کد خبر: ۳۳۵۹۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳

 

شرکت - سهامدار

1394/12/16

سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌

 

    شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

237,432,593

55608

آلومراد

 

    شخص حقيقي

951,786

94560

سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند

 

    شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن-سهامي عام-

77,850,150

51900100

    شركت ليزينگ صنعت ومعدن-سهامي عام-

375,493,354

204814920

    بانك صنعت ومعدن-سهامي خاص-

1,972,177,635

1314785090

    شركت گروه كارخانجات صنعتي ومعدني ايران-سهامي خ

37,759,454

26150079

سرمايه گذاري پرديس

 

    شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص-

649,217,521

53356

صنايع‌ آذرآب‌

 

    شركت صنايع مفتول كاران يزد-سهامي خاص-

23,905,981

-1000000

    شركت پديده نسيم سحر-بامسئوليت محدود-

30,745,160

-10600000

باما

 

    شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه-سهامي خاص-

13,805,645

-94255

گروه‌بهمن‌

 

    شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص-

89,871,135

200000

بانك ملت

 

    شركت پخش سراسري ايران سهامي خاص

584,030,331

-906626

    شركت گروه مالي ملت-سهام عام-

663,297,573

2000000

    شركت گروه مالي ملت-سهامي عام-بخش1

690,504,923

4000000

بانك صادرات ايران

 

    BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني سپهرصاد

1,107,639,775

13028767

چرخشگر

 

    شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص-

7,400,916

-159969

داده‌پردازي‌ايران‌

 

    شخص حقيقي

17,492,492

6006

كارخانجات‌داروپخش‌

 

    شركت داروپخش-سهامي عام-

416,537,473

-10000

    شركت سرمايه گذاري دارويي تامين-سهامي خاص-

30,195,868

-10000

گروه دارويي سبحان

 

    شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام-

11,559,490

10866

داروسازي‌ اكسير

 

    شركت داروپخش-سهامي عام-

83,920,024

-42552

    شركت سرمايه گذاري دارويي تامين-سهامي خاص-

46,200,446

-40000

    صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

2,839,729

100000

فيبر ايران‌

 

    شخص حقيقي

838,041

131908

فنرسازي‌زر

 

    شخص حقيقي

2,594,442

-174000

گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌

 

    BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گروه توسعه بهشهر

20,230,888

6093

گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

 

    شركت ايران خودرو

1,165,520,866

-3000000

قند شيرين‌ خراسان‌

 

    سازمان بهزيستي كشور

803,936

65732

حمل‌ونقل‌توكا

 

    بانك سامان-سهامي عام-

9,016,213

50000

    شركت سرمايه گذاري توكافولاد-سهامي عام-

117,662,052

150000

ايران‌ خودرو

 

    شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام-

176,232,248

-3000000

ايران‌دارو

 

    بيمه مركزي ايران

4,614,434

1175

صنايع‌جوشكاب‌يزد

 

    شركت گسترش صنايع پيام-سهامي عام-

7,319,057

-50000

ايران‌ خودروديزل‌

 

    شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص-

1,889,932,414

-40100000

صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌

 

    صندوق سرمايه گذاري توسعه تعاون صبا

2,291,117

49400

كارتن‌ ايران‌

 

    شخص حقيقي

1,395,001

10000

لنت‌ ترمزايران‌

 

    شخص حقيقي

4,798,668

42864

لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌

 

    شركت آينده گستر

7,013,185

-300000

ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

 

    شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان-سها

21,321,262

4617404

    شركت سرمايه گذاري صنعت ومعدن-سهامي عام-

242,874,372

131200000

    بانك صنعت ومعدن-سهامي خاص-

866,508,772

433253886

    شركت سرمايه گذاري تامين آتيه مسكن-سهامي خاص-

32,763,408

16351704

    شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران-سهامي عا

336,042,271

208761317

    شركت نوآوران مديريت سبا-سهامي خاص-

102,814,402

50394550

    شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند-سهامي عام-

172,031,995

41283353

پتروشيمي مبين

 

    شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس-سهامي عام-

12,413,899,599

2000000

موتوژن‌

 

    شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص-

44,423,536

32360

سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌

 

    شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام-

724,120,073

-49899999

    شركت سرمايه گذاري آتي نگرسپهرايرانيان-سهامي خ

103,899,998

49899999

ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌

 

    شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

2,531,444,887

-5500000

    شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص-

1,491,491,223

-11000000

سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌

 

    شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-

24,300,000

-527362

نفت‌ بهران‌

 

    شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام-

78,536,081

-664843

بانك‌اقتصادنوين‌

 

    شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي

835,108,531

515099

افست‌

 

    شركت چاپ ونشركتابهاي درسي ايران-سهامي خاص-

11,728,915

55365

كشت‌وصنعت‌پياذر

 

    شخص حقيقي

3,233,381

25000

    شخص حقيقي

1,147,228

2610

    شركت عمران عرش پرسا-سهامي خاص-

2,825,863

35000

پلاسكوكار

 

    PRXسبد-كار02029--شرك02810-شركت سهامي بيمه ا

9,873,627

730269

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

 

    شركت مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

48,740,501

5401958

پالايش نفت اصفهان

 

    شركت سرمايه گذاري نفت وگازتامين-سهامي خاص-

201,314,775

-2897116

رادياتور ايران‌

 

    شركت مهرآوران كوي نارون-سهامي خاص-

3,213,715

20000

سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌

 

    شركت توسعه اقتصادي آرين-سهامي عام-

30,071,293

-2400000

كارت اعتباري ايران كيش

 

    شخص حقيقي

24,270,183

50000

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

 

    شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه-سهامي خاص-

60,638,969

-10000000

سخت‌ آژند

 

    شركت سرمايه گذاري دليران پارس-سهامي خاص-

26,638,880

-1500000

    شركت توسعه كارآفريني دليران پارس-بامسئوليت مح

19,858,313

1500000

سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌

 

    شركت نوآوران مديريت سبا-سهامي خاص-

180,132,020

24613

صنعتي‌ بهشهر

 

    شركت سرمايه گذاري پارس توشه-سهامي عام-

13,062,801

19000

سيمان‌ بهبهان‌

 

    شخص حقيقي

573,128

3139

سيمان‌ دورود

 

    شركت سرمايه گذاري سيستان بلوچستان-سهامي خاص-

6,755,639

-87380

نفت سپاهان

 

    شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص-

12,832,433

900000

صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌

 

    شخص حقيقي

7,663,869

6524467

    شركت سرمايه گذاري ص.شيميايي اميدفارس سهامي عام

512,326,156

435022401

شكرشاهرود

 

    شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

9,960,616

-1776696

شيشه‌ همدان‌

 

    بانك سامان-سهامي عام-

14,322,853

-100000

    شركت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان-سهامي خاص-

20,473,436

100000

سيمان‌هرمزگان‌

 

    شركت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد-سهامي خاص-

453,140,463

1000

سيمان‌ شمال‌

 

    شخص حقيقي

15,267,678

161274

سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان

 

    شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا-سهامي خاص-

262,763,126

27481

سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌

 

    شخص حقيقي

32,350,084

-60000

سرمايه‌گذاري‌نيرو

 

    شركت صادرات نيروخليج فارس كيش

15,871,885

310000

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

 

    شركت سرمايه گذاري مهر-سهامي خاص-

149,874,178

3904000

سايپا ديزل‌

 

    شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتكار

319,003,500

-2000000

    شركت بانك قوامين-سهامي عام-

51,250,053

-11810000

سپنتا

 

    شركت صنعتي توليدي سپنتاپليمر-سهامي خاص-

4,280,055

1435

تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌

 

    شخص حقيقي

69,996,290

56385900

    شخص حقيقي

5,600,000

4350000

ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌

 

    شركت تكادو-سهامي عام-

80,637,014

34046655

    شركت سرمايه گذاري انديشه محوران-سهامي خاص-

4,243,296

1697318

    شركت صنعتي معدني شمال شرق شاهرود-سهامي خاص-

9,559,319

4555598

    شركت معادن منگنزايران-سهامي عام-

1,580,787

664787

تهران‌ شيمي‌

 

    شخص حقيقي

63,128,373

3208

    شخص حقيقي

4,467,853

12254

ايران‌ ترانسفو

 

    شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع ومعادن كوثر-سهام

33,481,946

-11000000

    شركت بانك قوامين-سهامي عام-

24,948,937

130000

    شركت صنعت وتجارت آداك-سهامي خاص-

463,557,622

11167946

توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ

 

    شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي

86,051,024

-144485

    صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

181,486,253

529906

بانك دي

 

    شركت سرمايه گذاري كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

64,316,128

-400000

    شركت مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

60,400,000

-11850000

توليد برق عسلويه  مپنا

 

    شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص-

8,512,518

10000

شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

    شخص حقيقي

18,332,000

39000

س. تدبيرگران فارس وخوزستان

 

    شخص حقيقي

5,102,103

8242

    شخص حقيقي

1,923,824

20000

داروسازي توليد دارو

 

    شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام-

4,989,780

63917

شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز

 

    شركت سرمايه گذاري البرز-سهامي عام-

228,253,001

32693285

    شركت گروه صنايع شفافارمد-سهامي خاص-

126,000,000

18000000

    شخص حقيقي

7,830,458

605023

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي

 

    شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام-

16,954,061

-300000

گروه پتروشيمي س. ايرانيان

 

    شركت بازرگاني پتروشيمي-سهامي خاص-

1,360,288,282

-55690358

    شركت مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

708,430,583

29900000

    شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-

1,353,100,000

26900000

توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي

 

    شركت سرمايه گذاري خوارزمي-سهامي عام-

115,439,372

-100000

    شركت سرمايه گذاري آتي نگرسپهرايرانيان-سهامي خ

8,500,000

100000

    شخص حقيقي

6,832,665

-427335

شركت كي بي سي

 

    شركت سرمايه گذاري اعتلاءالبرز-سهامي عام-

1,083,652

97965

شركت مواد ويژه ليا

 

    شخص حقيقي

4,576,165

10000

شركت صنايع غذايي مينو شرق

 

    شخص حقيقي

1,154,143

-161963

سرمايه گذاري مسكن پرديس

 

    شخص حقيقي

5,176,520

1000

    شخص حقيقي

5,179,000

1000

    شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام-

266,483,607

63064

عمران و توسعه شاهد

 

    شركت سرمايه گذاري شاهد-سهامي عام-

420,129,311

-3000000

مهندسي صنعتي روان فن آور

 

    شركت سرمايه گذاري دليران پارس-سهامي خاص-

2,987,040

-961954

    شركت توسعه كارآفريني دليران پارس-بامسئوليت مح

600,000

-262818

    شركت سرمايه گذاري دليران پارس-سهامي عام-

2,303,244

200000

    شخص حقيقي

232,000

32000

توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا

 

    شركت سرمايه گذاري توكافولاد-سهامي عام-

12,929,998

-100000

    شركت توكاتوليداسپادان-سهامي خاص-

31,251,564

100000

صندوق س. اعتماد آفرين پارسيان

 

    شركت سرمايه گذاري پويا-سهامي خاص-

11,250,000

-1000000

    شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص-

36,285,100

-480000

    ذذذبازارگردان شرك13364ذژاعتماد

29,677,570

1721270

ص.س.زمين و ساختمان نسيم

 

    شركت گروه مالي بانك مسكن-سهامي عام-

14,370,475

250

ص.س.زمين وساختمان مسكن شمالغرب

    ذذذبازارگردان شرك18124ذژصغرب

3,878,393

2000

صندوق س. گنجينه آينده روشن

 

    ETFكدرزروصندوقهاي سرمايه گذاري قابل معامله

989,836,260

200000

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین