کد خبر: ۸۱۲۵۰۹
تاریخ انتشار:
بر اساس صورت های مالی میان دوره حسابرسی نشده،

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

علت افت 27 درصدی سود پایه هر سهم  شرکت پلی پروپیلن جم  در دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 بر اساس صورت های مالی میاندوره مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در گزارشی پیرامون دلایل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم نوشتک بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

 30/9/1401 (حسابرسی نشده) شرکت پلی پروپیلن جم، این شرکت به ازای هر سهم 14,936 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% افت داشته است.

«جم پیلن» با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 مبلغ 29,872,277 میلیون ریال سود محقق کرده است.

بررسی صورت های مالی میاندوره ای حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی غدیر نشان می دهد:

دانلود صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده نه ماهه نخست 1401

کاهش 9 درصدی درامدهای عملیاتی

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، درآمدهای عملیاتی شرکت پروپیلن جم با افت 8 درصدی از 7122 میلیارد تومان به 6545 میلیارد تومان کاهش نشان می دهد.

 

افزایش 8 درصدی بهای تمام شده

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، بهای تمام شده درامدهای عملیاتی شرکت پروپیلن جم با افت 8 درصدی از 3975 میلیارد تومان به 4288 میلیارد تومان کاهش یافته است.

 

کاهش 29 درصدی سود ناخالص

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود ناخالص شرکت پروپیلن جم با کاهش 29 درصدی از 3158 میلیارد تومان به 2257 میلیارد تومان افت پیدا کرده است.

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

افزایش 3 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، هزینه های فروش، اداری و عمومی شرکت پلی پروپیلن جم با کاهش 3 درصدی از 58 میلیارد و 521 میلیون تومان به 56 میلیارد و 636 میلیون تومان رسیده است.

 

افزایش سایر درامدها

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سایر درآمدهای شرکت پلی پروپیلن جم از 45 میلیون تومان به 16 میلیاردو 613 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

 

افزایش سایر هزینه ها

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سایر هزینه های شرکت پلی پروپیلن جم از 66 میلیون تومان به 323 میلیون تومان افزایش نشان می دهد.

 

کاهش 28 درصدی سود عملیاتی

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود عملیاتی شرکت پلی پروپیلن جم با افت 28 درصدی از 3099 میلیارد تومان به 2216 میلیارد تومان کاهش نشان می دهد.

 

افزایش 119 درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی شرکت پلی پروپیلن جم با افزیش 119 درصدی از 380 میلیارد تمان به 833 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 12 درصدی سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات شرکت پلی پروپیلن جم با کاهش 12 درصدی از 3479 میلیارد تومان به 3049 میلیارد تومان رسیده است.

 

هزینه مالیات بر درآمد  شرکت پلی پرولین جم در دوره منتهی به 30/9/1401 بالغ بر 61 میلیارد و 912 میلیون تومان براورد شده است.

 

کاهش 27 درصدی سود خالص عملیات در حال تداوم

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود خالص عملیات در حال تداوم شرکت پلی پروپیلن جم با کاهش 27 درصدی از 4076 میلیارد تومان به 2987 ملیارد تومان افت داشته است.

 

کاهش 27 درصدی سود خالص

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود خالص شرکت پلی پروپیلن جم با کاهش 27 درصدی از 4076 میلیارد تومان به 2987 ملیارد تومان افت داشته است.

 

کاهش 27 درصدی سود پایه هر سهم

طی دوره 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود پایه هر سهم شرکت پلی پروپیلن جم با کاهش 27 درصدی از 20382 ریال به 14936 ریال افت داشته است.

 

عمده دلیل کاهش سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم

چنان که صورت های مالی مقدماتی حسابرسی نشده شرکت پلی پروپیلن جم در دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 نشان می دهد، عمده علت افت 27 درصدی سود پایه هر سهم این شرکت بر می گردد به کاهش 9 درصدی درامدهای عملیاتی علی رغم افزایش 8 درصدی بهای تمام شده محصولات این شرکت.

ضمنا ظرفیت اسمی تولید شرکت پلی پروپیلن جم 300 هزار تن در سال است و دلیل کمتر تولید کردن شرکت نسبت به ظرفیت اسمی بنا بر گفته مدیران شرکت عدم دریافت پروپیلن کافی از شرکت پتروشیمی جم گزارش شده است.

 

معرفی شرکت

شـرکت پلـی پروپیلـن جـم در سـال 1383 در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس در عسـلویه تأسـیس گردیـد. ایـن شـرکت تولیدکننــده انــواع گریدهــای پلــی پروپیلــن بــا نــام تجــاری“JAMPILEN ”و بــا بالاتریــن کیفیــت بــا تکیــه بــر فــن آوری منحصــر بــه فــرد Spheripol بــا ظرفیــت اســمی 300 هــزار تــن در ســال اســت کــه معــادل آن نیــاز بــه خــوراک پروپیلــن دارد کــه عمــده خـوراک از پتروشـیمی جـم و از طریـق خـط لولـه و بخشـی اندکـی در زمـان هـای مـورد نیـاز از طریـق پالایشـگاه شـازند اراک تامیـن مــی شــود .

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

شــرکت پلــی پروپیلــن جــم قــادر بــه تولیــد بیــش از120 نــوع از گریدهــای پلــی پروپیلــن شــامل هموپلیمــر، کوپلیمــر تصادفـی، کوپلیمـر ضربـه پذیرهتروفـاز و ترپلیمـر بـا هـدف پوشـش تمامـی کاربردهـای پلـی پروپیلـن در بـازار ایـران و جهـان اسـت.

عمـده فـروش شـرکت داخلـی اسـت بـه نحـوی کـه در سـال 1400 بالـغ بـر 5 درصـد فـروش از محــل صــادرات تامیــن شــده اســت و الباقــی نیــاز صنایــع داخــل را تامیــن میکنــد.

 

ترکیب سهامداران عمده شرکت پلی پروپیلن جم

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

جایگاه شرکت پلی پروپیلن جم در تولید پلی پروپیلن کشور

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

 

پروژه های در دست احداث پلی پروپیلن کشور

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

 

فرآیند Spheripol

شرکت پلی پروپیلن جم صاحب امتیاز فرآیند Spheripol شرکت Basell می باشد که محدوده وسیعی از محصولات پلی پروپیلن با کیفیت بالا را تولید می نماید. فرآیند Spheripol امروزی نتیجه 40 سال توسعه پیوسته است. اکنون قابلیت‌های فرآیند Spheripol بیش از پیش به توسط نسل اخیر کاتالیست، که توانایی تولید خانواده های جدیدی از محصولات با خواص بهبودیافته درون راکتور را دارد، پیشرفت داشته است. هچنین به کمک آنها کنترل بیشتری بر روی مورفولوژی، ایزوتاکتیسیته و وزن مولکولی وجود دارد و به طور مداوم با مسایل جدیدی در توسعه پلیمرهای پروپیلن در جدال است. در اواسط سال 2003، لیسانس 91 خط پلی‌پروپیلن Spheripol برای تولید بیش از 16 میلیون تن محصول در سال در اختیار متقاضیان قرار گرفته بود. تکنولوژی Spheripol، 45 درصد از تمام فناوری‌های پربازده و انتخاب‌پذیر PP موجود را شامل می‌شود.

 

پلی پروپیلن

پلی پروپیلن یکی از پرمصرف ترین و اساسی ترین پلیمرهای مورد استفاده در دنیا و بزرگ ترین مصرف کننده پروپیلن می باشد. پلی پروپیلن از پلیمریزاسیون پروپیلن در شرایط دما و فشار نسبتاً ملایم و در حضور کاتالیست معروف زیگلر–ناتا انجام می شود. وجود این کاتالیست، پلیمری به صورت ایزوتاکتیک را تشکیل می دهد که قادر به متبلور شدن تا حدود 90 درصد می باشد. پلی‌پروپیلن‌ یک پلیمر ترموپلاست می‌باشد که در یک بازه گسترده‌ از کاربردها شامل فیلم و ورق‌، قالب‌گیری دمشی، قالب‌گیری تزریقی، بسته‌بندی غذایی، نساجی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، لوله، کاربردهای صنعتی و ساختمانی و اجزاء خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، پلیمر تولید شده از منومر پروپیلن به طور معمول در برابر حلال‌های شیمیایی، بازها و اسیدها مقاوم می‌باشد.

دلیل کاهش 27 درصدی سود پایه شرکت پلی پروپیلن جم در 9 ماهه نخست سال 1401

 

بازار پلی پروپیلن

برابر گزارش منتشر شده توسط گروه سرمایه گزاری ملی ایران،دو سـوم از پروپیلـن تولیـد شـده در دنیـا بـه پلـی پروپیلـن تبدیـل مـی شـود و پیـش بینـی مـی گـردد در بـازه سـال هـای 2021 تــا 2028 تقاضــا بــرای ایــن نــوع پلیمــر پرمصــرف ســالانه 2/5 درصــد رشــد کنــد.

در ســال هــای اخیــر همــواره نــرخ رشــد تقاضــا بـرای پلـی پروپیلـن بیشـتر از نـرخ رشـد عرضـه آن بـوده اسـت و دلیـل آن هـم قیمـت پاییـن تـر آن نسـبت بـه دیگـر فـرآورده هـای شـیمیایی رقیـب پلـی پروپیلـن اسـت.

پیشـرفت هـای ایجـاد شـده در تکنولـوژی تولیـد انـواع پلـی پروپیلـن زمینـه را بـرای ایجـاد ثبـات در قیمـت پلـی پروپیلـن در بـازار جهانـی فراهـم کـرده و ایـن مسـاله میتوانـد عاملـی در جهـت افزایـش تقاضـا بـرای ایــن محصــول باشــد.

پلــی پروپیلــن بــا تقاضــای ســالانه حــدود 76 میلیــون تــن و اختصــاص 28 درصــد از مصــرف بســپارهای اساســی، دومیــن بســپار پرمصــرف جهــان اســت. قابلیــت افــزودن انــواع پرکننــده، تقویــت کننــده و دیگــر اصــاح کننــده هــا، پلــی پروپیلــن را تبدیــل بــه بســپاری پــر مصــرف و پــر طرفــدار نمــوده اســت.

پلــی پروپیلــن در ســه دســته اصلــی هموپلیمرهــا، کوپلیمرهـای تصادفـی و کوپلیمرهـای ضربـه پذیـر در بـازار عرضـه مـی گـردد و در ایـن بیـن، هموپلیمرهـا بـا 70 درصـد تقاضـا، بیشـترین حجـم تقاضـا را در سـال هـای اخیـر داشـته اسـت. ظرفیـت تولیـد اسـمی ایـن بسـپار در سـال 2021 حـدود 98 میلیـون تـن بـوده و پیـش بینـی مـی گـردد بـه حـدود 129 میلیـون تـن در سـال 2029 برسـد.

در سـال هـای 2019 تـا 2024 میـادی نـرخ رشـد تولیـد پلـی پروپیلـن در امریـکای شـمالی برابـر بـا 7/5 درصـد اسـت. باالتریـن نـرخ رشـد تولیـد پلـی پروپیلـن در سـال هــای 2019 تــا 2024 میــادی بــرای کشــورهای اروپــای شــرقی پیــش بینــی مــی شــود.

در میــان کشــورها بالاتریــن نــرخ رشــد بــه کشـورهای حـوزه بالتیـک و CIS اختصـاص دارد کـه نـرخ رشـد بالـغ بـر 14 درصـد اسـت.

 

 
مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین