کد خبر: ۸۳۳۰۲۱
تاریخ انتشار:

مرکز آمار نرخ تورم ۴۰ تا ۴۸ برای درصدی دهک‌های درآمدی را تایید کرد

شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مهر ماه ١۴٠١ از سوی مرکز آمار ایران، منتشر شد.
مرکز آمار نرخ تورم ۴۰ تا ۴۸ برای درصدی دهک‌های درآمدی را تایید کرد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه ابتکار، شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مهر ماه ١۴٠١ از سوی مرکز آمار ایران، منتشر شد.براساس گزارش مرکز آمار ایران، فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١۴٠١ ، برابر ۴٢,٩ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴٠.٨ درصد برای دهک دهم تا ۴٨.٧ درصد برای دهک اول نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین۵٨.٩ درصد برای دهک هشتم تا ۶٢.۴ درصد برای دهک اول است.همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.۴ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣۶.٠ درصد برای دهک دهم است.
نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۴٢,٣ درصد و ۴۶.٢ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٨ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧,٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٨ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است.
در مهر ماه ١۴٠١ شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به عدد ۵۴١,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ البرز با ۴.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ خوزستان با ١.٩ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴٨,۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵٧.٨ درصد‌ و کمترین آن مربوط به استان زنجان با ۴٢.۴ درصد است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۴٨.٢ درصد‌ و کمترین آن مربوط به استان خوزستان‌ با ٣٨.۴ درصد‌ است.
خانوارهای شهری
در مهر ماه ١۴٠١‌عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ۵٣٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ۴.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٢.١ درصد است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۵۶.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (۴٠.١ درصد) است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠١ ‌برای خانوارهای شهری به عدد ۴٢,٣ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (۴٧.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است.
خانوارهای روستایی
در مهر ماه ١۴٠١ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ۵٩١,۵ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ۵.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خوزستان با ٠.۵ درصد است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵٣,٢ درصد است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ۶۵.٩ درصد‌ و کمترین آن مربوط به استان‌های یزد و خوزستان با ۴۶.١ درصد‌ است.نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١۴٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۶,٢ درصد رسید، بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان قزوین با ‌۵١.۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان‌ همدان با ٣٩.٩ درصد است.

افزایش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه امسال به عدد ۴٨,۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴٨.۶ درصد بیشتر از مهر ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با ماه قبل ١,١ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۴.٧ واحد درصدی به ٧٠.٧ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٧ واحد درصدی به ٣۶.١ درصد رسیده است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه مهر ١۴٠١ به ٣,٠ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.٢ درصد و ٣.۵ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی) است. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «آموزش» (شهریه مدارس و دانشگاه‌ها) و اجاره بها بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.همچنین در ماه جاری گروه «روغن ها و چربی ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ١۴٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴٠,٨ درصد برای دهک دهم تا ۴٨.٧ درصد برای دهک اول است.
این شرایط در حالی است که لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان 3 استان ایران هستند که در مهر امسال نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های بالای 80‌درصد نقطه‌به‌نقطه را تجربه کرده‌اند؛ به این معنا که ساکنان این استان‌ها در نخستین ماه فصل پاییز برای خرید و مصرف یک سبد کالاها و خدمات یکسان 80درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه‌ کرده‌اند.
بر اساس مرکز آمار ایران در حالی ساکنان استان لرستان با نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان 88.6 درصد در مهرماه امسال مواجه شده‌اند که کمترین نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در استان بوشهر به میزان 60.4درصد ثبت شده و شکاف تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در بین این دو استان به 28.2درصد رسیده است. تازه‌ترین گزارش نهاد آماری کشور حکایت از ثبت تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان 71.4 درصد در مهرماه حکایت دارد و تنها ساکنان استان‌های مرکزی، خوزستان، تهران، قم، خراسان‌جنوبی، یزد، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و زنجان کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ را با نرخ تورم کمتر از میانگین کشوری خریده و مصرف کرده‌اند و نرخ تورم این کالاها در 20 استان از نرخ تورم ثبت شده 71.4 درصد بالاتر بوده است.
مرکز آمار ایران از شکاف 9.8 درصد نرخ تورم سالانه در 31 استان ایران در مهرماه امسال خبر داد و اعلام کرد در حالی که شاخص میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در 12 ماه منتهی به مهر سال جاری در استان کهگیلویه و بویراحمد به 48.2درصد رسیده، استان خوزستان نرخ تورم سالانه به میزان 38.4درصد را تجربه کرده است. میانگین نرخ تورم در نخستین ماه سال جاری در کشور 42.9درصد بوده و 21استان ایران نرخ تورم بالاتر از متوسط کشوری را تجربه کرده‌اند و تنها استان‌های سمنان، زنجان، فارس، قم، تهران، اصفهان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، همدان و خوزستان تورم پایین‌تری را به ثبت رسانده‌اند.
یانگین نرخ تورم شهری در مهر امسال 42.3 درصد بوده و استان‌های گیلان، سمنان، قم، تهران، زنجان، اصفهان، فارس، همدان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان نرخ تورم پایین‌تر از کل کشور و بقیه استان‌ها نرخ تورم بالاتری را در نقاط شهری تجربه کرده‌اند. شاخص نرخ تورم روستایی در کل کشور 46.2 درصد بوده و روستاییان ساکن استان‌های قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، کرمان، آذربایجان غربی، قم، لرستان، مازندران، مرکزی، گیلان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کرمانشاه، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی و فارس شاهد افزایش سبد هزینه‌های خود و بالاتر از نرخ تورم روستایی در کل کشور بوده‌اند و 14‌استان نیز با نرخ تورم روستایی پایین‌تری مواجه شده‌اند.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین