کد خبر: ۷۵۳۵۲۷
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۸
رئیس مشترک اتحادیە میهنی در واکنش بە قتل یکی از هواداران خود در حزب کە از فرماندهان نظامی نزدیک بە وی بود؛ هشدار داد کە این توانایی را دارد کە درهای دوزخ را بە روی دشمنان خود بگشاید و آنان را در آتش این دوزخ بسوزاند.

بە گزارش بولتن نیوز، طی ماه های گذشتە اختلافات شدیدی در سطح رهبری اتحادیە میهنی کردستان و میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک حزب بروز کردە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی اقدام بە مسموم کردن وی کردە و همچنین همراه با افراد نزدیک بە خود  با سوء استفادە  از جایگاه و مقام حزبی، مرتکب نقض قوانین اقلیم کردستان و اساسنامە حزبی، تهدید و ارعاب، فساد مالی و  پولشویی شدە و درنهایت با پشتیبانی دفتر سیاسی و دیگر اعضای حزب اقدام به اخراج لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان وی از حزب کرد.

در ادامە این تحولات در روزهای گذشتە اخباری منتشر شد، مبنی بر اینکە کاروان علی شامار مسئول امور رسانە ای لاهور شیخ جنگی و از افراد نزدیک بە او، به دست داشتن در تظاهرات اخیر سلیمانیە متهم و  پس از ضرب و شتم شدید از منزل خود ربودە شدە و شامگاه روز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر،  نیز از سوی سایت رسمی اتحادیە میهنی و شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شد  مراد کانی کردە یی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی و فرماندهان نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی، در رانیە طی درگیری با شماری از نیروهای رسمی اقلیم همراه با محافظین و تعدادی از دوستان  خود، کشتە شدە و خانوادە این فرد نیز اعلام کردند بنا بە گزارش پزشکی قانونی سلیمانیه وی در اثر شکنجە شدید جان خود را از دست دادە است.

امروز جمعە 5 آذر / 26 نوامبر، لاهور شیخ جنگی طی پیامی ویدئویی بە این وقایع واکنش نشان دادە و اعلام کرد کە نسل پیشین اتحادیە میهنی را با هدف رفع ستم سیاسی بر کردها بنیان نهادند، اما اکنون ارادە سیاسی مردم اقلیم کردستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی و در راستای سیاست های منطقە ای چنان بە ذلت کشاندە شدە اند کە اکثریت مردم در حسرت دوران دیکتاتور پیشین هستند  و قرار بود اتحادیە میهنی مانیفست سوسیال دمکرات و عدالت اجتماعی را در اقلیم کردستان در پیش بگیرد، اما بە جای آن برنامە  ترور مردم اقلیم به سیاست آنچە "اتحادیە نوین"ش می خوانند و تحت تحکم  دشمنان  قرار دارد؛ تبدیل شدە و این حزب هر روزه کادرهای برجستە نظامی و سیاسی خود را دستگیر و ترور می کند.

وی در ادامە می گوید در کجای تاریخ حزبی سراسر جهان دیدە شدە کە یک حزب سوسیال دمکرات با نقشە و توطئە چینی و در راستای سیاست های منطقە ای و یک حزب دیگر، یکی از کادرهای خود را کە برادر سە تن از شهدای حزب است و دە ها شهید در خانوادە و طایفە خود دارد، ترور کند؟

لاهور شیخ جنگی اشارە کردە کە خویشتن داری وی در ماه های گذشتە و در   مقابل  وقایعی کە در حزب روی دادە و اعمال فشار وی بر همراهان سیاسی و نظامی خود در حزب برای اینکە هیچ گونە واکنش و عکس العمل نظامی نسبت بە این اتفاقات نداشتە باشند؛  فقط با هدف حفظ اتحادیە میهنی،  شکوه شهدای حزب و جایگاه سیاسی و حزبی آن بودە و سعی داشتە کە سلیمانیە، رانیە و دیگر شهرهای اقلیم کردستان تبدیل به میدان جنگ و کشمکش های نظامی و امنیتی برای دشمنان این جغرافیا نشوند و هشدار دادە: اما این بدان معنا نیست کە این خویشتن داری را برای همیشە ادامە دهیم و قبول کنیم کە هر روز اعضای اتحادیە میهنی، در پیش چشمانمان وحشیانە ترور شوند."

رئیس مشترک اتحادیه میهنی تاکید کردە: ما تاکنون شما را برادر و همراه خود می دانستیم، اما با تاسف بسیار بە نظر می رسد کە در اشتباه بودە ایم و بە همین دلیل می خواهم  مطمئن باشید این توانایی را داریم کە درهای دوزخ را بە روی دشمنانمان گشودە و در آتش آن، همه "سناریوچی ها" و "کودتاچی ها" را نابود کردە و با تکیە بر خشم طرفداران مردمی اتحادیە میهنی، مشروعیت کنگرە حزب و جایگاه مردمی آن و حقانیت سیاسی، همە خونخوارانی کە طراح شهید کردن مراد کانی کردە یی و دوستانش  هستند را بسوزانیم."

وی در عین حال اعلام کردە: "از خانوادە و بستگان شهدا درخواست می کنم خویشتن داری کردە و تا زمانی کە  اطمینان یابند، تحقیقاتی انجام نشدە و عاملان این کار دستگیر نمی شوند و قانون در این پروندە اجرا نمی گردد، از هر گونە واکنش و عکس العملی خودداری کنند."

لاهور شیخ جنگی کە پیشتر نیز تصمیم اخراج خود را غیرقانونی و بر خلاف اساسنامە  و راهکارهای حزبی دانستە و تاکید کردە بود هنوز جایگاه حزبی خود را دارد؛  اعلام کرد کە بە عنوان رئیس مشترک مشروع حزب کە بیشترین آرای را در کنگرە اخیر حزب کسب کردە، بە نیروهای امنیتی و نظامی توصیە می کند از ارتکاب این گونە اعمال (واقعە کشتە شدن مردا کانی کردە یی) خودداری کنند، زیرا تاوان قانونی درگیر شدن در این وقایع  و ترور و کشتن مردم برای هر شخصی در هر جایگاه و منصبی کە باشد، بسیار سنگین است.

همچنین از این نیروها خواستە اجازە ندهند تبدیل بە ابزار اجرای   توطئە های دشمنان اتحادیە میهنی و کشورهای منطقە شوند؛ زیرا این شرایط کنونی پایدار نیست و با تکیە بر مشروعیت سیاسی و قدرت نیروهای نظامی اتحادیە میهنی و ارادە مردم، توطئه «کودتاچیان»  و سناریوی  «مسمومیت» در هم شکستە شدە و اتحادیە میهنی را از ذلالت مزدوری کشورهای منطقە و دنبالەروی حزب «رهبر وهمی» و «مرجع (سیاسی) وهمی»، رهایی می بخشند.

لاهور شیخ جنگی خطاب به شورای رهبری و دفتر سیاسی اتحادیە میهنی اعلام کردە کە آنان در معرض مسئولیتی تاریخی و امتحانی سنگین هستند، چرا کە در مقابل چشم آنان و با حمایت یکی از طرف های مخالف حزب کە نهادهای دولتی را نیز برای پشتیبانی اجرای توطئە های خود و ذوب اتحادیە میهنی بە کار گرفتە، این جنایات علیە اعضای حزب روی می دهد، اما آنان (دفتر سیاسی و شورای رهبری) سکوت کردە و هیچ گونە موضعی از خود نشان نمی دهند و این سکوت آنان محل سوال و پرسش جدی کادرهای اتحادیە میهنی بودە و اگر ادامە داشتە باشد مورد نفرت کادرها و طرفداران مردمی حزب قرار می گیرند؛ چرا کە در تاریخ حزب هرگز چنین شرایطی مانند مرحلە کنونی  دیدە نشدە و در عین حال تاکید کردە:" به مردم سربلند کردستان و روح شهدایمان اطمینان خاطر می دهیم که مانتد کوه های کردستان ایستادگی می کنیم و آن ها را به چالش می کشیم."

همچنین در پایان اعلام کردە:" با روح شهدای قهرمانمان، مراد کانی کردە یی و دوستان وی، خوشناو ویسی و هاوکار نظام کە بە همراهش شهید شدند، و نیز شهید شامیل زرار عهد می بندیم کە دست مزدورانی کە عامل شهادت آنان هستند را، زیر تیغ قانون و دادگاهی عادل، قرار می دهیم."

لازم بە  ذکر است کە شورای امنیت اقلیم کردستان در خصوص کشته شدن کانی کردە یی اعلامیە ای را منتشر و اعلام کرد کە شامگاه پنج شنبە نیرویی رسمی برای اجرای حکم دادگاه و حاکمیت قانون بە صورت کاملا قانونی موظف و مامور شدە اند مراد کانی کُردە یی را کە تحت تعقیب بودە، در رانیە دستگیر کنند، اما در هنگام اقدام آنان برای اجرای این ماموریت مراد کانی کُردە یی و نگهبانان همراه وی با نیروهای رسمی کە در حال انجام وظیفە بودە اند، درگیر شدە و یک نیروی کارمند بە نام شامیل زرار اسماعیل را کشتە  و سە تن دیگر از این نیروها را مجروح کردە اند و  در نتیجە مقابلە بە مثل و پاسخگویی نیروهای رسمی بە مقاومت آنان، مراد کانی کُردە یی و دو تن از نیروهای محافظ همراه وی، کشتە شدە اند.

 

منبع: کردپرس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین