کد خبر: ۷۸۸۶۳۸
تاریخ انتشار:
بولتن مهمترین اخبار و گزارش های بخش معادن و صنایع معدنی ایران در بولتن نیوز

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند.
افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.


نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مسئولین شهرستان چادگان

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

به گزارش بولتن نیوز،امام جمعه چادگان در این نشست ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری شهادت اباعبدالله و یاران باوفایش گفت: صنعت کشور در شرایط کنونی اهمیت ویژه ای برای مقابله با توطئه دشمنان دارد و صنعت گران از جمله کسانی که در ذوب آهن اصفهان در خدمت اقتصاد کشور هستند ، وظایف خود را به خوبی انجام داده اند .

وی افزود : ذوب آهن اصفهان در اشتغال زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و کشور نقش مهمی ایفا نموده و امیدوارم با توسعه صنعت کشور ، شاهد رفاه و بهبود بیشتر معیشت مردم باشیم .

فرماندار شهرستان چادگان نیز ، ذوب آهن اصفهان را از جمله صنایع مهم کشور دانست که در نیم قرن گذشته منشا خدمات بسیار برای کشور بوده است .

وی توجه مسئولین صنایع کشور به مشکلات مردم را بسیار اثرگذار و مهم توصیف کرد .

مهندس رخصتی نیز در این دیدار از مسئولین و مردم شهرستان چادگان که از دیرباز میزبان کارکنان ذوب آهن ، دیگر صنایع و سازمان ها و سایر مردم در اماکن گردشگری این شهرستان هستند قدردانی نمود و گفت : ذوب آهن اصفهان ، توجه به مسئولیت های اجتماعی را یکی از وظایف اصلی خود می داند و در این راه از ظرفیت های قانونی خود بهره می گیرد .

وی ابراز امیدواری نمود که تعامل و همکاری ذوب آهن اصفهان و شهرستان چادگان در راه خدمت به مردم و پیشرفت صنعت، تداوم و توسعه یابد.


افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

2 شرکت زیر مجموعه ایمیدرو از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، 184 هزار و 587 تن کنسانتره زغال سنگ تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 128 هزار و 475 تن بود.

از این میزان، شرکت های «زغال سنگ طبس»، 162 هزار و 748 تن و «زغال سنگ البرز مرکزی»، 21 هزار و 839 تن تولید کردند.

افزایش 53 درصدی استخراج

همچنین، شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو طی 3 ماهه نخست 1401 حدود 525 هزار و 194 تن کانسنگ زغال سنگ استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (343 هزار و 409 تن)، حاکی از افزایش 53 درصدی استخراج است.

از این میزان، «شرکت زغال سنگ طبس» 450 هزار و 967 تن، «مجتمع زغال سنگ طبس» 44 هزار و 481 تن و «شرکت زغال سنگ البرز مرکزی» 29 هزار و 746 تن استخراج کردند.

افزایش 27 درصدی ارسال کنسانتره

میزان ارسال کنسانتره به شرکت های داخلی طی 3 ماهه امسال نیز 180 هزار و 224 تن بود که نسبت به آمار ارسال مدت مشابه سال گذشته (142 هزار و 179 تن)، 27 درصد افزایش یافت.


فولاد سنگان، سرمایه گذاری شایسته فولاد مبارکه؛ مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

تولید، با هدف اعتلای صنعت کشور

رﻫﺒــﺮ ﻓﺮزاﻧـﻪ اﻧﻘــﻼب ﺑﺎ ﻧـﺎم ﮔــﺬاری ﺳــﺎل 1401 ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺗﻮﻟﯿــﺪ، داﻧــﺶ ﺑﻨﯿــﺎن ، اﺷــﺘﻐﺎل آﻓﺮﯾﻨـﯽ “، دﻏﺪﻏـﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ رﻓــﻊ ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻫــﺎ و ﻣﻮاﻧــﻊ را ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼــﻪ ﺳــﺎل داﻧﺴــﺘﻨﺪ و اﻋــﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧــﺪ: ﻋﻤﻠﮑــﺮد در ﺑﻌﻀــﯽ ﺣــﻮزه ﻫــﺎ از ﺟﻤﻠــﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ﻓــﻮﻻد ﻗﺎﺑــﻞ ﻗﺒــﻮل ﺑــﻮده اﺳــﺖ .

ﺷــﺮﮐﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌــﺪﻧﯽ ﻓــﻮﻻد ﺳــﻨﮕﺎن ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗــﺮار دادن ﻣﻨﻮﯾــﺎت ﻣﻌﻈــﻢ ﻟــﻪ، ﻟﺒﯿﮑــﯽ در ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻــﻨﻌﺖ ﮐﺸــﻮر ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎه وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﺳﺮﻓﺼــﻞ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘــﺎوﻣﺘﯽ در ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﯾﺮاﻧــﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨــﺪ ﺧﻮاﻫــﺪ ﮔﻔــﺖ و در اداﻣــﻪ ﺑــﺎ ﻧﮕــﺎه وﯾــﮋه ﺑــﻪ ﺗــﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺎن ﺟــﻮان اﯾﺮاﻧــﯽ و ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ…

شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان از جمله شرکت های زیرمجموعه فولاد مبارکه بوده که علی رغم گذشت پنج سال از بهره برداری آن، توانسته با اقدامات و عملکرد مناسبش، بعنوان تامین کننده ای مطمئن وپایـدار برای بزرگترین کارخانه فولاد ساز خاورمیانه باشد و با همت جهادی و تلاش بی وقفه کارکنانش بعنوان واحد نمونه صنعتی در شرق کشور جهت سربلندی و توسعه صنعت واقتصاد، تلاش نماید.

ﺷــﺮﮐﺖ ﺻــﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌــﺪﻧﯽ ﻓــﻮﻻد ﺳــﻨﮕﺎن ﺑــﺎ ﻫﻤــﺪﻟﯽ و ﻫــﻢ اﻓﺰاﯾــﯽ ﺗﻤــﺎﻣﯽ واﺣــﺪﻫﺎ ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﯿﺶ از 4 ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﺗــﻦ گندله در ﺳــﺎل 1400 ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒــﻮد ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﻧــﺮژی )ﮔــﺎز و ﺑــﺮق(در ﮐﺸــﻮر ﺷــﺪه ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ در ﺗــﺎﻣﯿﻦ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗــﻊ و ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﮔﻨﺪﻟــﻪ ی ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ ﻓﻮﻻدﺳــﺎز ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧــﻪ، ﻧﻘﺸــﯽ ﺣﯿــﺎﺗﯽ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ. اﻧﺸــﺎﷲ در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ 3,5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1401 ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

رﺷــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ 22 درﺻـــﺪی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔﻨﺪﻟـــﻪ ، اﻓــﺰاﯾﺶ 109 درﺻــﺪی ﺳـــﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑـــﻪ ﻣــﺪت ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺳـــﺎل ﻗﺒــﻞ و… ، از ﺟﻤﻠـــﻪ ﺛﻤـــﺮات ﻓـــﻮﻻد ﺳـــﻨﮕﺎن در ﻋﺮﺻـــﻪ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﺑـــﻮده و ﮐﺴـــﺐ اﻓﺘﺨـــﺎرات اﯾـــﻦ ﺷـــﺮﮐﺖ در ﺣـــﻮزه ﻫـــﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و … ﻧﺸﺎن ازﻫﻤﺖ واﻻی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﻨﮕﺎن دارد.

مسئولیت پذیری این شرکت در منطقه محروم خواف با عمل به مسولیت های اجتماعی، نشانگر حضور سبز و موثر این شرکت بعنوان شرکت شهروندی مسئولیت پذیر است.

فولاد سنگان، شرکتی مسئولیت پذیر

توانمندسازی شهروندان و تاکید بر خودباوری، تقویت زیرساخت ها با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال و امنیت شغلی پایدار، آموزش و ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش درمنطقه، پیشگامی در پیشگیری و مبارزه با ویروس منحوس کرونا، ارائه خدمات فرهنگی و ارتقای آرمان های ملی و مذهبی در منطقه، مشارکت فعال در توسعه ورزش حرفه ای با انعقاد تفاهم نامه با باشگاه سپاهان ، کمک به زندانیان جرایم غیرعمد، مشارکت فعال در طرح مواسات و همدلی، اهدای 110 سری جهیزیه با هدف ترویج ازدواج آسان و اهدای 510 تبلت به دانش آموزان کم برخوردار در راستای بهبود شرایط تحصیلی در ایام کرونا، مشارکت فعال در اجرایی شدن طرح چهاربانده شدن جاده سنگان به تربت حیدریه، ایجاد مرکز توسعه و ارتقـای سلامت جسم و روان برای اولین بار در شهرستان ، توانمند سازی و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های همکاران در قالب طرح بدیع ” خانواده آرمانی” با هدف سهیم نمودن خانواده بزرگ فولاد سنگان در امر توسعه روزافزون و حرکت به سمت افق های روشن در فولاد سنگان و… از جمله اقدامات ارزشمند شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در چندسال گذشته بوده که موجبات فخر و کرامت کارکنانش را به همراه داشته بطوریکه در آخرین ارزیابی صورت گرفته در چهارمین جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ، بالاترین نشان جایزه مسئولیت های اجتماعی ( نشان پلاتین، فوق طلا) را دریافت نمود.

بی شک تولید حدود 16 میلیون تن گندله،از ابتدای بهره برداری تاکنون ، افتتاح عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی در شرق کشور به ظرفیت 5 میلیون تن به دست متخصصان ومهندسین ایرانی با توجه به عدم مشارکت کارشناسان خارجی در راه اندازی این ابرکارخانه ، راه اندازی کارخانه تولید بنتونیت و سهیم نمودن همکاران و خانواده آرمانی در این امر و اجرای طرح های توسعه در سطح 150 هکتار در مجموعه فولاد سنگان و عبور نمودن از پروژه به سمت کارخانه شدن، موجبات انتخاب شدن این شرکت بعنوان واحد نمونه برتر صنعتی شرق کشور برای 6 سال متوالی و حضور در بین 100 شرکت برتر ایران در رتبه بندی IMI-100 و صعود به رتبه 64 ام ، نشان گر اهمیت و استراتژیک بودن فولاد سنگان در سپهر صنعت کشور و استان خراسان رضوی دارد.

فولاد سنگان بر مدار موفقیت های روز افزون

فولاد سنگان از جمله شرکت های جوانی است که با وجود گذشتن چندسال سال از سابقه تاسیسش، توانسته افتخاراتی عظیم را نصیب خویش گرداند که این مهم، مدیون همت والای کارکنان ، چابک سازی سیستم، افزایش بهره وری و استفاده از تمامی ظرفیت های کارکنان این مجموعه است که نقطه عطف این شرکت در دستیابی به دستاوردهاست.

طبق گزارش گروه ارزیابی رتبه‌بندیimi 100 و براساس نتایج به‌ دست آمده در سال1400 ، شرکت فولاد سنگان ، به عنوان دومین شرکت تازه وارد در جمع ۱۰۰ شرکت برتر انتخاب و این موفقیت در رقابت با پانصـد شرکت برتر ایرانی حاصل و همچنین این شرکت با رشد ۲۲۸ درصدی فروش، موفق به کسب رتبه سوم از نظر شاخص رشد فروش در کل شرکت ها و رتبه چهارم فروش در گروه اکتشاف ، استخراج و خدمات جنبی گردید.

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1400 و ﮐﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره، کسب ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﺎره در ﺟﺎﯾﺰه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،کسب ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﺮﻧﺰی در ﺟﺎﯾﺰه 34000 ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و همچنین کسب گواهینامه ها و استانداردهای 45001، 9001 و 14001 توسط این شرکت نشان از همت والا و میل به تحقق اهداف و چشم اندازهای برنامه ریزی شده در این شرکت دارد.


۱۴۰۰میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق دولتی معادن استان کردستان شناسایی شد

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

عیسی هواسی، بازرس کل استان کردستان پیش‌ازظهر امروز با همراهی جمعی از معاونان و سربازرسان و بازرسان این دستگاه نظارتی؛ به شهرستان سقز سفر کرده و در جریان این سفر ابتدا نشست‌هایی با امام جمعه، فرماندار ویژه، رئیس دادگستری و دادستان سقز داشتند و در ادامه در بازدید از فرودگاه، نهضت ملی مسکن، طرح ذوب آهن و تعدادی از واحدهای صنعتی واقع در شهرک صنعتی از نزدیک به مسائل و مشکلات آن‌ها پرداخت.

وی در جلسه شورای اداری شهرستان سقز با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را دارد، اظهار داشت: اولویت این سازمان، پیشگیری بوده و اعتقاد بر آن است که نظارت باید هدایت‌گر و پیشگیرانه باشد، سازمان بازرسی به دنبال آن است که منابع محدود حیف و میل نشوند و بیشتر از بازرسی، تأکید بر نظارت است.

بازرس کل استان کردستان در تشریح شیوه‌های نظارت افزود: نظارتی کارآمد است که راهگشا باشد نه مانع توسعه؛ چراکه نه گفتن و دستور بر انجام ندادن کار آسان‌ترین شیوه نظارت است، اما مشکلات مردم و جامعه با انجام نشدن کار حل نخواهند شد، بنابراین از همه مدیران اجرایی می‌خواهیم که راهگشا باشند.

وی در زمینه اجرای صحیح قوانین تصریح کرد: در کشور ما قوانین به خوبی راه را نشان داده‌ و انجام وظایف و خدمت به مردم با ظرفیت‌های قانونی فراهم است، تنها مدیران باید با این ظرفیت‌ها آشنا و آن را اجرایی کنند.

هواسی در زمینه خدمت‌رسانی به مردم گفت: از همه مدیران می‌خواهیم که نسبت به تکریم ارباب رجوع اهتمام ورزیده و مراجعلن را توجیه کنند و با رعایت اصل مردمی بودن،در میان مردم بوده و درب اتاق‌های مدیریتی را بر روی مردم نبندند.

وی در خصوص توجه به شکایات مردمی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون ارتقاء نظام سلامت اداری کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به شکایات مردمی پاسخ دهند و در این رابطه سامانه شکایت سازمان بازرسی کل کشور را نیز مدنظر داشته باشند.

بازرس کل استان کردستان با ذکر اینکه تأکید همه مسئولان نظام، گره‌گشایی و رفع مشکلات مردم است، اظهار کرد: نظارت همگانی و مردمی از اصلی‌ترین راهبردهای سازمان بازرسی کل کشور است که در این راستا سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی طراحی و اجرا شده و همه مردم بدون دغدغه می‌توانند نسبت به سوت‌زنی فساد اقدام کنند، کما اینکه موسسات مردم‌نهاد و بازرسان افتخاری در این زمینه می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند.

وی در تبیین گزارش‌های هشداری سازمان بازرسی بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن، گاهی گزارش‌های هشداری برای دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده و هدف آن جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی، سوء استفاده، حیف و میل منابع و ... است.

بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه سازمان بازرسی از مدیران توانمند، جهادی و ریسک‌پذیر حمایت می‌کند، عنوان کرد: ما در سازمان بازرسی با مدیران دست به عصا مشکل داریم؛ نه این که مدیر کار غیرقانونی انجام دهد، بلکه مدیر باید با شناخت ظرفیت‌های قانونی و در حدود اختیارات و منابع به موقع و شجاعانه تصمیم بگیرد.

وی در بیان ظرفیت‌های شهرستان سقز یادآور شد: این شهرستان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و از مصادیق آن تعداد 57 معدن غنی سنگ آهن، طلا، سیلیس و ... بوده که باید به دنبال استفاده از ظرفیت‌ها باشیم.

هواسی در تبیین نظام مسئله محور در انجام بازرسی‌ها اعلام کرد: سازمان بازرسی در استان کردستان 30 مسئله کلان شناسایی کرده و بر اساس آن بازرسی‌ها تعریف و انجام می‌شود که از مصادیق آن مسئله آب است. استان کردستان 8 درصد آب‌های جاری کشور را در بر دارد، اما به دلیل این که آب در دسترس زیاد بوده، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی برای تأمین آب پایدار انجام نشده است که این امر از مصادیق مشکلات مدیریتی بوده و کمترین ارتباط با اعتبارات دارد.

وی ابراز داشت: در شهرستان سقز 1600 چاه غیر مجاز وجود دارد و تقریباً معادل چاه‌های مجاز بوده و این امر نیز از مسائل مدیریتی است. برداشت غیرمجاز از آب‌های زیر زمینی بدترین نوع خسارت وارده به انفال است. در استان سد احداث شده اما به دلیل ضعف‌های مطالعاتی و عدم طی شدن مراحل اولیه از قبیل مطالعات زیست محیطی از حیض انتفاع خارج شده است. بنابراین بازرسی استان به تمام این موارد رسیدگی و با هرگونه قصور و تقصیر برخورد خواهد کرد.

بازرس کل استان کردستان در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در شهرستان سقز گفت: خانه باغ سازی به صورت افراطی انجام شده و حتی به حریم تأسیساتی راه‌ها نیز تجاوز شده و تغییر کاربری اراضی زراعی نیز مشهود است و در مواردی ساختمان‌های چند طبقه و به تعبیری کاخ در اراضی زراعی ساخته شده‌اند که دستگاه‌های اجرایی متولی، هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند و همه مسائل را متوجه بخش قضایی کرده‌اند که این امر سبب شده تا کل هزینه‌های اجرایی و اجتماعی مختص دستگاه‌های قضایی شود.

وی اضافه کرد: بازرسی استان هیئت بازرسی را با موضوع بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه تغییر کاربری اراضی زراعی مأموریت داده تا در سطح استان بررسی کامل انجام و بدون اغماض با تمام موارد برخورد کرده و گزارش نهایی به صورت شهرستانی برای رؤسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها ارسال خواهد شد.

بازرس کل استان کردستان به وضعیت بخش معادن اشاره کرد و افزود: سال گذشته بیش از 1400 میلیارد تومان فرار از پرداخت حقوق دولتی معادن شناسایی شده که بیشتر از درآمدهای مالیاتی استان است، ما در استان دنبال نهضت مقابله با خام فروشی در بخش معادن هستیم و خام فروشی را با عدم اشتغال در ارتباط می‌دانیم.

وی همچین در زمینه راه‌های استان بیان کرد: کریدور اصلی شمال غرب به جنوب و مرکز کشور از شهرستان سقز عبور کرده و یکی از نقاط حادثه‌خیز استان مسیر سقز به بوکان و سقز به دیواندره است که رفع این نقاط از مطالبه‌های ماست. همچنین وضعیت آسفالت راه‌های شریانی استان نیازمند توجه جدی است.

هواسی در زمینه تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: جانمایی‌ طرح ها دارای هزینه بسیار سنگین آماده سازی است که باید از جیب مردم پرداخت شود که با اهداف ایجاد مسکن با قیمت تمام شده پایین در تعارض است.

وی تصریح کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی زمین مازاد در اختیار دارند که طبق قانون باید در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهداما رعایت نمی‌کنند که قطعاً این موارد گزارش خواهند شد.

بازرس کل استان کردستان در پایان به موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز نیز اشاره کرد و یادآور شد: جرایم و اقدام‌های شهرداری در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز پیشگیرانه نیست و جریمه‌های ماده 100 به عنوان منبع درآمدی تلقی شده است که باید این رویکرد تغییر یابد.

بازرس‌کل استان کردستان: موانع پروژه ذوب آهن سقز برطرف شود

هواسی همچنین در بازدید از طرح‌ در حال ساخت ذوب آهن سقز، خام فروشی را یکی از اصلی‌ترین مسئله‌های بخش معدن و صنایع مرتبط با آن در کردستان عنوان کرد و اظهار داشت: توسعه طرح‌های پایین دست در زنجیره ارزش مواد معدنی در استان، بهترین تجویز برای رفع این معضل بوده که سازمان بازرسی کل کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدهای رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بررسی حلقه‌های مفقوده و بی‌توجهی به تکمیل زنجیره‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی در بیان اهمیت ایجاد ارزش افزوده در بخش معادن فلزی استان گفت: احداث و بهره‌برداری از طرح ذوب آهن سقز یکی از گام‌های بسیار مؤثر و آغازگر در ایجاد نهضت مقابله با خام فروشی بوده و رفع موانع این طرح از سوی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در مراحل احداث از سوی سرمایه‌گذاران، مورد تأکید سازمان بازرسی کردستان خواهد بود.

بازرس کل استان کردستان در زمینه تأمین زیرساخت‌های طرح افزود: تأمین منابع آب و دیماند پایدار برق برای اهداف طرح باید از همین امروز پیگیری و تعیین تکلیف شود تا در آینده و زمان بهره‌برداری چنین مشکلاتی اهداف طرح را تحت تأثیر قرار ندهند.

هواسی تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای، سازمان صمت، شرکت برق منطقه‌ای غرب و دیگر دستگاه‌های اجرایی می‌بایست اقدام‌های حمایتی را در چارچوب قانون انجام و به طور مرتب مراحل اجرای کار را گزارش دهند.

مدیرعامل این پروژه نیز در این بازدید در گزارشی کامل از وضعیت پیشرفت فیزیکی و افق اشتغال طرح، زمان بهره‌برداری طرح را 30 ماه و ارزش کل سرمایه‌گذاری طرح را 520 میلیون یورو اعلام کرده که تاکنون حدود 20 میلیون یورو هزینه شده است.

همچنین فرماندار ویژه سقز و جمعی از مسئولان سازمان صمت و ادارات شهرستان سقز نیز در این بازدید به ارائه گزارشی از عملکرد و بیان مشکلات پیش‌روی این طرح پرداختند.


ردپای رانت و سفارش در صدور مجوزهای معادن شن و ماسه خلخال/ دادستانی ورود کرد

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

آرش جعفری دادستان شهرستان خلخال پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: هیچ مجوز جدیدی برای معادن شن و ماسه در خلخال صادر نخواهد شد و با هرگونه صدور مجوز جدید برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: اخیراً با اعتراض گسترده اهالی مجره و نارضایتی هایی که از سوی عموم مردم خلخال در خصوص فعالیت‌‌‌‌‎های غیر قانونی برداشت شن و ماسه در روستای مجره اتفاق افتاده بود پیگیر شدیم و موضوع در شورای تامین شهرستان خلخال مطرح و فعالیت برداشت شن و ماسه متوقف شد.

دادستان خلخال ادامه داد: برای مشخص شدن موضوع طی استعلاماتی که انجام شد، مشخص شد مختصات تعیین شده برای برداشت شن و ماسه در اراضی روستای مجره در منطقه نمونه گردشگری الماس واقع شده است و علیرغم مخالفت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خلخال، مجوز تاسیس غیر قانونی می‌‌‌‌‌‎باشد.

وی افزود: محل مورد نظر به مساحت تقریبی 27 هکتار در حریم قانونی جاده خلخال به اسالم قرار دارد که حریم قانونی راه نیز رعایت نشده است و طبق قانون ماده 17 ایمنی راه‌‌‌‌‎ها تا میران 138 متر از آکس جاده برای فعالیت ممنوع بوده و همچنین اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌‌‌‌‌‎ای نیز مخالفت خویش را علیرغم فشارهای پشت پرده اعلام نموده است.

دادستان خلخال تأکید کرد: مصوبه شورای تامین شهرستان خلخال در سال 1397 و متعاقباً به لحاظ اهمیت موضوع امر دوباره در خرداد ماه 1400 صادر شده است و طبق آن هرگونه صدور مجوز برای فعالیت کارخانه‌‌‌‌‎های شن و ماسه در خلخال ممنوع است اما متاسفانه دستگاه‌‌‌‌‎های ذیربط و صادر کننده مجوز بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای تامین بصورت غیر قانونی اقدام و مرتکب خلاف شده‌‌‌‌‎اند.

جعفری افزود: با حضور در محل فعالیت دستور توقیف فعالیت در این منطقه صادر شد و از فرمانداری انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‎رود با متخلفان در این زمینه برخورد جدی صورت گیرد.

دادستان خلخال گفت: متولیان تصمیم گیر در حوزه معادن در استان بدانند که در شهرستان خلخال صدور مجوز برای ایجاد شن و ماسه جز تخریب منابع طبیعی و موهبت خدادادی و از بین بردن طبیعت و بسترها و زیرساخت های حمل و نقل و گردشگری عایدی برای عموم نداشته و موجبات نارضایتی عموم اهالی شریف خلخال را باعث شده است.

وی افزود: جای تاسف است که متوجه نباشیم هر طرحی یا سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‎گذاری بدون‌ پیوست امنیتی و اجتماعی محکوم به شکست است، لذا بایستی پس از هماهنگی با تصمیمات شورای تامین شهرستان تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‎گیری شود.

دادستان خلخال تصریح کرد: متاسفانه در حوزه تولید شن و ماسه چندین برابر بیشتر از نیاز شهرستان خلخال و حتی نیاز استان مجوز صادر شده که به هیچ وجه به مصلحت شهرستان خلخال نیست و اسراف است و مردم خلخال معتقدند ایجاد کارگاه شن و ماسه در شهرستان خلخال سرمایه‌‌‌‌‎گذاری نیست بلکه سرمایه‌‌‌‌‌‎برداری و خسران است و اگر مسئولین، دلسوز شهرستان هستند چرا معادن مسکوت مانده چندین ساله طلا و مس را پیگیری نمی‌‌‌‌‌‌‎کنند.

وی از تعداد نا متعارف معادن شن و ماسه در خلخال انتقاد کرد و گفت: در تحقیقات اخیر دادستانی در خصوص مجوز معادن شن و ماسه رد پایی از سفارش‌‌‌‌‌‌‌‎های ویژه و رانت‌‌‌‌‎هایی وجود دارد که به جد در دست بررسی و رصد است و به محض تکمیل تحقیقات، نتایج به همراه مستندات به مردم خلخال ارائه خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: راهبرد توسعه پایدار شهرستان خلخال مطابق نظر کارشناسان، بستر گردشگری است؛ لذا هر سرمایه‌‌‌‌‌‎گذار دارای اهلیت مالی و صالح با طرح توجیهی مناسب که در این خصوص قدمی بردارد تمامی دستگاه‌‌‌‌‎ها خصوصا دادستانی نیز از این امر استقبال نموده و حمایت‌‌‌‌‌‎های لازم را در چارچوب قانون بعمل خواهد آورد.


فولاد مبارکه؛ پیشگام برای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی در هنگام وقوع بلایای طبیعی

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو/ استخراج زغالسنگ 53درصد رشد یافت

چند روزی است که کشور درگیر مسائل مربوط به بارش باران و سیل پس از آن است. از سویی بسیاری از مناطق درگیر آبگرفتگی شده و خانه‌های مردم تخریب شده است. از سوی دیگر کسب‌وکار کشاورزان، باغداران، دامداران و ... دچار مشکل جدی شده است.

نیروهای امدادی از هلال احمر و آتشنشانی گرفته تا دستگاه‌های دولتی و سپاه و بسیج نیز وارد میدان کمک به مردم شدند.

در این بین اخبار کمک‌های مردم داوطلب و گروه‌های جهادی بسیار دلگرم‌کننده است. این یعنی همه مردم دست به دست هم داده و یک‌دل شده‌اند تا بحرانی که در دو یا سه روز به وجود آمده را رفع کنند.

اما شاید یک خبر بین خبرهای این روزها کمتر دیده شد: نجات جان ۱۰نفر از سیل‌زدگان توسط واحد حفاظت فیزیکی فولاد مبارکه.

موضوع از این قرار بود که تیم‌های گشت‌زنی حفاظت فیزیکی شرکت فولاد مبارکه، از نیمه شب گذشته در قالب دو عملیات امداد و نجات موفق شدند جان ۱۰نفر از عشایر منطقه را نجات دهند. این تیم‌ها که در حال انجام گشت‌زنی معمول برای تامین امنیت محدوده این شرکت بودند متوجه به خطر افتادن جان تعدادی از عشایر مستقر در منطقه پیرامونی فولاد مبارکه می شوند و به کمک آن ها می‌شتابند. این عشایر که در مناطق صعب‌العبور زندگی می‌کردند به خاطر بارش‌های روزهای گذشته در معرض سیل قرار گرفته بودند که پس از انجام عملیات نجات به طور موقت در این شرکت اسکان داده شدند. یکی از تیم های گشت‌زنی نیز با تلاشگران هلال احمر و آتش نشانی مبارکه مواجه می‌شود که در حال امدادرسانی به عشایر منطقه هستند و در مجموع با این دو عملیات نجات 10 نفر از دو خانواده که عمده آن‌ها کودکان بودند از شر سیل نجات پیدا کردند.

قلب فولاد مبارکه برای مردم ایران می‌تپد

علی‌رغم اینکه این روزها مشکلات زیادی دامن‌گیر بسیاری از صنایع شده، گروه فولاد مبارکه سهم 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و باعث ایجاد اشتغال قابل توجهی در سراسر کشور شده است.

فولاد مبارکه برای عمل به مأموریت‌های خود در زمینه شهروند شرکتی مسئول و به صورت مشخص در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی علاوه بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور که موجب افزایش رفاه مردم و چرخیدن سریع‌تر چرخ اقتصاد می‌شود در زمینه‌های مختلفی نظیر عمرانی، درمانی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و.... خدمات زیادی را به مردم منطقه و کشور ارائه کرده است.

هر چند گروه فولاد مبارکه بزرگترین مسئولیت اجتماعی خود را ایجاد اشتغال می‌داند و هم‌اکنون به خاطر فعالیتی که به وسعت ایران، خانواده‌ای 350 هزار نفری از کارکنان مستقیم و غیرمستقیم را در سراسر ایران دارد و علاوه براین در بلایای طبیعی نیز از شرکت‌های پیشرو در کمک به مردم سیل‌زده، زلزله‌زده و... در زمینه ارسال کمک‌هایی نظیر اقلام امدادی و ماشین‌آلات مورد نیاز در بحران بوده است.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین