جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۷۵۰۱۳۹
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۲
مديرعامل سايپاپرس از افتتاح بزرگترين دستاورد تاريخ خطوط پرسكاري كشور خبر داد :
يكـي از شـاخص هـاي مهـم توسـعه يـافتگي هـر كشـور در بخـش صـنعت ، ميـزان برخـورداري از ماشـين آلات و تجهيـزات سـنگين بـا فـن آوري هـاي نـوين و ...
بزرگترين خط پرسكاري رباتيك توليد قطعات بدنه خودروهاي سواري كشور درآستانه افتتاح است

گروه اقتصادی: يكـي از شـاخص هـاي مهـم توسـعه يـافتگي هـر كشـور در بخـش صـنعت ، ميـزان برخـورداري از ماشـين آلات و تجهيـزات سـنگين بـا فـن آوري هـاي نـوين و منطبـق بـر تنـوع و كيفيـت رو بـه رشـد محصـولات و توليـدات مختلـف همچـون خـودرو مـي باشـد. خطـوط پرسـكاري بـزرگ ، سـنگين و پيشـرفته بـراي شـكل دهي ورق هاي فـولادي، از ايـن نـوع ماشـين آلات محسـوب مـي شـوند و بهـره منـدي از ايـن نـوع تجهيـزات ضـمن اينكـه امكـان توليـد بسـياري ازتوليـدات صـنعتي مهـم را فـراهم مـي سـازد، در ارتقـاء سـطع توسـعه يافتگي صنعت هر كشوري بخصوص صنعت خودروسازي بسيار تعيين كننده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنگـار سـايپاپرس، سـيدمهدي حسـيني پـور مـديرعامل سـايپاپرس بـا اشـاره بـه انجـام اقـدامات صــورت گرفتــه در راســتاي بهــره بــرداري از بزرگتــرين خــط پرســكاري رباتيــك توليــد قطعــات بدنــه خودروهـاي سـواري كشـور، اظهـار داشـت: بـا اتكـا بـه نيروهـاي متخصـص، متعهـد، جـوان مـومن و انقلابـي براي تحقق شعار سـالي كـه مقـام معظـم رهبري)مدظللـه العـالي( آن را توليـد، پشـتيبانيهـا و مـانعزداييهـا ناميدنـد و توجـه ويـژه بـه رهنمودهـاي مـديريت محتـرم عامـل گـروه سـايپا، بـا بررسـي شـرايط و امكانـات موردنياز به منظور تحقق ماموريـت و مسـئوليت هـاي خـود بـراي سـال هـاي آتـي صـنعت خـودروي كشـور و تحقق برنامـه هـاي توسـعه كمـي و كيفـي محصـولات خـود و همينطـور ممانعـت از عقـب افتـادگي از مسـير توسعه صنعتي ، بهـره منـدي از خطـوط پرسـكاري بزرگتـر از خطـوط فعلـي موجـود را بعنـوان يـك ضـرورت تشخيص داد و بـا توجـه بـه بررسـي هـاي متعـدد بعمـل آمـده در شـرايط سـخت تحـريم و محـدوديت هـاي واردات اينگونـه ماشـين آلات و همينطـور قيمـت ارزي بسـيار بـالاي ايـن نـوع ماشـين آلات، گـروه سـايپا بـا محوريت شـركت سـايپاپرس تصـميم جسـورانه بـراي رفـع نيـاز صـنعت خودروسـازي كشـور بـه ايـن ماشـين آلات اتخـاذ نمـود و براسـاس ايـن تصـميم و بـا بررسـي هـاي گسـترده فنـي ماشـين آلات كـاركرده سـالم مختلـف موجـود در چنـدين شـركت اروپـايي ، تعـداد شـش دسـتگاه پـرس بـزرگ بـا قيمتـي بسـيار نـازل از شركتهاي مختلف خريداري شد.

وي افزود: با ايـن اقـدام محـدوديت هـاي فنـي موجـود در صـنعت خودروسـازي كشـور عزيزمـان بـا اعتمـاد، بـاور و حمايـت از تـوان و ظرفيـت متخصصـان و مهندسـان جـوان و متعهـد گـروه سـايپا جهـت بازسـازي و بروز رسـاني ايـن دسـتگاه هـا برطـرف گرديـد. بـر ايـن اسـاس بخصـوص در دو سـال اخيـر ، بـا تشـكيل تـيم هـاي فنـي جـوان و متخصـص در حـوزه هـاي سـازه هـاي عمرانـي ، تاسيسـات ، مكانيـك، بـرق و كنتـرل ، تمــامي فراينــدهاي تخصصــي و پيچيــده بــراي ايجــاد تغييــرات لازم جهــت بازســازي ، نوســازي و بــه روز كــردن تمــامي بخــش هــاي هيــدروليك ، پنوماتيــك ، بــرق ، الكترونيــك و كنتــرل و اتوماســيون ايــن تجهيزات با همـت ، فـداكاري و ظهـور غيـرت جوانـان برومنـد ايرانـي و بـا حمايـت و هـدايت دائمـي مـديران ارشد گروه سايپا ، به انجـام رسـاند و ايـن رويـداد مبـارك قطعـاً بـر خـلاف تصـور شـركت هـاي بـزرگ غربـي است كه تبـديل شـدن ايـن دسـتگاه هـا را بـه يـك خـط بسـيار عظـيم و بـا مشخصـات عملكـردي و كيفيـت امــروزي خطــوط پرســكاري Tandem دنيــا بــه دســت متخصصــان داخلــي كشــور عزيزمــان محــال مي دانستند.

حسـيني پـور تصـريح كـرد: امـروز بـا افتخـار اعـلام مـي داريـم در اجـراي سياسـت هـاي راهبـردي نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي ايـران مبنـي بـر توسـعه تـوان و ظرفيـت هـاي داخلـي واعتمـاد و حمايـت از متخصصــان كشــور عزيزمــان، ايــن ماشــين آلات ارزشــمند و اســتراتژيك در خــدمت توســعه صــنعت خودروسـازي قـرار گرفتـه و بحمـداالله باعـث گرديـده كـه عمـده محـدوديت هـاي توسـعه در حـوزه بدنـه خودروهاي سواري برطرف گردد.

مديرعامل سايپاپرس در ادامه به ويژگـي هـاي ايـن پـروژه بـه اشـاره داشـت و گفـت ؛ ايـن خـط پرسـكاري از نظـر ابعـادي ، بزرگتـرين خـط پرسـكاري رباتيـك بدنـه خودروهـاي سـواري كشـور بـوده و داراي سـاختاري سالم ، با دقت بالا و به روز براي توليد قطعات بسيار با كيفيت و اصلي بدنه خوروهاي سواري هستند.

وي افـزود : ايـن خـط از جهـت اطلاعـات عملكـردي ، فرمـان و عيـب يـابي كـاملا هوشـمند و داراي سيسـتم پكپارچه اطلاعات مي باشـد و فراينـد نيـز كـاملا بصـورت اتوماسـيون كامـل عمـل مـي نمايـد. همچنـين ايـن خط بـزرگ پركـاري بـا هزينـه اي كمتـر از يـك دهـم قيمـت خطـوط پرسـي Tandem كشـورهاي اروپـايي راه انـدازي گرديـده و كـاهش هزينـه ارزي ناشـي از انجـام ايـن پـروژه بـه اتكـاي تـوان داخلـي ، بـيش از 30 ميليـون يـورو مـي باشـد ، البتـه آن هـم در صـورتيكه اساسـا امكـان خريـد چنـين ماشـين آلاتـي در شـرايط تحريمي از شركت هاي اروپايي فراهم باشد.

بزرگترين خط پرسكاري رباتيك توليد قطعات بدنه خودروهاي سواري كشور درآستانه افتتاح است

حسيني پـور تأكيـد كـرد : ايـن پـروژه دسـت آوردهـاي زيـادي را در خودكفـايي و داخلـي سـازي بسـياري از تجهيزات مهم براي اولـين بـار در كشـور بـدنبال داشـته اسـت از جملـه متحـرك كـردن ميزهـاي پـرس ، دي اســتكرهاي ورق ، كانوايرهــاي خــروج ضــايعات ، سيســتم هــاي مختلــف فرمــان ، كنتــرل و هيــدروليك و پنوماتيــك و ظرفيــت و امكــان توليــد بــيش از 1/5 ميليــون قطعــه بــزرگ پرســي را فــراهم نمــوده كــه محدوديت در افزايش توليـد بدنـه خـودرو را مرتفـع مـي سـازد و عمـده محـدوديت هـاي توسـعه محصـول در حوزه بدنه اي خودروهاي سواري بزرگ در كلاس هاي E و D و SUV را برطرف نموده است.

شايان ذكر اسـت بزرگتـرين خـط پرسـكاري رباتيـك توليـد قطعـات بدنـه خودروهـاي سـواري كشـور در مـاه جـاري بـا حضـور مـديران ارشـد گـروه خودروسـازي سـايپا و جمعـي از مسـئولين بـه صـورت رسـمي افتتـاح

خواهد شديكـي از شـاخص هـاي مهـم توسـعه يـافتگي هـر كشـور در بخـش صـنعت ، ميـزان برخـورداري از ماشـين آلات و تجهيـزات سـنگين بـا فـن آوري هـاي نـوين و منطبـق بـر تنـوع و كيفيـت رو بـه رشـد محصـولات و توليـدات مختلـف همچـون خـودرو مـي باشـد. خطـوط پرسـكاري بـزرگ ، سـنگين و پيشـرفته بـراي شـكل دهي ورق هاي فـولادي، از ايـن نـوع ماشـين آلات محسـوب مـي شـوند و بهـره منـدي از ايـن نـوع تجهيـزات ضـمن اينكـه امكـان توليـد بسـياري ازتوليـدات صـنعتي مهـم را فـراهم مـي سـازد، در ارتقـاء سـطع توسـعه يافتگي صنعت هر كشوري بخصوص صنعت خودروسازي بسيار تعيين كننده است.

به گزارش روزنگـار سـايپاپرس، سـيدمهدي حسـيني پـور مـديرعامل سـايپاپرس بـا اشـاره بـه انجـام اقـدامات صــورت گرفتــه در راســتاي بهــره بــرداري از بزرگتــرين خــط پرســكاري رباتيــك توليــد قطعــات بدنــه خودروهـاي سـواري كشـور، اظهـار داشـت: بـا اتكـا بـه نيروهـاي متخصـص، متعهـد، جـوان مـومن و انقلابـي براي تحقق شعار سـالي كـه مقـام معظـم رهبري)مدظللـه العـالي( آن را توليـد، پشـتيبانيهـا و مـانعزداييهـا ناميدنـد و توجـه ويـژه بـه رهنمودهـاي مـديريت محتـرم عامـل گـروه سـايپا، بـا بررسـي شـرايط و امكانـات موردنياز به منظور تحقق ماموريـت و مسـئوليت هـاي خـود بـراي سـال هـاي آتـي صـنعت خـودروي كشـور و تحقق برنامـه هـاي توسـعه كمـي و كيفـي محصـولات خـود و همينطـور ممانعـت از عقـب افتـادگي از مسـير توسعه صنعتي ، بهـره منـدي از خطـوط پرسـكاري بزرگتـر از خطـوط فعلـي موجـود را بعنـوان يـك ضـرورت تشخيص داد و بـا توجـه بـه بررسـي هـاي متعـدد بعمـل آمـده در شـرايط سـخت تحـريم و محـدوديت هـاي واردات اينگونـه ماشـين آلات و همينطـور قيمـت ارزي بسـيار بـالاي ايـن نـوع ماشـين آلات، گـروه سـايپا بـا محوريت شـركت سـايپاپرس تصـميم جسـورانه بـراي رفـع نيـاز صـنعت خودروسـازي كشـور بـه ايـن ماشـين آلات اتخـاذ نمـود و براسـاس ايـن تصـميم و بـا بررسـي هـاي گسـترده فنـي ماشـين آلات كـاركرده سـالم مختلـف موجـود در چنـدين شـركت اروپـايي ، تعـداد شـش دسـتگاه پـرس بـزرگ بـا قيمتـي بسـيار نـازل از شركتهاي مختلف خريداري شد.

وي افزود: با ايـن اقـدام محـدوديت هـاي فنـي موجـود در صـنعت خودروسـازي كشـور عزيزمـان بـا اعتمـاد، بـاور و حمايـت از تـوان و ظرفيـت متخصصـان و مهندسـان جـوان و متعهـد گـروه سـايپا جهـت بازسـازي و بروز رسـاني ايـن دسـتگاه هـا برطـرف گرديـد. بـر ايـن اسـاس بخصـوص در دو سـال اخيـر ، بـا تشـكيل تـيم هـاي فنـي جـوان و متخصـص در حـوزه هـاي سـازه هـاي عمرانـي ، تاسيسـات ، مكانيـك، بـرق و كنتـرل ، تمــامي فراينــدهاي تخصصــي و پيچيــده بــراي ايجــاد تغييــرات لازم جهــت بازســازي ، نوســازي و بــه روز كــردن تمــامي بخــش هــاي هيــدروليك ، پنوماتيــك ، بــرق ، الكترونيــك و كنتــرل و اتوماســيون ايــن تجهيزات با همـت ، فـداكاري و ظهـور غيـرت جوانـان برومنـد ايرانـي و بـا حمايـت و هـدايت دائمـي مـديران ارشد گروه سايپا ، به انجـام رسـاند و ايـن رويـداد مبـارك قطعـاً بـر خـلاف تصـور شـركت هـاي بـزرگ غربـي است كه تبـديل شـدن ايـن دسـتگاه هـا را بـه يـك خـط بسـيار عظـيم و بـا مشخصـات عملكـردي و كيفيـت امــروزي خطــوط پرســكاري Tandem دنيــا بــه دســت متخصصــان داخلــي كشــور عزيزمــان محــال مي دانستند.

حسـيني پـور تصـريح كـرد: امـروز بـا افتخـار اعـلام مـي داريـم در اجـراي سياسـت هـاي راهبـردي نظـام مقـدس جمهـوري اسـلامي ايـران مبنـي بـر توسـعه تـوان و ظرفيـت هـاي داخلـي واعتمـاد و حمايـت از متخصصــان كشــور عزيزمــان، ايــن ماشــين آلات ارزشــمند و اســتراتژيك در خــدمت توســعه صــنعت خودروسـازي قـرار گرفتـه و بحمـداالله باعـث گرديـده كـه عمـده محـدوديت هـاي توسـعه در حـوزه بدنـه خودروهاي سواري برطرف گردد.

مديرعامل سايپاپرس در ادامه به ويژگـي هـاي ايـن پـروژه بـه اشـاره داشـت و گفـت ؛ ايـن خـط پرسـكاري از نظـر ابعـادي ، بزرگتـرين خـط پرسـكاري رباتيـك بدنـه خودروهـاي سـواري كشـور بـوده و داراي سـاختاري سالم ، با دقت بالا و به روز براي توليد قطعات بسيار با كيفيت و اصلي بدنه خوروهاي سواري هستند.

وي افـزود : ايـن خـط از جهـت اطلاعـات عملكـردي ، فرمـان و عيـب يـابي كـاملا هوشـمند و داراي سيسـتم پكپارچه اطلاعات مي باشـد و فراينـد نيـز كـاملا بصـورت اتوماسـيون كامـل عمـل مـي نمايـد. همچنـين ايـن خط بـزرگ پركـاري بـا هزينـه اي كمتـر از يـك دهـم قيمـت خطـوط پرسـي Tandem كشـورهاي اروپـايي راه انـدازي گرديـده و كـاهش هزينـه ارزي ناشـي از انجـام ايـن پـروژه بـه اتكـاي تـوان داخلـي ، بـيش از 30 ميليـون يـورو مـي باشـد ، البتـه آن هـم در صـورتيكه اساسـا امكـان خريـد چنـين ماشـين آلاتـي در شـرايط تحريمي از شركت هاي اروپايي فراهم باشد.

حسيني پـور تأكيـد كـرد : ايـن پـروژه دسـت آوردهـاي زيـادي را در خودكفـايي و داخلـي سـازي بسـياري از تجهيزات مهم براي اولـين بـار در كشـور بـدنبال داشـته اسـت از جملـه متحـرك كـردن ميزهـاي پـرس ، دي اســتكرهاي ورق ، كانوايرهــاي خــروج ضــايعات ، سيســتم هــاي مختلــف فرمــان ، كنتــرل و هيــدروليك و پنوماتيــك و ظرفيــت و امكــان توليــد بــيش از 1/5 ميليــون قطعــه بــزرگ پرســي را فــراهم نمــوده كــه محدوديت در افزايش توليـد بدنـه خـودرو را مرتفـع مـي سـازد و عمـده محـدوديت هـاي توسـعه محصـول در حوزه بدنه اي خودروهاي سواري بزرگ در كلاس هاي E و D و SUV را برطرف نموده است.

شايان ذكر اسـت بزرگتـرين خـط پرسـكاري رباتيـك توليـد قطعـات بدنـه خودروهـاي سـواري كشـور در مـاه جـاري بـا حضـور مـديران ارشـد گـروه خودروسـازي سـايپا و جمعـي از مسـئولين بـه صـورت رسـمي افتتـاح خواهد شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین