کد خبر: ۲۱۴۳۵۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۰
در آستانۀ فرا رسیدن روز جهانی قدس؛
کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» با تلاشی طولانی از آقای عبدالله شهبازی به نگارش در آمده است و به نظر خود ایشان عنوان کتاب یعنی «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» به شکلی انتخاب گردیده تا بتواندگویای محتوای این اثر باشد.
معرفی کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»گروه ادبیات، نشر و رسانه، کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» با تلاشی طولانی از آقای عبدالله شهبازی به نگارش در آمده است و به نظر خود ایشان عنوان کتاب یعنی «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» به شکلی انتخاب گردیده تا بتواندگویای محتوای این اثر باشد.

به گزارش بولتن نیوز، نخستین چاپ این کتاب 7جلدی که تاکنون 5 جلد از آن توسط موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی به طبع رسیده در سال 1377 منتشر گردیده است.

عبدالله شهبازی دربارۀ این اثر ارزشمند می گوید: "«زرسالاران یهودی و پارسی» ثمره دو دهه تلاش پژوهشی من و حاصل بهترین سال‌های زندگی‌ام است. کار بر روی این کتاب را از سال 1370 آغاز کردم زمانی که 36 ساله بودم و از توان جسمی فراوان برخوردار. انگیزه، و در واقع عشق پایان‌ناپذیر به تحقیق داشتم. سال‌ها به تهیه منابع و یادداشت‌برداری گذشت. از اوایل سال 1376 تدوین متن نهایی را آغاز کردم. ابتدا می‌خواستم کتاب را در دو جلد منتشر کنم ولی در کوران کار با حجمی عظیم از یافته‌های بکر مواجه شدم که طرح کتاب را به پنج جلد ‌رسانید. جلدهای اوّل و دوّم در اواسط سال 1377 منتشر شد. پس از انتشار این دو جلد، طرح کتاب را به هفت جلد افزایش دادم؛ جلدهای سوّم و چهارم در اواخر سال 1379 و جلد پنجم در سال 1383 انتشار یافت."

عبدالله اسکندری پس از انتشار نخستین مجلد این کتاب در سال 1377، در یادداشتی به برخی کژفهمی ها دربارۀ این اثر ارزشمند پژوهشی پرداخت که در ادمه بخش نخست و ابتدایی این یادداشت مفصل تقدیم می گردد:

معرفی کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»عنوان كتاب را «زرسالاران يهودی و پارسی، استعمار بريتانيا و ايران» نهاده‌ام تا به روشنی گويای محتوای اثر باشد. واژه زرسالاری را در همان معنايی به كار برده‌ام كه در نوشتار سياسی معاصر غرب از مفهوم «پلوتوكراسی» فهميده می شود.

«پلوتوكراسی» از واژه يونانی«پلوتوس» به معنای «ثروت» است و منظور سروری مستقيم يا غيرمستقيم يك اقليت ثروتمند و بهره‌مند، نخبگان زرسالار، بر تمامی جامعه است. در اين پژوهش زرسالاری دنيای امروز را دارای ساختاری دودمانی يافته‌ام و لذا از آن با عنوان اليگارشی زرسالار نيز ياد كرده‌ام.

در كاربرد واژه اليگارشی(به معنای نخبه‌سالاری دودمانی)، نه معادل فارسی آن، تعمد داشته‌ام زيرا به گمان اينجانب معادل‌های فارسی گويای تمامی مختصات و ابعاد آن پديده‌ای نيست كه با اين مفهوم شناخته می شود. بدينسان، تركيب اين دو واژه معنايی را می سازد كه مطمح نظر نگارنده است.

بايد متذكر شوم كه كاربرد اين مفهوم ابداع اينجانب نيست و در فرهنگ سياسي معاصر براي اطلاق بر همين پديده پيشينه دارد. در همين معناست كه جرج برنارد شاو، نويسنده انگليسی، از «اليگارشی زرسالاری» سخن گفته است كه «تمام اقتدارات كهن شاهان» را اعمال می كنند. و اين همان پديده‌ای است كه هربرت جرج ولز، نويسنده ديگر انگليسی از آن با تعبير انسان‌هايی به سان خدايان ياد كرده است. و در همين معناست كه در واژگان سياسي غرب گاه مفهوم «پلوتودمكراسی» به كار رفته است؛ يعنی آن نظم سياسی و اجتماعی كه در ظاهر دمكراتيك است و در باطن پلوتوتكراتيك.

در متن كتاب، درباره اين پديده و سير بغرنج و طولانی پيدايش و تطور آن به تفصيل سخن گفته‌ام. ملخص كلام اين كه بر بنياد سنن و ميراث دوران جنگ‌های صليبی، در سده‌هاي شانزدهم تا نوزدهم ميلادی اتحاديه‌ای از خاندان‌های شريك و درگير در غارتگری های ماورا بحار در غرب و مركز اروپا شكل گرفت. همين مجموعه بود كه زمام امور كمپانی هند شرقی بريتانيا را در دست داشت و در سده نوزدهم بزرگترين امپراتوری مستعمراتی تاريخ معاصر را بنياد نهاد.

در دوران تكوين پژوهش حاضر، برای نگارنده اين پرسش به جد مطرح بود كه نقدينگي انباشته و افسانه‌اي كمپانی هند شرقی بريتانيا پس از انحلال رسمی آن در سال 1857 ميلادی چه شد، كانون‌ها ي گرداننده اين مجتمع عظيم جهانی در نيمه دوم سده نوزدهم و سده بيستم چه سرنوشتی يافتند، و بازماندگان و وارثين آنان در جهان امروزين چه می كنند؟

درجستجوی پاسخی برای اين پرسش بود كه نگارنده با مجموعه‌ای از مجتمع‌های عظيم اقتصادی آشنا شد كه در دنيای امروز شبكه‌ای گسترده و در هم تنيده را می سازند. و دريافت كه زمام اين مجموعه همبسته و جهانشمول به طور عمده با اعقاب همان خاندان‌هايی است كه در سده نوزدهم اليگارشی مستعمراتی دنياي غرب به شمار می رفتند و مستقيم يا غيرمستقيم وارث سنن و ميراث غارتگری صليبی و ماوراءبحار سده‌های پيشين بودند.

نگارنده درپژوهش حاضر از روشی بهره برد كه تبارشناسی ناميده می شود. اين روش برای ما ناشناخته نيست؛ همان دانش ارجمندی است كه با نام‌هايی چون «علم‌الانساب» و «علم‌الرجال» در ايران پيشينه طولانی دارد و در گذشته يكی از بنيان‌های استوار تاريخ نگاری ما را تشكيل می داد. تبارشناسی امروزه برای پژوهش در زمينه ايلات و عشاير و تمامی جوامع دارای ساختار قبيله‌ای كاربرد گسترده دارد و از پايه‌های دانش مردم‌شناسی به شمار می رود. اين روش در تحليل تحولات تاريخ معاصر نيز دارای كارايی جدی است.

نتايج نظری كه براساس اين روش به آن دست يافتيم به شرح زير است:

1- در دنيای معاصر شبكه‌اي گسترده و همبسته از خاندان‌هاي زرسالار حضور دارد و به سازن يك اليگارشی جهان‌وطن عمل می كند.

2- اين اليگارشی ادامه و وارث مستقيم و غيرمستقيم همان خاندان‌هايی است كه طي سده‌های شانزدهم تا نوزدهم ميلادی عاملين اصلی غارتگری های ماوراءبحار و تكاپوهای مستعمراتی بودند.

3- اين اليگارشي داراي ساختاری دودمانی است. به عبارت ديگر، شبكه بغرنج و گسترده‌ای از مناسبات خويشاوندی آن را به هم پيوسته است و از اين زاويه منظره يك قبيله بزرگ جهانی را جلوه‌گر می سازد. بسياری از عناصر ساختاری در نظام‌های اجتماعی مبتنی بر خويشاوندی را كه تصور می رود مختص جوامع سنتی قبيله‌ای است در اين اليگارشی می توان يافت؛ مانند همبستگی جمعی، حمايتگری، درون‌ همسری و تداوم حافظه تاريخی.

4- اين ساختار دودمانی بر بنياد، كاركردهای مشترك اقتصادی شكل گرفته و امروزه اعضای آن در رأس مجموعه‌ای عظيم از كمپانی ها و مؤسسات اقتصادی حضور دارند. اين مجموعه سخت به هم پيوسته است تا بدانجا كه با پيگيری پيوندهای خويشاوندی و اقتصادی اعضای برخی خاندان‌های نامدار و داراي پيشينه تاريخی معين يا با ردگيری مشاغل اعضای هيئت مديره برخي مؤسسات و كمپانی های معظم و شناخته شده، به سان زنجيره‌ای به هم بافته می توان به شبكه‌ای از مؤسسات و كمپانی های مرتبط و خويشاوندان دست يافت.

5- اعضای اين مجموعه حاملان و مدافعان اصلي ميراث و سنن سياسي و فرهنگي پيشينيان خودند. اين پديده‌اي است كه آن را تسلسل حافظه تاريخی در اليگارشی زرسالار معاصر ناميده‌ام.
فهرست مطالب مجلدات پنجگانه «زرسالاران» به شرح زیر است:
 
جلد اوّل  (قطع وزیری، گالینگور، 543 صفحه)
 
1. غارتگری ماوراء بحار و تمدن جدید غرب
 
پرتغالی‏‌ها در شرق 
مأموریت واسكو داگاما
مهاجمان اروپایی و بازرگانان مسلمان
آغازی خونین
آرمان‏‌های صلیبی یا تجارت ماوراء بحار؟  
 
تجارت ماوراء بحار؛ تهاجم و ستیز
تب طلا و افسون شرق
انگلیسی‏‌ها و عصر الیزابت
در جستجوی مشرق زمین
نخستین تكاپوهای كمپانی هند شرقی
اروپاییان و تجارت شرق
 
استعمار اروپایی و هند اسلامی
بابر و عصر زرین هند
اكبر و حكومت قانون
جهانگیر و پرتغالی‌‏ها
شاه جهان و شكوه هند
اورنگ زیب و اقتدار هند
 
انگلیسی‌‏ها در هند
استقرار در بمبئی
نخستین جنگ بریتانیا در شرق
شیواجی و فرجام سرزمین دكن
سیك‏ها و "دولت خلسه" در پنجاب
انگلیسی‏‌ها و راهزنی دریایی
انحطاط و فروپاشی دولت گوركانی
آغاز امپراتوری بریتانیا در شرق
ایران و انقلاب 1857 هند
استعمار و فرایند نوزایی در هند

رازهای تمدن جدید غرب
پلانتوكراسی و تجارت جهانی برده
تجارت شرق و انقلاب صنعتی
انقلاب در ساختار اجتماعی غرب
رنسانس، آرمان‏‌های صلیبی و لیبرالیسم
راز سلطه استعماری غرب
غارت و توسعه ‌یافتگی 
 
2. یهودیان و الیگارشی یهودی

آغاز و پایان بنی‌اسرائیل
خاستگاه آرامی
پیشینه كنعانی و ظهور دولت یهود
اشرافیت یهود و دولت افرائیم
یهودیان و انهدام بنی‌اسرائیل
 
تكوین و پیدایش "قوم یهود"
تبعید بابل؛ از افسانه تا واقعیت
عزرای كاتب و حكومت كاهنان
اشرافیت یهود و امپراتوری روم
 
الیگارشی حاخامی و یهودیت جدید
آئین موسی؛ كاهنان و مردم
بنیادهای ظهور الیگارشی خاخامی
الیگارشی خاخامی و انقلاب مسیحیت
یهودا ناسی و یهودیت جدید
خاخام‌ها، بین‌النهرین و تلمود
الیگارشی یهودی و ایران
یهودیان، جهان اسلام و بغداد
یهودیان، جهان اسلام و اندلس
 
جلد دوّم  (قطع وزیری، گالینگور، 625 صفحه)
 
3. الیگارشی یهودی و پیدایش زرسالاری جهانی
 
زرسالاران یهودی و حكمرانان اروپا
الیگارشی یهودی و غارت اندلس
یهودیان و تهاجم كلمب و گاما
الیگارشی یهودی و اسطوره انكیزیسیون
یهودیان و جغرافیای اقتصادی جدید جهان
زرسالاری آمستردام و اروپای سده هفدهم
یهودیان و ساختار مالی جدید اروپا
استبداد اروپایی و یهودیان درباری
یهودیان و غارت ماوراء بحار در آمریكا
یهودیان و غارت ماوراء بحار در شرق
اندیشمندان اروپا و زرسالاری یهودی
 
دسیسه‌های سیاسی و فرقه‌های رازآمیز
مكتب كابالا؛ خاستگاه فرقه‌های رازآمیز
واپسین تكاپوهای صلیبی و ایران
كابالا و مسیح‌گرایی اروپایی
مسیح‌گرایی و بنیان‏‌های استعمار انگلیس
پیامبران دروغین و دسیسه‌های رازآمیز
 
یهودیان، انگلیسی‌‏ها و آغاز عصر نو
الیگارشی بریتانیا و احزاب سیاسی
ظهور خاندان روچیلد
شبكه خویشاوندی روچیلدها
خاندان ولزلی و كمپانی هند شرقی
ولزلی، خاندان قوام شیرازی و ایران
روچیلدها، خاندان ولزلی و جنگ‌های ناپلئونی
ناتان روچیلد و دربار بریتانیا
سالومون روچیلد، مترنیخ و "ارتجاع اروپا"
روچیلدها و تهاجم الیگارشی لندن
 
 جلد سوّم  (قطع وزیری، گالینگور، 552 صفحه)
 
آریستوكراسی و غرب جدید
 
ظهور آریستوكراسی مالی
بوربن‌‏ها و اشغال الجزایر
خاندان اورلئان و انقلاب 1830
جیمز روچیلد و سلطنت لوئی فیلیپ
یهودیان، مصر و محمدعلی پاشا
انگلیسی‏‌ها و آغاز مسئله فلسطین
آریستوكراسی مالی و انقلاب‏ 1848
روچیلدها و لوئی بناپارت
زرسالاران یهودی و "انقلاب راه‌‏آهن"
طلوع و افول كردی موبیلیه
روچیلدها و "بانكداری جنگل" در آمریكا
خاندان روچیلد و عصر ویكتوریا
شاخه وین
شاخه‌‏های ناپل و فرانكفورت
شاخه پاریس
شاخه لندن
 
تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا
پیشینه پارلمان و دمكراسی انگلیسی
لردها، شوالیه‌‏ها و ساختار اشرافی
رفورماسیون و آریستوكراسی انگلیس
تكوین آریستوكراسی بریتانیا
خاندان هوارد، سیمور، سیسیل، فرانسیس بیكن و انجمن سلطنتی
خاندان چرچیل، تالبوت، والپول
الیگارشی و انقلاب مالی سده هیجدهم
 
خاندان اسكات، فیتزروی، لنوكس، ...
 
 
جلد چهارم  (قطع وزیری، گالینگور، 586 صفحه)
 
نخستین تكاپوهای فراماسونری
 
بنیانگذاران فراماسونری
دزاگولیه و الیگارشی لندن
بارون منتسكیو
شوالیه رمزی
 
ریشه‌های فراماسونری
اسطوره گیلدها
كابالا، جادو و فرقه‌های سرّی
فراماسونری و میراث صلیبی
 
اولین گراندلژها
 بریتانیا
آمریكا
فرانسه
 
سوداگران غربی و توسعه‌طلبی روسی
روس‌ها و خانات قبچاق
میراث بیزانسی و ظهور تزاریسم
انگلیسی‌ها و ایوان مخوف
ماجراجویان تجاری، اینتلیجنس سرویس و ایران
ایران و سرآغاز تجارت جهانی اسلحه
اولین هیئت‌های انگلیسی در ایران
خاندان هلشتاین، سلطنت رومانوف و ایران
غربگرایی، توسعه‌طلبی و استبداد جدید
آغاز فراماسونری در روسیه
جنون امپریالیستی كاترین
لشكركشی نافرجام پاول به هندوستان
فراماسونری روسیه در سده نوزدهم
 
خاندان هوهن‌زولرن و فراماسونری آلمان
فراماسونری، استبداد روشنگرانه و نظامی‌گری
فردریك كبیر و فراماسونری

دو چهره مرموز تاریخ فراماسونری
كنت سن‌ژرمن
كنت كاگلیوسترو (ژزف بالسامو)
 
جلد پنجم  (قطع وزیری، گالینگور، 448 صفحه)
 
آریستوکراسی مالی و فروپاشی نظام سنتی
 
استعمار غرب و فروپاشی عثمانی
راز گسترش تمدن اسلامی در اروپا
بنیان‌های اجتماعی انحطاط عثمانی
1- افزایش جمعیت و پیامدهای آن
2- سلطه اروپای غربی بر قاره آمریکا
3- گشایش راه دریایی تجارت غرب با شرق
4- مقابله نظامی و اطلاعاتی غرب با عثمانی
5- رشد فساد در ساختار سیاسی
6- تحجر دینی و انحطاط اندیشه سیاسی
جایگاه عوامل اصلی و فرعی در انحطاط عثمانی
کمپانی مندس: سوداگران یهودی در انگلستان و عثمانی
افول عثمانی و طلوع غرب
اصلاحات و نوزایی در عثمانی
انقلاب نظامی در غرب
دوره لاله و آغاز غرب‌گرایی در عثمانی
سوداگران غربی، دولتمردان لاله و فروپاشی دولت صفوی
صعود مشکوک نادر در ایران و حکیم‌اوغلو در عثمانی
بونوال و ماجراجویان نظامی
فردریک کبیر، نظامی‌گری و عثمانی
طرح یونانی و تجزیه کریمه
ظهور دوّمین گروه غرب‌گرایان در عثمانی
جنگ‌های ناپلئونی و دسیسه‌های بریتانیا
محمود دوّم و اخذ الگوی حکومت‌گری غرب
انحلال و انعدام ینگی‌چریکان
حذف نخبگان سنتی و صعود دیوان‌سالاران غرب‎گرا
ماکس وبر، سلطانیسم و استبداد غربی
یهودیان مخفی و طریقت بکتاشی
اشاعه فساد مالی و سرکوب اعیان در فلسطین
عصر تنظیمات و استیلای طبقه جدید
مصطفی رشید پاشا، معمار تنظیمات
 
استعمار بریتانیا، جنگ کریمه و انحطاط روسیه
الیگارشی بریتانیا و "خطر روسیه"
الیگارشی لندن: فریبکاری و جنگ‌افروزی
زرسالاران یهودی و جنگ کریمه
پیامدهای جنگ کریمه
شکست کریمه، غرب‌گرایی و غارت روسیه
جنبش نارودنیکی در روسیه
 
الیگارشی لندن، فراماسونری و آشوب در ایتالیا
شورش ایتالیا و پایان اقتدار کلیسای کاتولیک
فراماسونری و جنبش‌های جدید تروریستی
کنت کاوور، بنیاد روچیلد و تأسیس دولت واحد ایتالیا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ - ۲۱:۵۷
0
2
شهبازی از زندان درومده مگه؟!!!
هادی بالام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۱۸:۱۴
0
0
واقعاکتاب عظیمی است و انبوه داده ها و اسم ها و اسناد آن، انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. روایت شهبازی از شاهان صفوی و نقش بیگانگان در دروغ پردازی علیه آنان هم جالب بود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین