کد خبر: ۸۳۰۸۵۲
تاریخ انتشار:
فاکتور نجومی بابت خدمات در گمرک

لزوم صیانت از حقوق بیت المال فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

رهبر انقلاب ذیل فرمان8ماده ای مبارزه با فساد فرمودندمنسوبین من هم معاف نیستند.هیچ شخص یا نهادی نمی تواند باعذرانتساب به اینجانب یا دیگرمسئولان کشور،خود را ازحساب کشی معاف بشمارد.
لزوم صیانت از حقوق بیت المال فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

گروه اقتصادی: امام خامنه ای ذیل فرمان8ماده ای مبارزه با فساد فرمودند"منسوبین من هم معاف نیستند.هیچ شخص یا نهادی نمی تواند باعذرانتساب به اینجانب یا دیگرمسئولان کشور،خود را ازحساب کشی معاف بشمارد."

به گزارش بولتن نیوز ایشان درباره مطالبه گری ازمسئولین تاکید کرده اند"این پرچم آرمان خواهی ومطالبه گری را زمین نگذارید،مخاطب مطالبه گری،گاهی،دستگاه دفترمابود،گاهی مجموعه های دیگربودند،این بسیارچیزبا ارزشی است.این مطالبه گری را از دست ندهید.این آرمان خواهی موجب می شود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه،کج و راست حرکت نکنیم(28اردیبهشت98)

درمورخه18شهریورسال جاری مدیرکل توسعه وتجهیزگمرک ایران طی نامه شماره13969609خطاب به ناظر گمرکات استان کرمانشاه اعلام نموده است باعنایت به واگذاری وابلاغ اعتبارتعمیرو نگهداری دستگاههای ایکس ری پالتی وچمدانی مربوط به مراسم اربعین به آن گمرک،بدینوسیله به پیوست اصل مدارک مثبته جهت دستوراقدام لازم به حضورارسال می گردد لذا خواهشمند است دستورفرمایید وجه مبلغ فاکتورهای مربوط به حساب... بنام شرکت صنایع الکترونیک صاایران را واریز فرمایند.

لزوم صیانت از حقوق بین الملل  فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

پس از مکاتبه مدیرکل توسعه وتجهیز گمرک ایران به ناظر گمرک کرمانشاه نامه مربوطه به دو گمرک خسروی وگمرک پرویزخان که دستگاههای ایکس ری درآن دوگمرک به جهت تردد زائران اربعین با الویت نصب شده بودارجاع گردید و درپاسخ مدیرکل گمرک خسروی طی نامه شماره841490/1402بتاریخ22شهریورخطاب به ناظرگمرک کرمانشاه اعلام می کند براساس گزارشات کارشناسان این گمرک فاکتورهای ارسالی ازطرف شرکت مربوطه مغایربا خدمات انجام شده می باشد ودرخصوص دستگاه ایکس ری ارسالی14شهریورفقط درحدود10دقیقه جهت راه اندازی توسط شرکت یادشده اقدام گردیده ودرمورد سایردستگاهها غیراز تعویض یک غلطک اقدام خاص دیگری صورت نگرفته وکماکان مشکلات آنها مرتفع نگردیده است وضمنا کلیه امورمربوط به اسکان وپذیرایی هردوکارشناس توسط این گمرک صورت گرفته است همچنین مدیرکل گمرک پرویزخان درارجاعات نامه شناسه13747018مورخ11شهریور خطاب به ناظرگمرکات کرمانشاه اعلام مینمایدموضوع توسط مسئول ایکس ری این گمرک درمورخه4شهریوربصورت شفاهی مطرح گردیده وصورتجلسات تنظیمی بامهندسین اعزامی ارسال می گردد که مجددا اعلام می کند کارشناسان اعزامی تعمیرونگهداری ایکس ری صرفا بریدگی مقدار30سانتیمترازکابل های ولتاژ وتمیز کردن سنسورریل را انجام داد اندوضمنا درمهمانسرای گمرک سکونت داشته که ظاهرا فاکتورهزینه هتل ارایه نموده اند.

لزوم صیانت از حقوق بین الملل  فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

لزوم صیانت از حقوق بین الملل  فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

پس ازاعلام نظردو گمرک مرزی یاد شده به ناظر گمرکات کرمانشاه این حوزه نظارت طی نامه شماره 845984/1402 بتاریخ22شهریورخطاب به مدیرکل تجهیزوتوسعه گمرک ایران درخصوص ارسال مدارک مثبته مربوط به هزینه کرد اعتبارابلاغی بابت تعمیرونگهداری دستگاههای ایکس ری پالتی وچمدانی مربوط به مراسم اربعین(توزیع شماره1522 به مبلغ15805000000ریال)باعنایت به بررسی های بعمل آمده بدلیل عدم مطابقت وهمخوانی میزان وکیفیت خدمات انجام شده با مبلغ فاکتورهای ارسالی،هزینه فاکتورهای ارسالی توسط این حوزه نظارت قابل پرداخت نمی باشد.

لزوم صیانت از حقوق بین الملل  فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

حال سوال اساسی این است مگراینگونه نیست که فاکتورهای هزینه کرد ابتدا باید توسط گمرک اجرایی مربوطه مطابق با تعویض وتعمیر قطعات وخدمات انجام شده مورد بررسی وتایید قرارگرفته وپس ازتایید نوع خدمات به حوزه نظارت مربوطه وسپس به اداره کل تجهیزوتوسعه جهت پرداخت نهایی ارسال گردد و پس ازموافقت اداره کل ستادی نسبت به هزینه کرد وپرداخت آن اقدام شود.پس برچه اساسی مدیرکل تجهیزوتوسعه فاکتورهای ارایه شده شرکت تعمیرونگهداری را تحت عنوان مدارک مثبته تلقی نموده وبدون استعلام و تایید گمرک محلی دستورپرداخت بیش ازیک و نیم میلیارد تومان بیت المال را دراین شرایط تورمی کشور بنام اربعین به گمرک اجرایی صادرمی کند وآیا اگرمدیران وکارشناسان گمرک اجرایی نیز بدون بررسی لازم اقدام به پرداخت مبلغ مورد نظرمدیرکل تجهیز و توسعه می نمودند حیف ومیل اموال دولتی قابل پیگیری بود؟ لازم بذکراست که تحمیل هزینه صوری یادشده منابع مالی دولت فقط مربوط به دوگمرک کوچک مرزی بوده وبراساس اخبارواصله درخصوص سایرگمرکات مرزی درایام اربعین نیزبه همین شکل اقدام شده که با ارتباط بین حوزه نظارت گمرکات غرب کشوردرخصوص دستور پرداخت های غیرواقعی اداره کل تجهیزوتوسعه گمرک ایران مقاومت شده وازدستورپرداخت اسناد مثبته براساس نظراداره کل تجعهیزوتوسعه خوداری شده که درصورت بی توجهی دولت محترم به وضعیت گمرک ایران وادامه این روند درگمرک ایران باید منتظربرکناری مدیران فساد ستیزاین گمرکات مرزی بزودی باشیم. با این روند تکلیف هزینه کرد بابت تعمیرونگهداری دستگاههای گمرکات بزرگ کشوردرجنوب وشمال کشورکاملا واضح و روشن است. لازم به یادآوری است که در خبرقبلی به تخلف بزرگ معاون مدیریت ومنابع انسانی گمرک ایران که درخصوص انعقاد قرارداد خارجی دستگاههای ایکس ری منجر به مکاتبه محرمانه با شماره نامه19883/م مورخ 12مرداد بازرسی نهاد ریاست جمهوری به مدیرکل حوزه وزارتی-وزارت اقتصاد درخصوص رسیدگی فوری به تخلفات نامبرده ظرف15روز وانعکاس اقدام لازم به بازرسی نهادریاست جمهوری تاکید شده که علی رغم گذشت بیش ازدوماه هیچ اقدام اساسی وپاسخ لازم توسط وزارت اقتصاد به نهاد ریاست جمهوری ارسال نشده است نیز پرداختیم.

لزوم صیانت از حقوق بین الملل  فاکتور نویسی نجومی با چه توجیهی

در مورخه 6 اردیبهشت ماه سال جاری خبرگزاری اصلاحات نیوز پرده ازانتصاب من غیرحق همین مدیرکل تجهیزوتوسعه گمرک ایران توسط رئیس کل گمرک ایران را رسانه ای نمود. لذا بدون اظهار نظردرخصوص خبرمنتشرشده وباتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص انتصابات اینگونه، ضروری است دولت محترم وفساد ستیزسیزدهم باتوجه به مشکلات عدیده،شامل فساد ورسوب کالاهای اساسی درگمرکات وانتصابات متعدد سال جاری مدیران با سابقه تخلفاتی توسط رئیس کل فعلی گمرک ایران وفعل و ترک فعل های متعدد که مورد یاد شده اخیربخشی ازآن است درمدیریت کلان و زیرمجموعه مدیریتی این سازمان بازنگری جدی نمایند. لذا باتوجه به استقبال بی نظیر مردم غیور کشور اسلامی از مراسم اربعین امسال که از سال های گذشته پر شورتربود اقداماتی اینگونه موجب دلسری مردم غیورومومن کشور اسلامی ایران خواهد شد و تردیدی نیست که ریاست محترم جمهور در خصوص مسایل گمرک تصمیم عاجل و فوری خواهند گرفت.

برچسب ها: گمرک ، مسئول

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین