کد خبر: ۱۲۱۴۸۲
تاریخ انتشار:

کیفیت خودروهای داخلی در آذر ماه 91

از ديگر نكات حائز اهميت در جدول مي‌توان به سقوط رده كيفي خودروي MVMX33 از سطح كيفي خيلي خوب به سطح كيفي خوب، افزايش نمره منفي عيوب فني و عملكردي خودروي مگان، افت كيفي خودروي MVM110 از سطح B+ به B و ارتقاء خودروي پرايد X131 سايپا از سطح B به B + اشاره نمود.
گروه اقتصادی - در آذر ماه 1391 مجموع خودروهاي سبك و سنگين توليد شده در داخل كشور، نسبت به ماه قبل با افزايش 52 درصدي مواجه گرديد. در ماه اخير 99 درصد از حجم خودروهاي توليد شده در داخل كشور مختص خودروهاي سبك (سواري و وانت) و يك درصد نيز مربوط به خودروهاي گروه سنگين (ميني بوس ، اتوبوس ، كاميونت و كاميون) بوده است.

گروه سبكسواري :
توليد خودروهاي سواري 50.8 درصد نسبت به ماه قبل افزايش داشته كه بيشترين افزايش به خودروهاي پژو پارس خراسان و نيو مزدا 3 و بيشترين كاهش به خودروهاي MVMX33 و 530 MVM اختصاص داشته است.
از ديگر نكات حائز اهميت در جدول مي‌توان به سقوط رده كيفي خودروي MVMX33 از سطح كيفي خيلي خوب به سطح كيفي خوب، افزايش نمره منفي عيوب فني و عملكردي خودروي مگان، افت كيفي خودروي MVM110 از سطح B+ به B و ارتقاء خودروي پرايد X131 سايپا از سطح B به B + اشاره نمود.
با افزايش توليد خودروهاي سواري در آذر ماه، تعداد خودروهاي ارزشيابي شده نسبت به ماه قبل 24.4درصد افزايش يافت. در اين ماه جمعا 19 مدل خودرو مورد بازرسي قرار گرفت كه شرح آن در جدول ذيل آورده شده است.
جدول رده بندي كيفي- گروه سبك- سواري

رديف

نام خودرو

نام شركت سازنده

نمره منفي

سطح كيفي

1

نيسان تيانا

پارس خودرو

3.3

خيلي خوب

A+

2

نيومزدا3

گروه بهمن

14.0

خيلي خوب

A+

3

سوزوكي گرند ويتارا

ايران خودرو خراسان

18.8

خيلي خوب

A+

4

رنو مگان

پارس خودرو

20.9

خيلي خوب

A+

5

تندر 90

پارس خودرو

21.8

خيلي خوب

A+

6

تندر 90

ايران خودرو

21.8

خيلي خوب

A+

7

هيونداي آوانته

خودرو سازان راين

23.1

خيلي خوب

A+

8

MVM530

مديران خودرو

60.0

خيلي خوب

A

9

ليفان 620

كرمان خودرو

60.5

خيلي خوب

A

10

پژو پارس

ايران خودرو خراسان

61.9

خيلي خوب

A

11

سمند

ايران خودرو

64.6

خوب

B+

12

پژو 405

ايران خودرو خراسان

65.0

خوب

B+

13

پژو 405

ايران خودرو

65.9

خوب

B+

14

MVMX33

مديران خودرو

67.5

خوب

B+

15

تيبا

سايپا كاشان

69.4

خوب

B+

16

پرايد X131

سايپا

93.8

خوب

B+

17

MVM110

مديران خودرو

95.0

خوب

B

18

پرايد X131

پارس خودرو

98.1

خوب

B

19

پرايد X132

سايپا

99.1

خوب

B
در اين گزارش ايرادات خودرو در چهار بخش فني و عملكردي، تزئينات و مونتاژي، بدنه و رنگ مورد بررسي قرار گرفته‌اند. 
در بخش عيوب فني و عملكردي خودروهاي MVMX33،530 MVM و سمند بيشترين نمرات منفي را كسب نمودند و خودروهاي نيسان‌ تيانا، نيو مزدا 3 و سوزوكي گرند ويتارا بدون ايراد فني و عملكردي در صدر بهترين‌هاي اين فهرست قرار گرفتند. در اين بخش شاهد كاهش1.6 درصدي ميانگين نمره نسبت به ماه قبل هستيم.
در بخش تزئينات و مونتاژي خودروهاي نيسان‌ تيانا و هيونداي آوانته بدون ايراد بوده، در حالي كه بيشترين ايرادات مربوط به خودروهايMVM110، سمند و پژو405خراسان مي‌باشد. ضمن اينكه در اين بخش افت 9.8درصدي وجود داشته است.
در بخش بدنه خودروهاي نيسان‌ تيانا(بدون ايراد) و هيونداي آوانته جزء بهترين‌ها بوده و خودروهاي پرايد X132 و پرايد X131 بيشترين نمرات منفي را داشته‌اند. ايرادات بدنه 9/9 درصد بهبود داشته است.
در بخش رنگ، خودروي 530 MVM بدون ايراد و خودروهاي MVMX33 ، ليفان 620 و پرايد X131 پارس خودرو بيشترين نمرات منفي را كسب نمودند.
در اين ماه، ايرادات مهم و اساسي تنزل كيفي 14.3درصدي و در مجموع گروه سواري افت كيفي 0.4 درصدي داشته ‌است.
در نمودار ذيل روند بهبود يا تنزل كيفي خودروهاي گروه سواري نسبت به ماه قبل آورده شده است. كه بيشترين بهبود براي خودروي نيومزدا و بيشترين تنزل براي خودروي MVMX33 مي‌باشد.
 

وانت :
در بخش وانت شاهد افزايش 70 درصدي توليد در مقايسه با ماه قبل هستيم كه بيشترين تاثير در رشد توليد را خودرو‌هاي وانت كاپرا و وانت پيكان داشته‌اند. نكته حائز اهميت شروع مجدد توليد خودروي وانت نيسان Z24i است.
كاهش سطح وانت كاپرا از B+ به B و ارتقاء سطح وانت پيكان از C به C+ و تغييرات قابل توجه وانت نيسان CNG از جمله تغييرات جدول مي‌باشد.
به دليل افزايش توليد وانت، ارزشيابي اين خودروها رشد 31 درصدي داشته است.

جدول روند كيفي- گروه سبك- وانت

رديف

نام خودرو

نام شركت سازنده

نمره منفي

سطح كيفي

1

وانت كاپرا

گروه بهمن

97.5

خوب

B

2

وانت مزدا تك كابين

گروه بهمن

105.0

خوب

B

3

وانت ديزل زامياد

زامياد

139.3

خوب

B

4

وانت نيسان Z24i

زامياد

147.1

قابل قبول

C+

5

وانت نيسان CNG

زامياد

147.5

قابل قبول

C+

6

وانت مزدا دو كابين

گروه بهمن

156.7

قابل قبول

C+

7

وانت پيكان

ايران خودرو تبريز

158.7

قابل قبول

C+بيشترين عيوب فني و عملكردي مربوط به وانت نيسان CNG و وانت پيكان و كمترين آن مربوط به وانت كاپرا مي‌باشد. ضمن اينكه در اين بخش تنزل 8.4 درصدي مشاهده مي‌شود.
در بخش تزئينات و مونتاژ، وانت مزدا دو كابين و وانت پيكان بيشترين و وانت نيسان CNG كمترين نمره منفي را كسب نموده‌اند.
بدنه خودروهاي وانت مزدا دو كابين و وانت نيسان Z24i بيشترين نمرات منفي را كسب كرده‌اند. ضمن اينكه براي وانت كاپرا كمترين ايرادات ثبت شده است.
رنگ خودروهاي وانت كاپرا و وانت نيسان CNG بيشترين و وانت مزدا دوكابين كمترين عيوب را داشته‌اند. در اين بخش افت قابل ملاحظه 26.9 درصدي را شاهد هستيم.
ايرادات مهم و اساسي در خودروهاي گروه وانت، با افت كيفي قابل توجه 74.5درصدي همراه بوده و در مجموع گروه وانت تنزل كيفي 1.8 درصدي داشته است.
در نمودار ذيل روند بهبود يا تنزل كيفي خودروهاي گروه وانت نسبت به ماه قبل آورده شده است. كه بيشترين بهبود براي وانت پيكان تبريز و بيشترين تنزل براي خودروي وانت كاپرا مي‌باشد.
 

گروه سنگين :

اتوبوس و ميني‌بوس :
در ماه جاري به مانند ماه پيش هيچ گونه ميني‌بوس و ميدل‌باسي توليد نگرديد و تنها اتوبوس توليد شده بين شهري ولو B9R محصول شركت رانيران بود. توليد اين خودرو نسبت به ماه قبل به ميزان 15.8درصد كاهش يافت. در بخش تزئينات و مونتاژ بهبود 11.7درصدي، در بخش بدنه افت 16.7درصدي و در بخش رنگ رشد 2.3درصدي را شاهد هستيم. نمره منفي اين خودرو 40 مي‌باشد كه در سطح كيفي خيلي خوب قرار دارد.

كاميون و كاميونت :


در بخش كاميونت و كاميون شاهد افزايش 2.7 درصدي توليد نسبت به ماه قبل بوديم كه عمدتا مربوط به خودروهاي كشنده البرز و كاميون سهند مي‌باشد. از ديگر نكات مهم مي‌توان به قطع توليد كاميون ايسوزو NQR ، كاميون البرز كمپرسي270 ، كشنده فراز و توليد مجدد كاميون آميكو M2631 و كشنده اسكانيا G410 اشاره نمود.
با توجه به افزايش توليد، تعداد خودروهاي ارزشيابي شده نسبت به ماه قبل 21.6درصد افزايش يافت. در اين ماه جمعا 8 مدل خودرو مورد بازرسي قرار گرفت كه شرح آن در جدول ذيل آورده شده است.

جدول روند كيفي- گروه سنگين- كاميونت و كاميون

رديف

نام خودرو

نام شركت سازنده

نمره منفي

سطح كيفي

1

كشنده اسكانيا G410

ماموت ديزل

30.0

خيلي خوب

2

كاميونت ايسوزو NKR

بهمن ديزل

30.5

خيلي خوب

3

كاميونت ايسوزو NPR

بهمن ديزل

30.7

خيلي خوب

4

كشنده البرز

سايپا ديزل

38.8

خيلي خوب

5

كاميونت الوند

سايپا ديزل

41.8

خوب

6

كاميون سهند

ايران خودرو ديزل

57.3

خوب

7

كاميون آميكو M2631

ارس خودرو ديزل

58.0

خوب

8

كاميون بنز WH

ايران خودرو ديزل

86.3

قابل قبول

 


كاميون‌هاي بنز WH و سهند بيشترين و كشنده اسكانيا G410 كمترين عيوب فني و عملكردي را داشته‌اند. ضمن اينكه رشد 19 درصدي را در اين بخش شاهد هستيم.
در بخش تزئينات و مونتاژ كاميون سهند، كاميون آميكو M2631 و كاميونت الوند بيشترين و كاميونت ايسوزو NPR كمترين نمره منفي را كسب نمودند.
بيشترين ايرادات بدنه مربوط به كاميون بنز WH و كاميون آميكو M2631 و كمترين آن مربوط به كاميونت الوند مي‌باشد. در اين بخش 5 درصد رشد وجود داشت.
در بخش رنگ كاميون بنز WH و كاميون آميكوM2631 بيشترين و كشنده اسكانيا G410 كمترين نمره منفي را كسب نمودند، ضمن اينكه 2.8 درصد بهبود مشاهده شده است.
در مجموع خودروهاي اين گروه ارتقا كيفي 2.9 درصدي نسبت به ماه قبل داشته‌اند كه بيشترين تاثير در اين روند مربوط به كاميون بنز WH و كاميونت الوند مي‌باشد.
در نمودار ذيل روند بهبود يا تنزل كيفي خودروهاي گروه سنگين نسبت به ماه قبل آورده شده است. كه بيشترين بهبود براي كاميون بنز WH و بيشترين تنزل براي كاميونت ايسوزو NPR مي‌باشد.


برچسب ها: کیفیت ، خودرو ، آذر ، گزارش

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین