کد خبر: ۳۳۶۳۷۹
تاریخ انتشار:

بخشنامه ماليات تکليفي موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر

سازندگان مسکن مهر

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 104

شماره:33590/200

تاريخ:14/11/1389

پيوست:دارد

بخشنامه

073 89 104 م

مخاطبين/ ذينفعان امور مالياتي شهر و استان تهران

اداره کل امور مالياتي استان....

موضوع ماليات تکليفي موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر

پـيــرو بـخـشنامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تـصميم نـمـايـنـدگان ويـژه ريـيس جـمهـور بـه شـماره 31782/ت44548ن مـورخ 13/2/1389، با عنايت به بند الف ماده 6 تصميم نمايندگان مذکور به شماره 87670/ت44857ن مورخ 23/4/1389 و با توجه به مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله مقرر مي دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاوني هاي مسکن مهر در چارچوب تفاهم نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر مي نمايند مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 104 نمي باشند ليـکن پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي که از طرف شرکتهاي سازنده بـه سـاير اشـخاص پـرداخت مي گردد حسب مورد مشمول ماليات تکليفي مي باشد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

تاريخ اجراء: از تاريخ ابلاغ مدت اجراء: مطابق دستورالعمل مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي

شماره:87670/ت44857ن

تاريخ:23/04/1389

پيوست:

تصـميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص استفاده از تسهيلات مسکن مهر موضوع تصميم نامه شماره 257703/44245 مـورخ 23/12/88 بـراي کـارکـنان دسـتگـاهـهاي اجـرايي متـقاضي انتقال از تهران و کلانشهرها (06/05/89(

تـصميـم نمـاينـدگـان ويـژه رئيـس جـمهور در خـصوص اسـتفاده از تسـهيلات مـسکن مـهر مـوضوع تصميم نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/88 براي کارکنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و کلانشهرها

معاون اول رئيس جمهور مصوبه شماره 87670/ت44857ن مورخ 23/4/89 را به شرح زير به وزارت مسکن و شهرسازي و بانک مرکزي ايران اعلام نموده است:

تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 24/3/1389 به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

1- کارکنان دستگاههاي دولتي که براساس آيين‌نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و کلانشهرها به ساير شهرهاي کشور موضوع تصويبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 منتقل مي‌شوند از تسهيلات مسکن مهر موضوع تصميم‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 بهره‌مند مي‌شوند. کارکنان ياد شده از دارا بودن ساير شرايط متقاضيان مسکن مهر معاف مي‌باشند.

2- وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسکن) مجاز است واحدهاي مسکوني ساخته شده يا در حال احداث (مرحله نازک‌کاري) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهي مزايده (با فاصله ده روز) و گذشت يک ماه از تاريخ دومين آگهي در صورت عدم وجود متقاضي خريد يا برنده مزايده، به قيمت کارشناسي روز (ولو آنکه از بهاي تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملي که توسط هيئت مديره سازمان ياد شده تهيه و به تأييد وزير مسکن و شهرسازي خواهد رسيد. به فروش برساند. در مواردي که عرصه واحدهاي مسکوني ياد شده به صورت حق بهره‌برداري (اجاره 99 ساله) و اعيان آنها به قيمت کارشناسي روز به واجدين شرايط واگذار مي‌شود، انتشار دو نوبت آگهي و انجام مزايده، الزامي نمي‌باشد.

3- ميانگين زيربناي مفيد واحدهاي احداثي در هر پروژه در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت، هفتاد و پنج مترمربع و در ساير شهرها، يکصد مترمربع مي‌باشد. تمامي پروژه‌هاي مسکن مهر که در اراضي واگذاري دولتي اعم از انبوه‌سازي، تعاوني و گروههاي چندخانواري احداث مي‌شوند. ملزم به رعايت الگوي مصرف مسکن مي‌باشند. در پروژه‌هاي مسکن مهر که در اراضي ملکي اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا به صورت اضافه اشکوب احداث مي‌گردند، ضمن استفاده از تسهيلات و يارانه مسکن مهر الزامي به رعايت الگوي مصرف وجود ندارد.

4- مـراحل پــرداخـت تــسهيـلات احـداث واحـدهاي صـنعتـي و غيـرصنعتـي مـسکن مهـر بـه شـرح زيـر تعيين مي‌شود: الف ـ پايان فونداسيون پـانـزده درصـد (15%)، ب ـ پـايـان اسـکلت و سـقف چـهل درصـد (40%)، ج ـ پـايـان سـفت‌کاري سـي درصد (30%)، د ـ پـايـان نـازک‌کـاري پـانزده درصـد 15%.

5- در تـبـصـره (2) مـاده (3) آييـن‌نـامـه اعطـاي تـسهيلات مـسکن مـهر مـوضوع تـصميـم‌نـامـه شـماره 257703/44245 مـورخ 23/12/1388 عـبارت "صرفاً در مرحله بعد از سفت‌کاري و" حذف مي‌شود.

6- تصميم‌نامه شماره 31782/ت44548ن مورخ 13/12/1389 به شرح زير اصلاح مي‌شود: الف ـ در بند (2) عبارت "و قرارداد با تعاوني‌هاي مسکن مهر" بعد از عبارت "در قالب تفاهمنامه سه جانبه مسکن مهر" اضافه مي‌شود. ب ـ در بند (3) عبارت "اين تسهيلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفاً بعد از سفت‌کاري قابل پرداخت مي‌باشد" حذف مي‌شود.

7- به منظور تسريع در فرآيند اخذ اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادره توسط شهرداريها و امکان ارزيابي و تشخيص به موقع وضعيت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد پايگاه "ثبت آمار پروانه‌هاي ساختماني صادر شده" در سامانه خود اقدام نمايد. شهرداريهاي سراسر کشور نيز موظفند اطلاعات مربوط به پروانه‌هاي ساختماني صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طريق پايگاه مرکز آمار ايران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمايند. وزارت کشور موظف است هماهنگيهاي لازم براي اجرا مفاد اين بند را با شهرداريهاي سراسر کشور به عمل آورد.

8- بانکها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ضمانتنامه پيش‌پرداخت براي قراردادهاي مشارکت مدني ساخت مسکن مهر به منظور دريافت بيست درصد (20%) از تسهيلات مربوط را صادر و در اختيار سازندگان آنها قرار دهند.

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

شماره:7775/200

تاريخ:19/03/1389

پيوست:دارد

بخشنامه

017 89 104 م

مخاطبين ادارات کل امور مالياتي

موضوع تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در خصوص مقررات ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم

تصوير تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور به شماره 31782/ت 44548ن مورخ 13/2/1389 که در کارگروه مسکن،جلسه 6/2/1389 به استناد اصل 127 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 152753/ت 43505هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است در ارتباط با بند (2) تصميم مزبور جهت اجرا و بهره برداري لازم ارسال مي گردد.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

دامنه کاربرد:1- داخلي: 2- خارجي: مرجع پاسخگويي:دفتر فني مالياتي و قراردادهاي بين المللي

تلفن:39903918

تاريخ اجراء: --- مدت اجراء:نا محدود مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ: فيزيکي

بخشنامه هاي منسوخ:---

شماره:31782/ت44548ن

تاريخ:13/02/1389

پيوست:

وزارت مسکن و شهرسازي- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 6/2/1389 به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جـمـهوري اسـلامـي ايـران و با رعـايت تـصويـب نامـه شـماره 152753/ت43505 هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي شود:

1- ميزان حق بيمه پيمانکاري و کارگاهي واحدهاي احداثي مسکن مهر با رعايت الگوي مصرف مسکن (ميانگين زير بناي مفيد هفتاد و پنج متر مربع)، به ازاي هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار(70,000) ريال تعيين مي گردد.مرجع تشخيص و اعلام واحدهاي ياد شده سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها، بنياد مسکن انقلاب اسلامي و شرکت عمران شهرهاي جديد مي باشد. سازندگان واحدهاي احداثي و پيمانکاران فرعي در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بيمه موضوع اين بند مشمول پرداخت حق بيمه ديگري نخواهند بود.

2- ســازنـدگـان مــسـکن مــهـر کــه در قــالــب تـفــاهــم نـامــه سـه جــانـبه مـسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر مي نمايند، مشمول ماليات موضوع ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم نمي باشند.

3- بـانـکـهاي عـامل کـه از سـال 1386 اقـدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهيلات مسکن مهر تا سقف يکصد و پنجاه ميليون(150,000,000) ريال نـموده اند، مـوظفند بـر اسـاس تصـميم نـامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 تسهيلات تکميلي تا سقفهاي مندرج در مصوبه ياد شده را از مـحـل بيسـت درصـد (20%) تغـييـر در مـانـده تـسـهيلات سـهـم بخـش مـسکـن تأمـين و پـرداخـت نمـايـند. اين تسهيلات در صورت عدم اتمام مـراحـل سـاخت صـرفاً بعـد از سـفت کـاري قـابل پـرداخـت مـي باشـد.نـرخ سـود عـلي الـحسـاب تـسهيـلات مـتمم در دوران مـشارکت مـدني دوازده درصـد(12%) و در دوره بـازپـرداخـت و فـروش اقـساطي شـامـل نـرخ سـود نـه درصــد(9%)در تهـران، هفـت درصـد (7%) در مـراکـز استانها و چهار درصد(4%) در ساير شهرها) مي باشد. يارانه مابه التفاوت نرخ تسهيلات پرداختي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در بودجه سنواتي پيش بيني و تأمين مي شود.

4- با توجه به پرداخت اعتبار مورد نياز براي احداث تقاطع غير همسطح شهرک پرديسان قم از محل يارانه هاي بخش مسکن، عبارت" و اجراي بند 7 " از بند (2) تصميم نامه شماره 121930/40989 مورخ 20/7/1388 حذف و کل اعتبار تخصيصي (يکصد ميليارد (100,000,000,000)ريال) براي توسعه ضلع شرقي حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص مي يابد.

5- در مـاده (46) آييـن نامـه اجـرايي قـانـون سـامـانـدهـي و حـمايت از تـوليـد و عـرضـه مـسکن مـوضـوع تـصويب نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 عبارت " در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي" جايگزين عبارت " در اختيار وزارت کشور" مي شود.

6- تبصره ذيل ماده(35) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، موضوع تصويب نامه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 7/2/1388 به عنوان تبصره (1) تلقي مي شود و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده ياد شده الحاق مي شود:

" تبصره2- در صورتي که متقاضيان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت هاي فرسوده شهري باشند، مرجع معرفي، بر اساس دستورالعمل ابلاغي شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران مي باشد."

7- حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازي استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهيلات بانکي مسکن مهر در شهر کامياران که با مشکل سند مالکيت جهت ترهين نزد بانک مواجه مي باشند، شهر ياد شده به مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصميم نامه مشمول بند(7) تصويب نامه شماره 192384/ت43774ک مورخ 30/9/1388 مي شود.

8- در اجراي تصويب نامه شماره 9142/ت44125 ک مورخ 18/1/1389، مرجع معرفي سازندگان صنـعتي ساختمان بـه بانک عامل که در راستاي تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر مي نمايند براي طرحهاي تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت ياد شده مي باشد.

9- به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (50,000) واحد مسکوني، به ستاد سازندگي و خدمت رساني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح(شرکت صنايع هواپيما سازي ايران(هسا) و قرار گاه خاتم الاوصياء اجازه داده مي شوداز محل خط اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ضوابط و مقررات مربوط از تسهيلات بانکي طرح مسکن مهر استفاده نمايند.

10- متن زير به عنوان تبصره(3) به ماده(3) تصميم نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 اضافه مي شود:

"تبصره- مابه التفاوت نرخ تسهيلات فروش اقساطي در دوران بازپرداخت براي کساني که قبل از سال 1389 با بانـک عـامـل قـرارداد فـروش اقـساطـي امـضاء نمـوده اند(حداکثر يک هزار واحد در کشور) با نرخ هاي موضوع اين تصميم نامه از محل يارانه پيش بيني شده در مصوبه ياد شده تأمين مي شود."

11- بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهيلات به تعداد پنجاه هزار(50,000) واحد مطابق آيين نامه اعطاي تسهيلات مسکن مهر موضوع تصميم نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (12%) با استفاده از خط اعتباري مسکن مهر در سال 1389 اقدام نمايند.توزيع استاني واحدها با هماهنگي وزارت مسکن و شهرسازي انجام مي شود.

محمد رضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

تفاهم نامه سه جانبه آماده سازي زمين،ساخت و واگذاري واحدهاي مسکوني(طرح مسکن مهر)

بـه اسـتناد تـصمـيم نـمـايـنــدگـان ويـژه رييـس جـمهور ابـلاغـي بـه شمـاره 126560/ت43165ن مـورخ 24/6/88 و شـيـوه نـامـه ابـلاغـي بـه شـماره 02/100/33163 مورخ 5/7/88، اين تفاهم نامه بين شرکت عمران شهر جديد/ سازمان مسکن و شهرسازي استان/ بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان.............................. که منبعد « شرکت /سازمان/نهاد» ناميده مي شود به نشاني............................................به عنوان تأمين کننده زمين و بانک مسکن شعبه...............................به نشاني.................................به عنوان واگذار کننده تسهيلات بانکي از اين پس بانک ناميده مي شود و شرکت........................... به شماره ثبت.................. و به نمايندگي آقايان ......................و..................... صاحبان امضاء مجاز شرکت به نشاني..........................................که از اين پس سازنده ناميده مي شود در تاريخ ............ براي احداث.................... واحد مسکوني به صورت فناوري نوين/غير صنعتي که شرايط و مشخصات عمومي آن به همراه جداول پيوست و قرارداد اجاره زمين که جزء لاينفک آن مي باشد و به امضاء طرفين رسيده، تنظيم که با رعايت شرايط تصميم نامه و شيوه نامه فوق الذکر مورد عمل قرار مي گيرد.

ماده1- موضوع تفاهم نامه

عبارت است از تامين زمين، طراحي آماده سازي و مباحث(معماري، سازه و تأسيسات)، انجام عمليات آماده سازي واحد پروانه ساختماني، تأمين تسهيلات بانکي براي آماده سازي و ساخت، احداث واحدهاي مسکوني با مرحله پايان کار و کليد تحويل مطابق مشخصات پيوست شماره 3 و تنظيم قرارداد تخصيص و واگذاري بين متقاضيان طرح مسکن مهر پس از پايان سقف نهايي بلوک هاي ساختماني و تحويل واحد به متقاضي پس از پايان کار و تنظيم و مبادله قرارداد انتقال تسهيلات پرداختي حداکثر 15 سال(مجموع دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي)

ماده 2- حدود وظايف و اختيارات

الف- وظايف سازمانهاي مسکن و شهرسازي/شهر جديد/بنياد مسکن در اين تفاهم نامه عبارت است از:

1- انعقاد قرارداد اجاره زمين قابل ارتهان بدون معارض با حدود اربعه و بر و کف مشخص و براي مدت يکسال(از تاريخ تحويل) طي صورتجلسه اي به سازنده.

تبصره- مدت زمان اين بند از تفاهم نامه با تشخيص شرکت/سازمان/ بنياد متناسب با افزايش دوران مشارکت خواهد بود.

2- تعيين تکليف آماده سازي زمين و اعمال نظارت عاليه بر اجراي آن مطابق پيوست شماره1 و بر اساس ماده 25 قانون نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان.

3- اعمال نظارت عاليه بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ساخت و ساز واحدهاي مسکوني و آماده سازي طبق بند سوم تصميم نامه صدرالذکر.

4- معرفي سازنده و متقاضيان واجد شرايط مسکن مهر جهت دريافت و تقسيط تسهيلات.

5- تضمين خريد جهت واحدهاي احداثي مازاد به قيمت تعيين شده در ماده 3 در صورت فقدان متقاضي خريد توسط شرکت/سازمان/بنياد و تعيين تکليف مطالبات بانک.

6- تنظيم و مبادله قرارداد حق بهره برداري طولاني مدت زمين با متقاضي واجد شرايط مسکن مهر

7- ترهين زمين و اعمال محل پروژه به نفع بانک مسکن.

8- تهيه و تنظيم نمونه قرارداد واگذاري اعياني و انعقاد و مبادله آن با متقاضيان واجد شرايط.

9- تهيه طرح هاي آماده سازي و مسير مراحل تصويب آن در مراجع ذيربط.

10- تأييد نقشه هاي ساختماني و محوطه سازي حداکثر ظرف مدت يک هفته.

11- چنانچه به هر دليلي از جمله موارد پيش بيني شده در بند 2 ماده 3 اين تفاهم نامه قرارداد اجاره فسخ يا مفسخ گرددايفاي کلمه تعهدات سازنده در مقابل بانک به عهده شرکت/سازمان/بنياد مي باشد.

ب- وظايف بانک مسکن در اين تفاهم نامه عبارت است از:

1- ارايه تسهيلات بانکي به سازنده به ميزان سقف مصوب براي ساخت مطابق جدول ذيل حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تکميل مدارک در ازاي ترهين سند زمين يا قرارداد واگذاري زمين محل پروژه در چارچوب قرارداد مشارکت مدني مابين بانک و تسهيلات گيرنده و با رعايت جزء 7 بند الف فوق الذکر و مطابق جدول ذيل:

پايان فوندانسيون

پايان سقف آخر

پايان سفت کاري

پايان نازک کاري

ساخت با استفاده از فناوري نوين و توليد صنعتي(تسهيلات 25 ميليون توماني

15%

35%

20%

20%

ساخت به روش هاي غير صنعتي(تسهيلات 20ميليون توماني)

15%

30%

30%

25%

تا 20% از کل مبلغ تسهيلات فناوري نوين و روشهاي غير صنعتي در هر مرحله از ساخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکي در طول پروژه از مانده کل تسهيلات قابل پرداخت مي باشد.

تبصره1- پرداخت تسهيلات آماده سازي به مبلغ ده ميليون ريال از سقف تسهيلات فوق کسري خواهد شد.

تبصره2- در حين اجراي سقف و ستونها با انجام 50 درصد عمليات اجرايي، 50% تسهيلات مرحله دوم قانون پرداخت است.

تبصره3- چنانچه سازنده،پيمانکار آماده سازي نيز باشد، يک ميليون تومان هزينه آماده سازي از محل تسهيلات پرداخت و مابقي هزينه آماده سازي در مرحله معرفي متقاضي، از متقاضيان دريافت خواهد شد و اگر سازنده، پيمانکار آماده سازي نباشد طبق روال قبل اقدام خواهد شد.

2- انتقال اصل و سود تسهيلات مشارکتي مدتي پس از پايان کار به متقاضي طرح مسکن مهر که بر اساس قرارداد اجاره و قرارداد واگذاري واحد مسکوني مالک اعيان شناخته مي شود با ترهين سند اعيان ملک به مدت 15 سال(جمع مدت مشارکت مدني و فروش اقساطي) به نفع بانک مسکن و همزمان فک رهن عرصه.

ج- وظايف سازنده در اين تفاهم نامه عبارت است از:

1- اجراي آماده سازي بر اساس طرح و مشخصات فني و عمومي ابلاغي از سوي شرکت/سازمان/بنياد به طور کامل بر اساس زمانبندي مصوب و اجراي آماده سازي به سازنده حداکثر براي مدت شش ماه از تاريخ تحويل زمين( در صورتي که زمين فاقد آماده سازي باشد و اجراي آماده سازي به سازنده ابلاغ شده باشد)

2- تهيه نقشه هاي کامل واحدهاي مسکوني و محوطه سازي در صورت عدم تهيه توسط شرکت/سازمان/بنياد ظرف مدت دو هفته و تأييد شرکت/سازمان/بنياد و اخذ پروانه ساختمان بر اساس نقشه هاي مربوطه.

3- رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني اسلامي در تهيه کليه نقشه ها الزامي است.

4- تأمين هزينه نظارت و اجراي فوندانسيون بر اساس نقشه هاي مصوب توسط سازنده.

5- تأمين هزينه نظارت کارگاهي که توسط ناظرين سازمان نظام مهندسي يا دفاتر وهندسي انجام خواهد شد، با رعايت مفاد تبصره 2 بند ح رديف 4 بر اساس مصوبه 12560/ت42165ن مورخ 24/8/88 هيأت محترم وزيران

6- ساخت و تحويل واحدهاي مسکوني مورد نظر تا مقطع پايان کار و کليد تحويل حسب مورد طبق ماده يک بر اساس(پيوست شماره 2 اين تفاهم نامه) و مطابق برنامه زمان بندي و حداکثر در 12 ماه بعد از تحويل زمين با بر و کف مشخص و پروانه ساختماني ضمناً مجموعه فرآيند تحويل زمين با حدود اربعه و بر و کف مشخص و صدور پروانه ساختماني حداکثر پانزده روز لحاظ خواهد شد.

7- تأمين هزينه بندهاي فوق به شرح بندهاي اين تفاهم نامه و پيوست هاي آن.

9- اخذ تسهيلات بانکي طبق بند 2 تفاهم نامه.

10- رعايت کليه نقشه ها، مشخصات فني و عمومي و مقرراتملي ساختمان و همچنين رعايت کليه قوانين و مقررات ناظر بر ساخت و رعايت ضوابط به مسئوليت کارگاه و محدوده محوطه عمليات.

11- اجراي عمليات محوطه سازي در صورت لزوم و حصار کشي به تشخيص شرکت/ سازمان/ بنياد بر اساس نقشه هاي اجرايي مورد تاييد شرکت/ سازمان/ بنياد و طي تفاهم نامه جداگانه.

12- پرداخت هزينه هاي آماده سازي به شرکت/سازمان/بنياد در صورتي که آماده سازي توسط شرکت/ سازمان/بنياد انجام شده باشد، بديهي است اين مبلغ به قيمت تمام شده اضافه و جزء اقساط سهم متقاضي محاسبه خواهد شد.

13- مابه التفاوت هر گونه تعميرات احتمالي قيمت ناشي از تغييرات نرخ سيمان و آهن آلات بر اساس نرخهاي اعلامي بانک مرکزي(به صورت متوسط 3 ماهه تا ماه نهم تفاهم نامه) نسبت به زمان انعقاد تفاهم نامه و زمان انجام کار مطابق برنامه زمانبندي در صورتيکه بيش از 20% شود.تغييرات آن توسط معاونت امور مسکن و ساختمان محاسبه و ميزان مازاد آن نسبت به 20% به قيمت پايه تفاهم نامه افزوده خواهد شد. قيمتها و نحوه محاسبه در پيوست شماره 2 ارائه شده است.

ماده3- ساير شرايط

1- سازنده مکلف است همزمان با امضاء و مبادله قرارداد زمين پروژه، سفته تضمين به ميزان 5 درصد مبلغ کل پروژه بر اساس مبلغ مندرج در بند 2 ماده 3 به عنوان تضمين انجام تعهدات به شرکت/ سازمان/ بنياد تسليم نمايد که پس از تحويل واحدها به سازنده عودت مي شود.

2- قيمت هر متر مربع زير بناي ناخالص واحدهاي تحويلي، تا پايان کار و کليد تحويل مطابق پيوست شماه 2 اين تفاهم نامه به مبلغ..................... ريال مي باشد اين قيمت براي مدت يکسال از زمان امضاي تفاهم نامه بوده و به آن تعديل ناشي از تغيير سال تعلق نمي گيرد.

سازنده هر سه مازاد بر تسهيلات بانکي را از متقاضي واحد مسکوني به روش زير دريافت مي نمايد:

- براي هر سه آماده سازي متناسب با پيشرفت فيزيکي پس از معرفي متقاضي از سوي شرکت/ سازمان/ بنياد.

- براي ساخت به صورت اقساط مساوي همزمان با اجراي پروژه در مراحل پايان سفت کاري تا انتهاي پروژه ساخت بديهي است متقاضي بايستي چک هاي اقساط را به سازنده تسليم نمايند.

تبصره- هزينه خريد انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز،عوارض و هزينه هاي صدور پروانه، هزينه نظارت نظام مهندسي، تفکيک و صدور سند، پايان کار، نقل و انتقال و هزينه هاي مربوط به طرح و اجراي آماده سازي،محوطه سازي، حصار کشي،کسورات قانوني متعلقه احتمالي در قيمت اين تفاهم نامه لحاظ نشده است.

3- تأخيرات سازنده ناشي از فعاليت هاي پشتيباني و اجرايي پروژه توسط هيأت داوري موضوع ماده 6 مورد بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد.

جرائم تأخيات غير مجاز سازنده معادل نيم درصد فعاليتهايي که مشمول تأخير غير مجاز شده از يمت نهايي کسر مي گردد،حداکثر اين درصدها نبايد از 5 درصد مبلغ کل اين تفاهم نامه(بر پايه مبلغ بند 2 ماده3) تجاوز نمايد.

4- در صورتي که تعجيل نسبت به مدت اجراي تفاهم نامه به وجود آيد و سازنده زودتر از موعد مقرر تمهيدات خود را به اتمام برساند، مبلغي معادل نيم درصد مبلغ تفاهم نامه به ازاي هر ماه به مبلغ بند 2 ماده 3 تفاهم نامه اضافه خواهد شد.

5- در صورتي که به هر دليل اين تفاهم نامه فسخ يا خاتمه داده شود و در روي زمين مورد تفاهم اعياني احداث شده باشد، بدواً تأمين دليل و پس از محاسبه درصد پيشرفت کار توسط کارشناسان رسمي منتخب، هزينه هاي آن بر اساس قيمت قرارداد محاسبه شده، بدهي هاي سازنده به شرکت/ سازمان/ بنياد و بانک و ديگر اشخاص و مابقي به شرح ذيل ظرف مدت يک ماه پرداخت خواهد شد.

الف- چنانچه سازنده مقصر باشد با کسر تا 10% از رقم محاسبه شده مذکور هزينه پرداخت خواهد شد.

ب- چنانچه سازنده مقصر نباشد عين مبلغ باقيمانده پرداخت خواهد شد.

ح- چنانچه سازنده بدهکار باشد،سازنده مکلف به پرداخت بدهي است.

6- قرارداهاي واگذاري واحدهاي مسکوني بين سازنده و متقاضي بر اساس نمونه قرارداد ابلاغي شرکت/ سازمان/ بنياد با لحاظ نمودن چارچوب تفاهم نامه حاضر منعقد و مبادله خواهد شد.

تبصره1- نظر هيأت مديره شرکت/ سازمان/بنياد در مورد اختلاف سازنده و متقاضي لازم اتباعمي باشد.

تبصره2- در کليه اختلاف هايي که مابيت شرکت/ سازمان/ بنياد و سازنده در خصوص اين تفاهم نامه بوجود آيد، رأي هيأت داوري(متشکل از نماينده شرکت/ سازمان/ بنياد، يک نفر نماينده سازنده و يک نفر کارشناس رسمي نظام مهندسي مرضي الطرفين با رشته مرتبط) لازم اتباع خواهد بود. هيأت داوري مکلفند ظرف مدت 15 روز از ارجاع موضوع توسط هر يک از طرفين به داوري، رأي صادر نمايند با توجه به شرط داوري فوق، طرفين اسقاط حق مراجعه خود را به مراجع قضاي با امضاي اين تفاهم نامه اعلام مي نمايند.

7- حسن انجام کليه عمليات موضوع اين تفاهم نامه براي مدت يک سال شمسي پس از تحويل از طرف سازنده تضمين مي گردد.سازنده موظف است هم زمان با دريافت آخرين قسط بانک ضمانت نامه بانکي به مبلغ 5/2 درصد کل مبلغ تفاهم نامه بر اساس مبلغ مندرج در بند 2 ماده 3 به عنوان سپرده دوره تضمين به نام شرکت/ سازمان/ بنياد اخذ و تحويل مي نمايد که پس از گذشت دوره يکساله تضمين مسترد خواهد گرديد اگر در دوره تضمين معايب نقايصي در کار مشهود که ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح قرارداد باشد، سازنده مکلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع نمايد. براي اين منظور شرکت/ سازمان/ بنياد مراتب را با ذکر معيب و محل آن کتباً به سازنده ابلاغ مي کند.

اين تفاهم نامه و سه پيوست هاي آن در 3 نسخه تهيه شده که داراي اعتبار واحد است و با امضاء طرفين و ابلاغ آن از سوي شرکت/ سازمان/ بنياد(حداکثر ظرف مدت دو روز) براي امضاء کنندگان قابليت اجرايي دارد.

بديهي است تفاهم نامه هايي که با نسخه قبلي به امضا رسيده است به قوت خود باقي است و مشمول تغييرات اين تفاهم نامه نخواهد شد.

مدير عامل شرکت عمران شهر جديد/سازمان مسکن و شهرسازي استان/ بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان................

رئيس بانک مسکن شعبه.................... شرکت ....................به عنوان سازنده

پيوست شماره 1

آماده سازي زمين پروژه

به طور کلي آماده سازي زمين، فعاليتهاي هماهنگ و ضروري در اراضي شهري است که به منظور ايجاد امکان بهره برداري از اراضي جهت احداث واحدهاي مسکوني و تأسيسات چي آنها و رفع نيازهاي عمومي امکان بهره برداري صورت مي گيرد، اما آنچه در اين تفاهم نامه مورد نظر است عبارت است از خاک برداري و خاکريزي و تسطيح زمين پروژه تا کد مصوب توسط شرکت عمران شهر جديد/ سازمان ملي زمين و مسکن/ بنياد مسکن و تعريف شده در نقشه ها به گونه اي که امکان تردد ماشين آلات ساختماني مقدور گردد و اجراي جوي و جداول و کانيور و ساير ابنيه فني و آسفالت معابر و پارکينگ ها و پوشش معابر پياده رو بر اساس نقشه هاي مصوب و مشخصات فني و عمومي نشريه 55 معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري.

تکميل نهايي خيابان هاي داخل زمين محل پروژه در انتهاي کار و در بخش محوطه سازي لحاظ و برآورد خواهد شد. در مورد شبکه هاي آب و فاضلاب،برق و گاز نيز مطابق تبصره 4 جزء ج بند 4 تصميم نامه مقرر شده که وزارتخانه هاي نفت و نيرو، برق، آب، گاز و فاضلاب را تا ابتداي واحدها تأمين کنند.

هزينه هاي آماده سازي مطابق جداول بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور( سازمان مديريت سابق) برآورد خواهد شد.لازم به توضيح است در صورتي که آماده سازي زمين علاوه بر تسطيح و اجراي جداول آيتم هاي ديگري نظير بريدن با ريشه کن کردن درخت را هم شامل شود اين آيتم ها نيز مطابق جداول فهرست بها برآورد و لحاظ خواهد شد.

مطابق بند 2 پيوست 3 شيوه نامه تعيين تکليف آماده سازي زمين چنانچه آماده سازي نشده باشد مي بايست در تفاهم نامه مشخص گردد که طبق اين تفاهم نامه تعيين تکليف به عهده شرکت مي باشد.

مطابق تبصره 1 بند 3 تصميم نامه مراحل آماده سازي حسب نظر متقاضيان و تأييد شوراي مسکن استان مي تواند مرحله اخذ پروانه ساختماني و پي ريزي واحدهاي مذکور و موارد مشابه ادامه پيدا کند.

مطابق جزء 2 بند 6 شيوه نامه نظارت عاليه بر کليه مراحل آماده سازي و ساخت و ساز مسکن مهر با سازمانهاي مسکن و شهرسازي استان ها، در شهرهاي جديد با شرکت عمران شهر جديد و در شهرهاي زير 25 هزار نفر با بنياد مسکن است.

مطابق جزء الف بند 3 تصميم نامه در صورتي که آماده سازي به عهده سازنده قرار گيرد آماده سازي زمين نيز جزيي از اجراي کار محاسبه و لحاظ خواهد شد. در اين صورت مطابق بند 4 پيوست 3 شيوه نامه، جهت هزينه هاي آماده سازي، تسهيلات مربوطه توسط بانک در قبال اخذ تضمين لازم در اختيار سازنده قرار خواهد گرفت و باقيمانده هزينه آماده سازي به هنگام معرفي متقاضيان از آنان دريافت خواهد شد. شرکت(نظارت عاليه) مي بايست حداکثر ظرف مدت يک هفته از صدور گزارش پيشرفت آماده سازي مجوز دريافت تسهيلات را به سازنده ارائه نمايد.

پيوست شماره2

قيمت سيمان و آهن آلات هنگام امضاي تفاهم نامه

الف- قيمت پايه

قيمت سيمان و آهن آلات در هنگام امضاي تفاهم نامه به تاريخ............................. مطابق موارد ذيل مي باشد

- قيمت آهن آلات( ميلگرد، تير آهن و ورق به صورت متوسط) هر کيلوگرم.....................ريال.

- قيمت سيمان به ازاي هر تن......................ريال.

ب- نحوه محاسبه مابه التفاوت آهن آلات و سيمان

50% حجم فولاد و سيمان مصرفي به قيمت ميانگين سه ماهه اول بعد از انعقاد قرارداد اجاره زمين

30% مابقي حجم فولاد و سيمان مصرفي به قيمت ميانگين سه ماهه دوم بعد از انعقاد قرارداد زمين

20% مابقي حجم فولاد و سيمان مصرفي به قيمت ميانگين سه ماهه سوم بعد از انعقاد قرارداد زمين.

- معاونت امور ساختمان و مسکن موظف است تا در هفته اول هر ماه قيمت مبناي سيمان و فولاد را جهت اعمال در اين تفاهم نامه به کليه سازمانهاي مسکن و شهرسازي و شهرهاي جديد ابلاغ نمايد.

- مرجع اعلام قسمت متوسط سه ماهه آهن آلات و سيمان به سازمانهاي مسکن و شهرسازي معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي است.

پيوست شماره3

مشخصات عمومي تعيين قيمت هر متر مربع ناخالص

الف- قـيمـت هـر مـتـر مـربـع زيـر بنـاي نـاخـالـص واحـد مـسـکـونـي ارائـه شـده بـراي اتـمـام سـاخـت تـا مـرحـله پـايـان سـفت کاري آيتم هاي ذيل را شامل مي شود:

1- تهيه طرح و تحويل زمين

2- تجهيز کارگاه

3- خاکبرداري جهت اجراي فوندانسيون

4- اجراي پي و عايق روي آن

5- اجراي سقف و اسکلت و اجراي کليه عمليات پشت بام و عايق کاري مربوطه

6- تيغه بندي و چارچوب گذاري

7- گچ و خاک

8- لوله کشي آب سرد و گرم

9- لوله کشي فاضلاب

10- لوله کشي گاز آشپزخانه

11- کانال کشي کولر و دريچه ها

12- لوله کشي و سيم کشي برق

13- عايق کاري سرويس ها

14- ساير آيتم هاي مربوط به سفت کاري ساختمان که در رديفهاي فوق ذکر نشده است.

ب- قسمت مربوط به هر متر مربع واحد با مرحله پايان نازک کاري علاوه بر موارد فوق، آيتم هاي ذيل را شامل مي شود.

1- کاشي ديوار و سراميک کف سرويس ها

9- درب ورودي واحد(ضد آتش و MDF )و درب سرويس ها و بالکن

2- کاشي ديواره و سراميک کف آشپزخانه

10- سنگ کف و راه پله

3- گچ کاري(سفيد کاري) و نصب کليد و پريز و شير آلات

11- ديواره راه پله(سنگ و گچ)

4- کف سري سيماني

12- نرده راه پله

5- قرنيز

13- چراغ هاي هوشمند مشاعات

6- تابلو برق واحدهاي اصلي ساختمان

14- رنگ کاري مشاعات

7- اجراي تهويه

15- آيفون معمولي

8- پنجره UPVC دو جداره

16- درب ورودي اصلي ساختمان

ج- توضيحات:

1- مصالح ساختماني مورد استفاده داراي کيفيت درجه 1 و استاندارد است.

2- ارتفاع مفيد سقف واحدها حداقل 27 سانتيمتر است.

تفاهم نامه تخصيص واحدهاي مسکوني (انبوه سازي مسکن مهر)

در اجراي بند ب از بند 3 تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/87 اتخاذ شده است اين تفاهم نامه في مابين شرکت عمران شهر جديد هشتگرد که در اين تفاهم نامه شرکت ناميده مي شود با نمايندگي آقايان محمد علي تقوايي(مدير عامل) و علي اصغر منصور بيگي(عضو هيئت مديره)به آدرس:کيلومتر 65 اتوبان تهران- قزوين- کدپستي4461913111 از يک طرف و شرکت تعاوني مسکن مهر شماره 8 منطقه 10 تهران به نمايندگي آقايان سي علي وجداني مدير عامل و علي رضا محسني زاده نائب رئيس هيئت مديره)، ثبت شده به شماره 345858 به آدرس مهرآباد جنوبي،خ دانشگاه هوائي، روبروي تالار افتاب، پلاک 7، ساختمان پيمان، طبقه اول به شماره تلفن:09123935967- 66623375-021 بر اساس نامه هاي شماره 49652/960 مورخ 29/5/87 و 63425/960 مورخ 14/7/87، 79085/960 مورخ 29/8/87، 98229/960 مورخ 20/10/87 سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران که در اين تفاهم نامه تعاوني ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد مي گردد.

ماده1) موضوع تفاهم نامه

عبارت است از تخصيص ......... واحد مسکوني در قطعه ............. جهت اعضاء تعاوني فوق از واحدهاي مورد ساخت شرکت ....................به استناد تفاهم نامه شماره ..................مورخ ................... و قرارداد شماره .....................مورخ .............

ماده 2-1) موقعيت بلوک و واحد مسکوني پس از تخصيص و در مرحله اتمام سقف يا مشارکت تعاونيهاي چهارگانه و ضمن عقد لازم في مابين تعاونيها مشخص خواهد گرديد.

ماده2) اظهارات و تعهدات شرکت

1-2 تعيين حق السهم هر تعاوني از هزينه ها جهت کليه عمليات اجرايي لازمه و طراحي مورد نياز شامل:

- هزينه ساخت واحد مسکوني طبق مقررات مربوطه.

- هزينه آماده سازي طبق اعلام واحد فني و اجرايي شرکت عمران.

- هزينه هاي مربوط به خريد امتيازهاي آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و همچنين هزينه هاي محوطه سازي، عوارض شهرداري/ شرکت عمران، خدمات شهري، دارايي،تنظيم سند انتقال،حق الثبت و ...

- تبصره:اين هزينه ها بر اساس بند 1 ماده 3 تماماً به عهده تعاوني بوده که علاوه بر کبلغ مذکور در قرارداد و تفاهم نامه با انبوه سازي از محل آورده نقدي اعطاء و منابع بانکي پرداخت مي گردد.

2-2 نظارت عاليه بر حسن اجراي کار انبوه سازان عملياتي و اجرائي رسيدگي و تاييد صورت وضعيت هاي آنان به عهده شرکت است.

2-3 افتتاح حساب طرح آماده سازي و ساخت و ساز با تجهيزات مي باشد و پرداخت مطالبات ايشان متناسب با صورت وضعيت هاي تاييد شده و پيشرفت کار خواهد بود.

ماده3)تعهدات تعاوني

3-1 تعاوني موظف است حسب اعلام شرکت عمران نسبت به واريز مبلغ حق السهم اعضاء به حساب اعلام شده ظرف مدت 10 روز و همچنين به تعهدات مخصوص در تفاهم نامه اقدام نمايد در غير اين صورت شرکت عمران شهر جديد هشتگرد نسبت به حذف اولويت تعاوني از پروژه و مصرفي اولويت جديد اقدام مي نمايد و تعاوني مسکن با امضاي اين تفاهم نامه حق هر گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

3-2 تعاوني نسبت به جابه جايي علي الحساب واريزي حق السهم هر عضو به مبلغ 000/000/10ريال (ده ميليون ريال) از حساب صندوق تعاون به حساب آماده سازي که متعاقباً از طريق شرکت عمران اعلام مي گردد اقدام نمايد.

3-3 تعاوني قبل از پرداخت کامل اقساط ثمن حق انتقال يا واگذاري تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به غير جزئاً يا کلاً تحت هيچ يک از عناوين حقوقي ندارد.

3-4 تعاوني موظف مي باشد پس از اتمام سقف نهايي بلوک ها و تخصيص واحد به اعضاء نسبت به تکميل و ارسال فرم شماره 1 پيوست اين تفاهم نامه براي هر عضو اقدام و فرم مربوطه را به شرکت عمران شهر جديد هشتگرد تحويل نمايد.

3-5 حق السهم نهايي هر تعاوني پس از اتمام عمليات آماده سازي و ساخت و ساز توسط شرکت مشخص و مبناي تسويه حساب نهايي تعاوني يا آماده ساز و انبوه ساز خواهد بود.

3-6 اين تفاهم نامه صرفاض به عنوان مرحله تخصيص واحد به تعاوني مي باشد و پس از اتمام سقف ها و تاييد فرم شماره 1 پيوست اين تفاهم نامه که توسط تعاوني تکميل و به شرکت عمران تحويل مي گردد، قرارداد پيش فروش واحد مسکوني بر مبناي قيمت تمام شده تنظيم مي گردد.

ماده4)مرجع حل اختلاف

هر گونه اختلاف مرتبط با اين تفاهم نامه، با مذاکره في مابين حل و فصل شده در غير اينصورت نظر مشترک اداره کل تعاون استان تهران و شرکت عمران شهرهاي جديد کلام اصل خواهد بود.

اين تفاهم نامه در 3 نسخه تهيه و امضاء و مبادله گرديد و هر نسخه حکم واحد را دارد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین