کد خبر: ۲۸۰۱۹۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۲
بررسی یک شایعه؛
لیستی از فتواهای عجیبی که ادعا می شود از قاجار تا امروز صادر شده است را مورد بررسی قرار داده ایم.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جام، لیستی از فتواهای عجیبی که ادعا می شود از قاجار تا امروز صادر شده است را مورد بررسی قرار داده ایم.


فتواهای عجیب 
فتواهای شگفت انگیز شرعی از قاجار تا امروز!

 

متن شایعه

" ﻓﺘﻮﺍﻫﺎﯼ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺷﺮﻋﯽ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭﯾﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺁﻧﺎﻥ!

 

1. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺖ: ﭼﻮﻥ ﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ! * ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ.

2.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﺣﻤﺎﻡ ، ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ . ﻋﻠﺖ: ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﺭﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! * ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﺯﻭﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﭼﺮﺑﯿﺪ ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﺴﻞ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺵ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ.

3.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻻﻣﭗ ﺑﺮﻕ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺖ: ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ، ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﻧﺪ! * ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ، ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺝ ﺍﻣﯿﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ ، ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﻕ ﺣﻼﻝ ﺷﺪ ! ﺍﻣﺎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻕ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١١٩١ ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻠﻤﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺧﺖ.

4.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪ ، ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ. ‏ﺍﻓﺮﺍﻃﯿﻮﻥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺍﻟﮏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪ ﺭﻭﺳﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ! ﻋﻠﺖ: ﻧﭙﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺷﺮﻋﯽ ، ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﻨﺪ! " ﭘﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ ، ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺣﻼﻝﮔﺮﺩﺩ ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﯼ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪ."

5.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ . ﻋﻠﺖ: ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻧﺠﺲ ، ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺭﺍ ﻧﺠﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

6.ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٢٤٣١ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﭙﯿﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺭﺃﯼ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﺍﺳﺖ!

7. ﻋﻠﻤﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺎﺻﺮﯼ ﺧﻼﻑ ﺷﺮﻉ ﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻋﻠﺖ: ﻣﻼﻋﻠﯽ ﮐﻨﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻔﺎﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ.

8.ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﻭﯾﺎﺭﯼ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ! ﻋﻠﺖ: ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ.

9.ﺑﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ!

ﻋﻠﺖ: ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻣﻮﯾﺎﻥ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

10.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﯾﺪﺋﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮﺩ. ﻋﻠﺖ: ﭼﻮﻥ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﭘﺎﮎ ﻣﻠﺖ ﺳﻠﺤﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﺯﺩﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﻭ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﺣﻼﻝ ﺷﺪ. "

 

پاسخ شایعه

1. این متن فاقد استناد است و عمده موارد ادعا شده در هیچ منبع معتبری مشاهده نشد !

2. نویسنده تفاوت آب کر و جاری را نمیداند ! آب جاری، از زمین جوشیده و جریان دارد ، مثل چشمه ، اما آب کر ظرفی با طول و عرض و ارتفاع سه وجب و نیم را پر می کند و حدود377 کیلو یا بیشتر است.
آب لوله کشی به آب کر متصل است ، و حکم آب کر را دارد نه جاری!

http://tebyan.net/newindex.aspx?pid=112386

* تا قبل از لوله کشی آب ، برای رفع نجاست از آب غیر کر (آفتابه) استفاده می شد و کسی رودخانه یا چشمه با خود به مستراح نمی برد !

3. غسل ترتیبی جدیدا اختراع نشده ، بلکه از ابتدای اسلام بوده و در روایتی از معصوم (ع) درباره نحوه انجام آن صحبت شده است !

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa7813

4. مخالفتها با برق مربوط به اقشار بی اطلاع بود و ارتباطی با علما نداشت و فتوایی هم صادر نشده است .

http://www.sabainfo.ir/fa/elec/history

5. تحریم قند و کالاهای روسی توسط میرزای شیرازی جهت پیشگیری از سلطه اقتصادی اجانب بود که مقدمه استعمار ملت ایران می شد .

http://www.iichs.org/index.asp?id=1661&doc_cat=1

6. بعد از برطرف شدن عین نجاست یک بار شستن لباس با آب کر کافیست و لباسشویی هم بر همین منوال و بلکه بیشتر انجام می دهد و ادعای مطرح شده اعتبار ندارد .

http://islamquest.net/fa/archive/question/fa9156

7. علما با اصل "انقلاب سفید" مخالف بودند . آنها اساس رفراندوم را تحریم کردند و اختصاص به زنان نداشت .

http://www.siasi.porsemani.ir/node/2059

8. مخالفت اصلی آیت الله كنی با امتیازی بود که استفاده از تمام منابع ایران را به مدت 70 سال به "رویتر" واگذار می كرد.
از نظر تئوری توسعه، ایران آن روز در مرحله احداث راه آهن نبود و احداث آن برای تسلط غربیها به هندوستان و آبهای گرم و ذلیل تر شدن ایران بود .

http://irdc.ir/fa/content/50939/default.aspx

9. شرط حلال بودن ماهی ، داشتن فلس است . ادعای شبهه یافت نشد و صحت ندارد .

http://yon.ir/Caviar

10. حرمت شطرنج دو صورت دارد : برای برد و باخت باشد یا از آلات قمار محسوب شود که هیچکدام ربطی به ادعای شبهه ندارد .

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa7861


منبع: جام نیوز
برچسب ها: شایعه ، قاجار ، فتوا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ - ۰۷:۵۱
0
0
هميشه غربزده ها از هيچ حرف و عملي براي تخريب دين و چهره متدينين فروگذار نبوده اند
مسلمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ - ۰۸:۳۳
0
0
ارررره شما گفتید
ما هم باور کردیم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین