کد خبر: ۵۵۵۴۰۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۳
روسیه با برگزاری جام جهانی جایگاهش در نظام بین‌الملل را بهبود بخشید
ورزش علاوه بر این‌که باعث سلامتی و شادی در فرد می‌شود امروزه دارای ابعاد دیگری نیز هست و اهمیت و جایگاه آن در نظام بین‌الملل را نمی توان کتمان کرد.

دیپلماسی ورزشی ابزاری برای افزایش همبستگی اجتماعیگروه بین‌الملل: امیرحسین تاج‌آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل در مقاله زیر به مقوله ورزش و نقش آن در همبستگی اجتماعی و بهبود جایگاه یک کشور در نظام بین‌الملل پرداخته و آورده است: ورزش علاوه بر این‌که باعث سلامتی و شادی در فرد می‌شود امروزه دارای ابعاد دیگری نیز هست و اهمیت و جایگاه آن در نظام بین‌الملل را نمی توان کتمان کرد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

در عصر حاضر و با توجه به تغییر الگوهای حاکم بر نظام بین‌الملل نحوه‌ی به دست آوردن منافع و امتیازات توسط کشورها در سطح نظام بین‌الملل تغییرات اساسی نسبت به قبل از آن یعنی در دوران جنگ سردونظام دوقطبی حاکم برآن کرده است.اگردرگذشته استفاده ازقدرت سخت یاهمان قدرت نظامی ودارابودن ثروت بسیاربرای پشتیبانی از آن قدرت نظامی موردنظرکشورهابه ویژه قدرت های بزرگ بین‌المللی برای حفظ جایگاه خوددرنظام بین‌الملل موردنیازواهمیت بوده وهربازیگری که درصدد ازبین بردن ترتیبات نظم موجوددرنظام بین‌الملل بودبه وسیله ی قدرت سخت موردتنبیه قرارمی گرفت.

درعصرحاضرحداقل جایگاه قدرت نظامی ازدرجه اول تنزل پیداکرده وکشورهابه دنبال راه های سهل تروپربازده تری برای حفظ جایگاه خوددرنظام بین‌الملل می باشند.

کشورهای ضعیف وکوچک دردوره های قبل نظام بین‌الملل برای حفظ خوددربرابرسایررقبااغلب به اتحادهاوائتلاف هایی می پیوستندکه این اتحادوائتلاف هاشایدفقط آنهارادربرابرخطرات احتمالی ودفع تجاوزات حفظ می کرداماباعث بروزبسیاری ازچالش هابرای این کشوردرآینده می شد,چالش هایی نظیرنفوذوسلطه اقتصادی وسیاسی وفرهنگی برساختارداخلی یک کشورضعیف توسط کشورقدرتمند؛که همین چالش هاسبب می گردیدکه بعدهاموجودیت یک دولت وبقایای آن در نظام بین‌الملل به دلیل عدم انطباق ارزش های سیاسی اقتصادی اجتماعی باخطرات جدی روبه روشود.

نظام بین‌الملل پس ازپشت سرگذاشتن دوجنگ جهانی که باتلفات عظیم جانی ومالی همراه بودبه این نتیجه رسیدکه کاربردقدرت سخت در نظام بین‌الملل برای حفظ برتری و جایگاه هزینه های بسیاری درپی خواهدداشت که می توان آثاراین جنگ عظیم راحتی پس ازگذشت بیش از۷دهه درکشورهای درگیراین جنگ مشاهده نمود.

دراواخردوران جنگ سردودراوایل شکل گیری نظام درحال گذارپس ازفروپاشی شوروی واتحادمجدددوآلمان تعابیرواصطلاحات جدیدی واردعرصه ی نظام بین‌الملل گردیدکه این تعابیرواصطلاحات سرلوحه ی سیاست خارجی برخی ازکشورهابرای رشدوتوسعه در نظام بین‌الملل گردید.

بافروپاشی نظام دوقطبی وشکل گیری نظام جدید؛جهانی شدن به عنوان یکی ازمشخصه های اصلی نظام بین‌الملل جدیدشکل گرفت والگوهاوبازیگران جدیدی واردچرخه ی نظام بین‌الملل گردیدومعادلات قدرت نیزدچارتغییروتحولاتی گردیدوقدرت نرم به عنوان یک عامل بسیارتاثیرگذاردرکنارقدرت سخت(یاهمان قدرت نظامی)مطرح گردیدکه برپایه الگوهای ایدولوژیک وفرهنگی استوارمی باشد.

به دست آوردن منافع و امتیازات بدون کاربردزوروهزینه های سنگین نظامی مطمئناهم آسان تروهم باعث ارتقاسطح پرستیژیک کشوردرسطح نظام بین‌الملل می باشدکه دردوره ی جدیدنظام بین‌الملل این نوع نظام ازدیپلماسی موردتوجه برخی از کشورها قرار گرفته است که این قدرت نرم دارای ابزارهایی می باشدکه رسانه ودیپلماسی ورزشی برخی ازابزارهای آن می باشد.

 

دیپلماسی ورزشی ابزاری برای افزایش همبستگی اجتماعی

 

ورزش علاوه بر این‌که باعث سلامتی و شادی در فرد می‌شودامروزه دارای ابعاد دیگری نیز گردیده است که اهمیت و جایگاه آن در نظام بین‌الملل رانمی توان کتمان کرد.

باورودشرکت های چندملیتی وسرمایه گذاران خارجی به ورزش وبه خصوص به فوتبال. امروزه دیگرنمی توان فقط ورزش راعاملی برای تفریح وسلامتی معرفی کردبلکه تبدیل به یک صنعت پربازده گردیده است

بانگاهی به رویدادهای بزرگ ورزشی نظیرالمپیک وجام جهانی فوتبال می توان به راحتی دریافت امروزه ورزش نقش بسیارمهمی دررویدادهای بین‌المللی ایفامی نمایندوکشورهامی توانندبااستفاده ازاین طریق اهداف سیاسی اقتصادی واجتماعی خودراپیگیری بسط وگسترش دهندوحتی نگاه نظام بین‌الملل رانسبت به خودتغییردهند. انتقال این الگوهابدون حضوررسانه های سازنده که درجهت پیش برداهداف یک دولت باشندعملی نخواهدبود، زیرارسانه هادرعصرحاضردارای مخاطبان بسیاری می باشندکه به راحتی می توان افکارآن هارادرجهت پیش بردمنافع خودسوق داد.

بارهامشاهده شده است که یک رویدادورزشی تاچه اندازه ای توانسته است باعث ایجادشوراجتماعی درمیان مردم یک جامعه وایجادهمبستگی اجتماعی وافزایش غرورملی یک کشورشود؛که این عوامل سبب افزایش همبستگی ودرنتیجه باعث رشدوتوسعه ی یک کشوردرنظام بین‌الملل وهمچنین دفع تهدیدهاوافزایش امنیت یک کشورگردد.

به طورمثال کشورروسیه برگزارکننده ی مسابقات جام جهانی۲۰۱۸ازقبال برگزاری این مسابقات توانست ۲۲۰هزارنفرفرصت شغلی جدیدراایجادنمایدکه این امرمی تواندبسیاری ازچالش های اجتماعی این کشورراحل کندوهمچنین باعث رونق صنعت گردشگری نیزدراینذکشوردرطی برگزاری مسابقات جام جهانی گردیدطبق آمارمنتشرشده این کشوردرزمان برگزاری مسابقات جام جهانی حدود۵۰۰هزارنفرگردشگرخارجی به این کشورسفرکرده اندوحتی درزمینه های بهداشتی منجربه احداث ۱۱۶بیمارستان اختصاصی دراین کشورمی باشدکه مطمعنادربلندمدت باعث افزایش ارتقای کیفیت سلامت مردم این کشورمی‌شود.

بابررسی روسیه به این نتیجه می رسیم که استفاده ازدیپلماسی ورزشی درسیاست خارجی علاوه براینکه باعث می‌شودبسیاری ازمشکلات سیاسی اجتماعی واقتصادی نظیربیکاری ورکودازبین برودبلکه باعث همبستگی وشورونشاط اجتماعی بیشترنیزمی‌شودوهمچنین به افزایش جایگاه یک کشوردرنظام بین‌الملل می انجامدوباعث ارتقای سطح پرستیژ یک کشوردرنظام بین‌الملل می باشد. امری که شایداگرقراربودبه وسیله قدرت سخت(قدرت نظامی)به دست می آیدمتحمل هزینه های گزاف وسنگین برای این کشوربه همراه داشت نظیرآنچه دردوره جنگ سردبه وقوع پیوست.

 

دیپلماسی ورزشی ابزاری برای افزایش همبستگی اجتماعی

 

دردوره ی حاضرکه وابستگی کشورهابه یک دیگردرتمام حوزه هازیادشده است ومنافع  کشورهابه یک دیگرپیونددارد می توانیم بااستفاده ازقدرت نرم که مطابق باهنجارهاوارزش های بومی کشورخودمان باشددرمسیررشدوتوسعه وترقی باسرعت بیشتری حرکت نماییم زیراکشورمابه دلیل اقلیم خاص ودارابودن چهارفصل وپراکندگی جغرافیایی بی نظیردرسطح جهان می تواندبامیزبانی ازمسابقات ورویدادهای بین‌المللی علاوه برایجادشورونشاط درجامعه به بهبودوارتقای فضای کسب وکاردرزمینه های ورزشی وتوریستی مبادرت نمایندبانگاهی به رویدادهای بین‌المللی نظیربرگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال درایران ومیزبانی کم نظیرکشورماازاین مسابقات علاوه برایجادحس هم دلی ووحدت وافزایش غرورملی باعث گردیدک نگاه منفی کددراثرتبلیغات سوعلیه کشورمادرسطح نظام بین‌الملل ایجادشده تعدیل نمایدوباعث معرفی فرهنگ اصیل ایرانی وصلح جوبودن ایرانی هاگردد.

بنابراین توجه بیشترنسبتربه دیپلماسی ورزش درسیاست خارجی می تواندزمینه ی رشدوترقی ورونق گرفتن بسیاری ازصنایع پیرامونی حوزه ورزش رابرای کشورمابه ارمغان آوردوسبب رشدوتوسعه همه جانبه گردد.

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
رضا طریقتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ - ۱۱:۳۷
0
0
از مقاله ارزشمندتون کمال تشکرو دارم ان شالله موفق باشین و خوش بدرخشی .
سحر
|
Luxembourg
|
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ - ۱۳:۳۵
0
0
خیلی مطلب قشنگی بود امیرحسین جان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین