کد خبر: ۵۴۷۳۲۱
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۵:۴۵
حاکمان سعودی با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند؛
چالش‌هایی که برای کسب قدرت درمیان شاهزاده های سعودی وجودداردحاکمان این کشوررادچارمشکل کرده است.

اصلاحات عربستان فراری به‌سوی جلوگروه بین الملل: امیرحسین تاج آبادی دانشجوی ارشد روابط بین الملل در یادداشت پیش رو به اصلاحات عربستان پرداخته و معتقد است: محمدبن سلمان که یک فردوابسته به غرب می باشدسعی درایجادثبات مقطعی در این کشوروجلوگیری ازگسترش اعتراضات داخلی وبین المللی نسبت به اقدامات این کشوردارد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار بین الملل ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

کشور عربستان با مساحتی حدود ۲/۱۴۹/۰۰۰ هزار کیلومترمربع و جمعیتی در حدود ۳۳ میلیون نفر بین عرض جغرافیایی ۱۶ الی ۳۲ درجه شمالی قرار دارد و بخشی از شبه‌جزیره عربستان به شمارمی آید.

عربستان ازلحاظ موقعیت جغرافیایی از شمال با عراق اردن کویت، از شرق با امارات متحده عربی قطر خلیج‌فارس،

از جنوب شرقی با عمان، از جنوب با یمن و از غرب با دریای سرخ هم مرزمی باشد.

مقدس‌ترین اماکن دینی مسلمانان هم چون کعبه قبرستان بقیع مسجدالنبی و آرامگاه پیامبر اکرم (ص) در این کشور جای دارد.

این کشور ازلحاظ تقسیمات کشوری به ۱۳ استان تقسیم می‌شود و شهر ریاض به‌عنوان پایتخت و مرکز سیاسی این کشورمی باشد.

نفت ۹۵ درصد از صادرات و ۷۰ درصد از درآمد سرانه‌ی این کشور را تشکیل می‌دهد.

این کشور با در اختیار داشتن یک‌پنجم ذخایر نفتی ثبت‌شده درکل جهان، از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام دنیاست. عربستان همچنین ششمین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.

 

ساختار سیاسی کشور عربستان

 ساختار سیاسی کشور عربستان سعودی پادشاهی مطلق است که درسال ۱۹۳۲ میلادی به دست «عبدالعزیزآل سعود» بنانهاده شدوازآن زمان تاکنون پسران ملک عبدالعزیزبرعربستان حکومت می کنندومناصب مختلف حکومتی نیزبین دیگراعضای این خاندان تقسیم شده است.

 

ویژگی های جمعیتی وبافت وترکیب عربستان سعودی

جمعیت این کشوردرحدود ۳۳ میلیون نفرمی باشدکه بیش از ۱۰ میلیون نفرآن هارااتباع خارجی مقیم تشکیل می دهند.

بافت وترکیب اجتماعی عربستان، بافت قبیله ای وسنتی است. بیشترجمعیت این کشوردرروستاها زندگی می کنند.

جامعه عربستان برپایه ی قبیله ای استواراست.

قبیله پایه واساس فرهنگ وجامعه عربستان راتشکیل می دهد، ومردم این کشورتعصب شدیدی به قبیله ومذهب دارند.

نژادمردم عربستان سامی وبه زبان عربی صحبت می کنند.

 

 عربستان پس ازبه قدرت رسیدن ملک عبدالعزیز

پس ازبه قدرت رسیدن عبدالعزیزبه پادشاهی عربستان درسال ۲۰۱۵ میلادی پسروی به نام محمدبن سلمان آرام آرام به عنوان یکی ازاصلی ترین پایه های قدرت در این کشورتبدیل شد.

 اصلاحات عربستان فراری به‌سوی جلو

محمدبن سلمان آل سعودکیست؟

متولد ۳۱ اوت ۱۹۸۵ ولیعهدووزیردفاع عربستان سعودی وجوان ترین وزیردفاع درجهان شناخته می‌شود.

رییس دربارسلطنتی وعضوآل سعودمی باشد.

اوبه عنوان قدرت اصلی دربارپدرش توصیف شده است. محمدبن سلمان تحصیل کرده ی حقوق دردانشگاه ملک سعودریاض می باشد.

درسال ۲۰۰۹ زمانی که سلمان فرماندارریاض بودمشاورویژه پدرشد. زمانی که درسال ۲۰۱۳ ملک عبدالعزیزولیعهدشد، محمدبن سلمان ریاست دیوان ولیعهدرابه عهده گرفت ودرسال ۲۰۱۵ پس ازبه قدرت رسیدن پدرعلاوه برکسب مقام ولیعهدی پس ازچندی ریاست شورای توسعه واقتصادعربستان وهمچنین ریاست شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکورادراختیارگرفت.

 اصلاحات عربستان فراری به‌سوی جلو

اصلاحات صورت گرفته توسط محمدبن سلمان

شاهزاده ی جوان تلاش می کندبااجرای اصلاحات اقتصادی واجتماعی ازخودیک چهره ی قهرمان ومصلح رادرمنظرمردم عربستان وجامعه ی بین المللی به نمایش گذارد.

 

اصلاحات اقتصادی محمدبن سلمان

درزمینه ی اقتصادی با اجرای طرحی که موسوم «چشم انداز ۲۰۳۰» می باشد، درپی این می باشدکه ازاتکای عربستان به تولیدوصادرات نفت بکاهدبه طوری که تاسال ۲۰۲۰ به عنوان تنهامنبع نفت پایان دهدویک صندوق حاکمیتی باپس انداز ۲ میلیارددلاری تاسیس کندوباسودحاصل ازآن هزینه های کشورش راتامین کند. وعربستان رابه یک کشورمدرن تبدیل کندوبراساس این طرح ۵ درصدازسهام شرکت نفتی آرامکوبه عنوان بزرگ ترین شرکت نفتی جهان به فروش رساند.

همچنین عربستان می بایست ۵۰ درصدازنیازهای خودرادرچارچوب تسلیحات نظامی درکشورخودتولیدنماید.

وشمارحجاج رااز ۸ میلیون نفربه حدود ۳۰ میلیون نفردرسال ۲۰۳۰ افزایش دهد.

 اصلاحات عربستان فراری به‌سوی جلو

اصلاحات اجتماعی محمدبن سلمان

محمدبن سلمان ازبدوروداقدام به تابوشکنی وازبین بردن اصول مذهبی وسنتی درجامعه عربستان نمود.

اقداماتی درزمینه ی اعطای حق رانندگی برای بانوان

حق ورودبه ورزشگاه هاوکنسرت ها

حق خروج انفرادی ازکشور

واجازه فعالیت درزمینه ی مدلینگ

وحق برگزاری کنسرت برای بانوان.

 

پشت پرده اصلاحات وتحولات صورت گرفته توسط محمدبن سلمان

ازآنجاکه عربستان اصلی ترین کشورتامین کننده ی نفت غرب می باشدوهمچنین به عنوان یکی ازبازارهای اصلی کشورهای غربی درزمینه ی کالاهای مصرفی وتجهیزات نظامی می باشدوهمچنین موقعیت ژئوپولیتیکی این کشوروقرارگرفتن دراستراتژیک ترین منطقه جهان یعنی خاورمیانه وساختاروابسته ی این کشورازلحاظ سیاسی به کشورهای غربی به ویژه آمریکا همواره درجهت اجرای ماموریت های کشورآمریکااقدام کرده است.

اصلاحات عربستان فراری به‌سوی جلو

کشور عربستان باچالش های فراوانی درزمینه ی داخلی روبه رومی باشدنظیر:

 قیام شیعیان شرق عربستان به رهبری آیت الله نمر،

همان طورکه می دانیدبیشترین میادین نفتی عربستان نیزدرشرق این کشورواقع شده است. نحوه ی برخورد رژیم آل سعودسرکوب شیعیان این منطقه واعدام رهبراین قیام هامی باشد. مشکلات اقتصادی نیزازدیگرچالش های این کشور می باشد.

به علت ساختاراقتصادوابسته به نفت درسال ۲۰۱۷ به علت کاهش قیمت نفت طبق اعلام صندوق بین المللی پول رشداقتصادی این کشوربه نزدیک صفردرصدکاهش پیداکردوبودجه ی این نیزبا ۹/۳ درصدکسری مواجه گردید. می‌شودپیش بینی کردکه این عوامل باعث شده میانگین فقرکه باتوزیع ناعادلانه ثروت در این کشورتشدیدشده است به چیزی درحدود ۱۵ تا ۲۵ درصدبرسد.

نرخ بیکاری نیزدراین کشورحدود ۸/۱۱ درصدمی باشدکه این اماردرمیان جوانان تحصیل کرده حدود ۳۰ درصدمی باشد.

 درزمینه ی حقوق بشرنیزاین کشوربامشکلات فراوانی روبه رومی باشدکه حتی بااصلاحات صورت گرفته نیزنمی توان به طورکامل ازرفع این نابرابری هاصحبت نمود.

حمایت این کشورازگروه های تروریستی وبنیادگراهمواره موردانتقادجوامع بین المللی قرارگرفته است که به علت حمایت های کشورهای قدرتمندوگروه های صاحب نفوذاین اعتراضات مسکوت مانده است.

چالش‌هایی که برای کسب قدرت درمیان شاهزاده های سعودی وجودداردحاکمان این کشوررادچارمشکل کرده است.

کشورهای غربی درراس آن هاکشورآمریکابرای بهره برداری ازمنابع غنی نفتی این کشورباروی کارآمدن محمدبن سلمان که یک فردوابسته به غرب می باشدسعی درایجادثبات مقطعی در این کشوروجلوگیری ازگسترش اعتراضات داخلی وبین المللی نسبت به اقدامات این کشورداردتابتواندازمنابع نفتی این کشوروهمچنین بافراهم کردن ناامنی درمنطق بازارفروش تسلیحات نظامی خودرادراین کشورفراهم نماید.

درهمین رابطه چندی پیش محمدسلمان درقراردادی به ارزش ۳۸۰ میلیارددلاردرزمینه ی خریدتسلیحات نظامی بادونالدترامپ امضانمود.

قراردادی که منافع بسیاری برای کشورآمریکاازجمله ایجادچهل هزارفرصت شغلی جدیدبرای این کشورفراهم نمودوخاورمیانه رانیزبیش ازبیش به سمت ناامنی سوق داد.

 

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد
|
United States
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ - ۱۲:۲۹
0
0
لعنت به این آل سعود نمک به حروم
رضا طریقتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ - ۰۹:۵۹
0
0
خیلی عالی ان شاالله همیشه موفق بلشی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین