۸ سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری است.

دو سهامدار عمده این شرکت، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) می‌باشند که با هدف استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و دانش فنی درصدد توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شرکت است.

در حال حاضر این شرکت دارای سبد سرمایه گذاری ها در شرکت های فرعی، وابسته و ... است. همچنین خود جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( سهامی عام) ( تاپیکو) می باشد و واحد تجاری نهایی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( سهامی عام) (شستا) است.

ترکیب درآمدی شرکت شامل موارد زیر است:

  • سود حاصل از سرمایه گذاری ها شامل سود تقسیمی DPS شرکت های سرمایه پذیر اعم از مدیریتی و غیر مدیریتی
  • سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری هاو سهام شرکت های مدیریتی و غیر مدیریتی و سایر اوراق بهادار
  • سایر درآمدها شامل سود اوراق بهادار و سود سپرده ها و ....

خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعایت شرکت غیرقابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال میتوان حداکثر تا 20 درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور میگردد، بین صاهبان سهام تقسیم نمود.

 

ترکیب سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

ترکیب سهامداران به تفکیک میزان مالکیت

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 

حوزه فعالیت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

این شرکت دارای چندین شرکت فرعی و تابعه می باشد و همچنین خود جزءِ واهدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) (تاپ کو) بوده و واهد تجاری نهایی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) می باشد. فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مشتمل بر بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری است.

 

معرفی محصولات

محصولات بخش تولیدی این شرکت عبارتند از :

بخش تولید انواع مواد پتروشیمی، شیمیایی، محصولات نیمه ساخته و ساخته شده پلاستیکی و لاستیکی شامل :

 دوده صنعتی، ام تی بی ای، متیل اتیل کتون، آسترهای لاستیکی، تسمه نقاله، لوله های پلی اتیلن، لوله های الکترو فیوژن و ... .

بخش خدمات فنی و مهندسی شامل :

ارائه دهنده فعالیتهای خدماتی و مهندسی، ساخت تجهیزات، نصب و راه اندازی، بهره‌برداری و تعمیرات به اغلب مجتمع‌های پتروشیمی و سایر صنایع مرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

بخش بازرگانی و سرمایه‌گذاری:

صادرات و واردات مواد و محصولات و نیز تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

 

وضعیت بازدهی سهام در پایان دوره شش ماهه مقطع دوره ارائه گزارش و مقایسه آن با سالهای اخیر

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

بازدهی سهام شرکت از مجمع سال مالی منتهی به 31/02/1397 تا تاریخ تهیه گزارش در جدول زیر آورده شده است.

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 

به منظور قیاس نرخ بازدهی سهام شرکت، جدول مقایسه ای سالانه زیر آورده شده است:

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

 

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

شرکت های تابعه و حوزه های فعالیت

فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مشتمل بر ۵ بخش تولید، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری، پروژه‌ها و بازار سرمایه است که فعالیت هرکدام از این بخشها در قالب شرکتهای عضو گروه و به شرح ذیل انجام می‌شود:

تحقق 1361 ریاد سود پایه به ازای هر سهم شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی / افزایش 797 درصدی سود پایه هر سهم گروه

معرفی شرکت های تابعه

شرکتهای زیر گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

بخش تولیدی شامل : شرکت شیمی بافت و شیمی تکس، شرکت کربن ایران، شرکت دوده صنعتی پارس، شرکت صنایع لاستیکی سهند، شرکت تولیدی گازلوله، شرکت لوله های دوجداره قدر، شرکت سلسله آب حیات کرمان، شرکت شیمیایی فرآورد قشم، شرکت کیمیاورزان مهرغرب

 

بخش فنی و مهندسی شامل:

شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی (تکین کو)، شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)، شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس، شرکت نگهداشت کاران

 

بخش سرمایه گذاری شامل :

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش، شرکت سرمایه گذاری لاستیکی سهند

 

 

منابع:

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین