کد خبر: ۲۸۲۱۶۹
تعداد نظرات: ۳۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰
آخرین اخبار از یمن، عراق، رزمایش مشترک رژیم صهیونیستی و یونان؛
ﺩﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺃﺑﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
گروه بین الملل، ﺩﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻭ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﯾﻤﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺃﺑﯿﻦ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

تمرین نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی برای حمله احتمالی به ایران/ نجران عربستان موشک باران شد

به گزارش بولتن نیوز،
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺻﻌﺪﻩ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﻫﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧﺶ ﺷﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺣﻮﺛﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎﻑ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺻﻌﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﯾﻤﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ شهید ﻭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 

ﺩﺭ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻟﺤﻤﺰﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺇﺏ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﯾﻤﻨﯽ شهید ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺣﻮﺛﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺃﺑﯿﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺮ ﺗﯿﭗ 115 ﺩﺭ ﺯﻧﺠﺒﺎﺭ ﻭ ﻟﻮﺩﺭ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺣﻤﻼ‌ﺕ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. 

ﮔﺮﻭﻩ ﺗﮑﻔﯿﺮﯼ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﺍﻋﺶ ﺣﺪﻭﺩ 300 ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻓﺘﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿﻨﻮﺍ ﺭﺍ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ.

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﺟﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﯿﻨﻮﺍ ﮔﻔﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻋﺶ 300 ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ. 
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﻟﻐﺰﻻ‌ﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ. 

ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻥ «ﺗﻠﻪ ﺍﻟﻤُﺸَﯿِّﺪﻩ» ﻭ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪ.
 
ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻤﺐ ﻭ ﺗﻠﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺍﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﭘﯿﺸﺮﻭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

الميادين از احتمال ديدار سه جانبه وزراي امور خارجه ايران، سوريه و عربستان سعودي براي بررسي حل بحران سوريه خبر داد.

مرکز نظارت نظامي اسراييل به رسانه هاي عبري اجازه نشر گزارش و تحليل از رزمايش مشترک با يونان را داد که به گفته رسانه هاي آتن، ممکن است بخشي از تمرين نيروهاي ويژه رژِيم اشغالگر قدس براي حمله احتمالي به ايران باشد.

به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، در حالي که رسانه هاي رژيم اسراييل به انتشار خبرتمرين مشترک با نيروي هوايي يونان اکتفا کردند، اين رزمايش بر عمليات نجات از ميدان نبرد تاکيد دارد.

به نوشته الاخبار، سخنگوي ارتش رژيم اسراييل مي گويد که اين رزمايش درچارچوب برنامه تمرين و همکاري هاي بين المللي سال 2015 از قبل برنامه ريزي شده است.

رسانه هاي اسراييلي اطلاعاتي از برخي منابع يوناني بويژه "پايگاه اخبار دفاعي" نقل کردند که براساس آن بيش از 200 تکنسين و خلبان نيروي هوايي رژيم اشغالگر با يگانهاي ورزيده اقدام به تمرين هوايي کرده و منطقه رزمايش شبيه تاسيسات هسته اي ايران است.

به گفته اين پايگاه يوناني، اسراييل ترجيح مي دهد نيروهاي ويژه خود را در مناطق جغرافيايي دشوار که داراي ناهمواري، کوهستان و دره هاي بسياراست، فرود آورد تا انجام ماموريتها در اماکني شبيه به شمال ايران را شبيه سازي کند.

:red_circle:شبکه 2 اسراييل گزارش کرد که اين رزمايش در چارچوب همکاري با طرف يوناني انجام مي شود وشبيه تمرين مشترک ماههاي گذشته است.

نجران عربستان موشک‌باران شد
روزنامه لبناني الاخبار با بيان اينکه دراين رزمايش نحوه مواجهه با سامانه‌هاي دفاع هوايي "اس 300" شبيه سازي شد، افزود: اين بزرگترين رزمايش در نوع خود است و در منطقه اي کوهستاني که شبيه آن در فلسطين اشغالي ديده نمي شود، برگزار شد.

رزمايش صهيونيستي، در سايه فشارهاي کابينه نتانياهو بر هم پيمان خود آمريکا پس از توافق هسته اي اخير با ايران صورت مي گيرد و به گفته ناظران، قبل از آنکه دربردارنده پيامي براي ايران باشد، حامل پيامي براي کنگره آمريکاست که توافق هسته اي را در دست بررسي دارد.
برچسب ها: یمن ، عراق ، اسرائیل

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۰:۴۶
3
6
یونان متحد سابق ایران بود به خاطر پول به هر لجنی تن داد.
ناشناس
|
United States
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۰:۴۸
2
12
غلط كردند وجودش را ندارند اين كودك كشأن قهار . زر زر زيادي ميكنند
پاسخ ها
ناشناس
| United States |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۰:۴۸
با ادبیات شما حتما همینطوره
پیشگو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۱:۴۶
16
3
طبق پیشگویی من اسرایل سال1396 به ایران حمله می کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۱:۴۶
رژیم کودک کش و غاصب اس را ئیل غلط زیادی می کند ضمن اینکه شما هم شبها شام کمتر بخور تا خوابهای پریشون نبینی کمی هم مطالعه و فکر کن بعد حرف بپرون!
آرش.مشهد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۱:۴۶
حداكثر تا 3سال آينده=2017يا2018-يعني يكسال پس از پايان رياست جمهوري اوباما...دوست پيشگو-من به پيش بيني شما يكسال اضافه ميكنم.دوست گرامي ناشناس 26مرداد-كاش با غلط زيادي ميكنه گفتن*ميشد جلوي جنگها رو گرفت.برعكس من به شما پيشنهاد ميكنم يك كمي در مورد مسائل مختلف و مخصوصا نوع تعامل و روابط كنوني ما و كشورهاي همسايه مون مطالعه كنيد.و نيز وضعيت همپيمانانمون اكنون و بعد از اومدن جمهوريخواه ها بر سر كار و يك دست جمهوريخواه و ضد ايران شدن 3قوه=دولت و مجلسين در آمريكا.اين رو مسئولين بلندپايه و مقامات نظامي ما هم مطمئن باش ميدونن=بهتر از من و شما هم ميدونن و بخاطر همين هم هست كه دنبال تعامل با ديگر كشورها مخصوصا كشورها و ملتهاي منطقه و نيز تجهيز و تقويت قدرت دفاعي كشور هستن.پس بالاغيرتا در توهم قدرت كاذب*زندگي نكنيد.بهرحال انشاالله كه حق با شما باشه-چون جنگ اصلا چيز خوبي نيست.عراق و سوريه و يمن و ----را ببينيد.
پسگو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۴:۱۲
2
15
طبق پيشگوئي من اسرائيل هيچ غلطي نميتواند بكند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۴:۱۲
من برای خانواده ام سال های خوب و سالهای بد را پیشگوی می کنم چند تا از پیشگوی هایم را می گویم پیشگویی قهرمانی تیم فوتبال اسپانیادر سال2008 ریس جمهور شدن باراک اباما در سال 2009 و همچنین مرگ بلادن
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۴:۱۲
جالبه ناشناس ۱۵:۳۵ برای تایید حرفای خودتون مثال عینی آوردین.چیزایی که اتفاق افتاده رو آوردین.خب یه چندتا پیشگویی از آینده بگین.شاید باورمون شد.سالهای بد وخوب که دیگه ماهم میدونیم.
پیشگو
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۴:۱۲
گفتم حمله اسرایل در سال 1396 به ایران
مشایی
| - |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۴:۱۲
داداش یه سری به ما بزن نیازت داریم من ومحمود
ناشناس
| United States |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ - ۱۴:۱۲
جناب پیشگو اگه چیزی از نقشه اونها می دونی بدون که همه اینها فقط در حد نقشه هست اون خیلی وقته می خواد این کارو بکنه ولی نمی تونه اون روزی که این اشتباه رو بکنه پایان عمر خودشه این هم پیشگویی من
میناگلرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ - ۱۸:۱۸
0
5
جمهوری اسلامی باید درمقابل تهدیدهای اسراییل هوشیارباشه واونارو دستکم نگیرن تاخدای نکرده غافلگیر نشن چون تفاوت اسراییل باامریکااینکه بخاطرافکارافراطی رهبراش احتمال عمل کردن به تهدیدهاشون خیلی بیشتراز. امریکایهاست یه نکته دیگه هم اینکه جمهوری اسلامی باتوسل به ابزاردیپلماسی وفشارازاین طریق باید ازبرخوردنظامی بااسراییل اجتناب کنه چون نتیجه چنین جنگی شکست طرفین نیست ولی خسارات سنگینی دربرداره وبه علت اینکه ممکنه پای کشورهای دیگه ای هم به نفع اسراییل درجنگ بازشه بالطبع هزینه های چنین برخوردی برای کشورعزیزمون بیشترخواهدبودبویژه اینکه کشورهای قدرتمنددوست ایران یعنی چین وروسیه ثابت کردن که غیرقابل اعتمادن مثالش رای مثبتشون به قطعنامه های ایران ستیز
پاسخ ها
آرش.مشهد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ - ۱۸:۱۸
دوست گرامي-مسئولين ما ميدونن چكار دارن ميكنن و چكار بايد بكنن اما متاسفانه يك عده-----*چي ميشه گفت والا-شايدم اين هم لازمه كه اينها هم بيايند و اينجوري بگن=خدا كنه اينجوري باشه...با تمام پيام شما- موافقم.و جالبي اينه كه اين كشورها اكثرا كشورهاي مسلمان و غالبا سني منطقه مثل عربستان و شايد حتي مصر-تركيه-اردن و شايد حتي همين كشور دوست و برادر=پاكستان هم باشد يا ---(اصلا قابل پيش بيني نيست).ديگه وقتي يونان براي پول با اسرائيل همكاسه شده يا روسيه بخاطر باج عربستان*سامانه اس300 رو تحويل نداد و هنوز هم نميده-از بقيه چه انتظار.موضعگيري حماس بر ضد مواضع ايران هم كه توي همين سايت هست.روسيه آشكارتر و چين كمي كمتر و موذيانه تر-منفعت طلبي خودشون رو نشون دادن.در آخر انشاالله جنگ نشه كه جنگ*اصلا خوب نيست.
سرابی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ - ۰۰:۱۷
0
3
اسراییل که هیچ امریما هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه
پاسخ ها
رامین
| Netherlands |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ - ۰۰:۱۷
زررررررت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۱۷:۰۱
2
2
اين كه در خواب غفلت فرو رفته و به فكر اينده مملكت نبوده بگوييم غلطى نمى تواند بكند، عاقلانه نيست از كجا معلوم تا همين الان هم ضربه هاى مهلك فرهنگى، سياسى و اقتصادى به ايران نزده باشند مگر مى شود دشمنى باشد و خطر نكند و ضربه ايى نزند حتى اگر ضعيف و ترسو به نظر بيايد لزوماً به معناى بى خطر بودنش نيست به هر حال دشمن، دشمن است و ضربه خود را مى زند و هيچ كشورى هم بدون دشمن نيست و نبايد مغرور شد و غفلت كرد.
محسنوند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۱۸:۱۸
0
4
گیرم که صهیونیستها چهارتا هواپیما بفرستن وبخشی از زیر ساختهای مارا بزنند آنموقع چه اتفاقی میافته کشرورهاییکه تونل هوایی در اختیار این جانیان گذاشته اندو خود اسراییل با روزی هزاران موشکی که طومارشان را در هم میپچد چه میکنند. باکشته شدن چند سرباز مفنگی اسراییل آنها وزیر و کابینه عوض میکنند بااز دست دادن حدا قل یکمیلیون صهیونیست چه خواهند کرد بله احتیاط خوبه نه احتیاطیکه منجر به تسلیم در برابر این شیاطین باشد اسراییل بلوف میزند اما نیروهای شرافتمند و ولایت مدار مسلح کشور مان هیئت مذاکره کننده نیستند دیپلماسی بازی هم بلد نیستند و عزت شرف کشوررا در گرو همین جنگها میدانند...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۱۸:۵۹
2
2
به قول سردار بزرگوار فرزاد اسماعیلی که در جمع ما صحبت میفرمود این اسرائیل عددی نیست که بخواد به ایران حمله کنه
کاربر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۱۹:۵۳
0
2
اسرائیل باحامیان نژادپرست داخلیش وخارجیش بیجاوغلط کردند.
بنده خدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۲۳:۴۱
2
1
یادمون باشه که اسراییل بیش از ۳۰۰ کلاهک هسته ای داره کره شمالی با سه تاش داره امریکارو تهدید میکنه . پس با وجود نیروی هسته ای و گنبد اهنین جدیدش که لایه لیزری هم بهش اضافه شده عملا موشک بیفایده است . باید به فکر تجهیز نیروی هوایی باشیم و مهمتر گرفتن اس ۳۰۰ از روسیه
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ - ۲۳:۴۱
البته لبنان و سوریه و فلسطینیها و کلا خط مقاومت میدانند که بدون اتکا به ایران و همکاری و همفکری و کمک ایران مقاومتشان در برابر نیروی ائتلاف به سرگروهی رژیم صهیون زیادموثر و با دوام نبوده و با مشکلات حیاتی رویرو خواهند شد .لذا در اولین روز درگیری رژیم صهیون با ایران ,خطوط مقاومت حتی برای زنده ماندن خودشان جهنمی از آتش را در سرزمینهای اشغالی براه می اندازند که به جنگ بزرگ و بیسابقه ای تبدیل خواهد شد که دودمان رژیم غاصب را برخواهد چید.و فرار هزار هزار صهیون و کوچ آنان به طرف اروپا و امریکا ..را درپی خواهد داشت ..کما اینکه اکنون به نرمی آغاز شده است.
فلذا در حین آمادگی نبایستی حمله صهیون را جدی گرفت . از طرفی در صورت خواب و غفلت و آماده نبودن طبیعیست که دشمن دچار وسوسه و اشتباه محاسباتی شده و به کار احمقانه ای دست زند که ما دچار دردسر شویم.
خرداد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ - ۱۵:۲۲
0
2
با سلام ...پيشنهاد ميدهم ما هم يك رزمايش موشكي در ماكتي به ابعاد نقاط مهم اسراييل داشته باشيم تا هم تواناييهاي خودمان را تقويت و هم نقاط ضعف را كمتر نماييم و هم حساب كار دست برخي كشور هاي منطقه بيايد البته با در نظر گرفتن نقاط قوتي كه نبايد براي دشمن شناخته شود ...افكار اسراييليان از سلاحشان بمراتب خطرناكتر است و ما بايد بسيار مراقب باشيم و بقول معروف ...دشمنان مشغول كارندمراقب باشيم!!!!!!
فاطمه7
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ - ۱۵:۵۰
0
4
عمرااگه حمله کنن!اگه جرات داشتن تاالان بایدحمله میکردن.
پاسخ ها
آرش.مشهد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ - ۱۵:۵۰
فاطمه خانم-شرايط متاسفانه خيلي فرق كرده با قبل.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ - ۱۵:۵۰
آرش آقا خوشبختانه توان نظامی ما هم خیلی فرق کرده با قبل.
چند برابر قوی تر شدیم.
آرش.مشهد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ - ۱۵:۵۰
انشاالله كه صحبت شما درست باشه.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ - ۰۲:۱۷
2
3
اسرائیلی ها بهترین زمینهای دنیا را در هر کجای دنیا باشد میخرند. الان هم چه بسا بهترین زمینهای تهران و ایران را در صدد خريدن هستند .
فاطمه7
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ - ۱۲:۱۲
0
2
تاسردارسلیمانیوداریم...غم نداریم!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ - ۲۲:۴۹
0
0
با اس300 مبارزه کردند با بیمه ابوالفضل و خون حسین ع چه؟
پاسخ ها
آرش.مشهد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ - ۲۲:۴۹
انشاالله كه صحبت شما درست باشه.
فاطمه7
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ - ۱۴:۱۴
0
1
معلومه که حرف من درسته.اونقدرکه ایران موشک داره میتونه کل اسرائیلوتوچنددقیقه نابودکنه.
میناگلرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ - ۱۱:۰۶
0
0
ببینین دوستان عزیزلطفانظراتتون روباتوضیح ودلیل منطقی بدین تویه جمله اسراییل هیچ غلطی نمیکنه وماپدرشو درمیاریم که نشدنظرهمین اسراییل 6کشورتادندون مسلح عرب رو درهم کوبیداونم زمانی که یک کشور نوپابود یکی ازاون کشورهاعراق بودکه8سال مارو اذیت کرداز اونطرف اسراییل کشور غیرقابل پیش بینی هستش مثالش حمله ناگهانی به تجهیزات اتمی عراق وسوریه وهچنین دارا بودن تجهیزات اتمی که دنیاجلوش سکوت کردن این کشوررو تبدیل به حیوان هار ودرنده ای کرده که ازهر جاکه احساس خطر کنه چنگ ودندون نشون میده واستراتژیش هم حملات غافلگیرکننده وپیش بینی نشده است پس درچنین وضعیتی باید از ابزاردیپلماسی حداکثر استفاده رو برد مسولین باخرید میگ31وسوخو35بایدخلاهاي احتمالي روپوشش بدن ازنظر پدافند هم اس300گزینه خوبیه اگر سراب نباشه چون ظاهرا خط تولید این سیستم متوقف شده واس300هایی هم که قراربود به ایران تحویل بشه اوراق شدن البته ماسیستم پدافندباور روداریم که نوع بومی اس۳۰۰هستش که خبری جدیدازش منتشرنشده دراخر امیدوارم نظر مامنتشر بشه خخخ
میناگلرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ - ۱۱:۰۶
0
0
ببینین دوستان عزیزلطفانظراتتون روباتوضیح ودلیل منطقی بدین تویه جمله اسراییل هیچ غلطی نمیکنه وماپدرشو درمیاریم که نشدنظرهمین اسراییل 6کشورتادندون مسلح عرب رو درهم کوبیداونم زمانی که یک کشور نوپابود یکی ازاون کشورهاعراق بودکه8سال مارو اذیت کرداز اونطرف اسراییل کشور غیرقابل پیش بینی هستش مثالش حمله ناگهانی به تجهیزات اتمی عراق وسوریه وهچنین دارا بودن تجهیزات اتمی که دنیاجلوش سکوت کردن این کشوررو تبدیل به حیوان هار ودرنده ای کرده که ازهر جاکه احساس خطر کنه چنگ ودندون نشون میده واستراتژیش هم حملات غافلگیرکننده وپیش بینی نشده است پس درچنین وضعیتی باید از ابزاردیپلماسی حداکثر استفاده رو برد میگ31وسوخو35بایدخلاهاي احتمالي را روپوشش بدن ازنظر پدافند هم اس300گزینه خوبیه اگر سراب نباشه چون ظاهرا خط تولید این سیستم متوقف شده ماسیستم پدافندباور روداریم که نوع بومی اس۳۰۰هستش که خبری جدیدازش منتشرنشده.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین