کد خبر: ۴۶۴۸۵
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۲۰:۴۳
در جلسه‌ شب گذشته هيئت مؤسس دانشگاه آزاد كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني برگزار شد، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني و حميد ميرزاده به عنوان اعضاي پيشنهادي هيأت مؤسس براي عضويت در هيأت امناي دانشگاه آزاد انتخاب شدند.
هيأت مؤسس دانشگاه آزاد سرانجام 3 گزينه خود را براي عضويت در هيأت امناي دانشگاه آزاد معرفي كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، در جلسه‌ شب گذشته هيئت مؤسس دانشگاه آزاد كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني برگزار شد، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني و حميد ميرزاده به عنوان اعضاي پيشنهادي هيأت مؤسس براي عضويت در هيأت امناي دانشگاه آزاد انتخاب شدند.

حميد ميرزاده دبير هيأت مؤسس و سيدحسن خميني عضو هيأت مؤسس دانشگاه آزاد است.

خبرگزاري فارس چند هفته پيش از معرفي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به عنوان گزينه پيشنهادي براي عضويت در هيأت امناي اين دانشگاه خبر داده بود.

بدين ترتيب، و پس از تصميم‌گيري هيأت مؤسس دانشگاه آزاد، تركيب 4-3-3 هيأت امناي دانشگاه آزاد تكميل شد.

بر اين اساس، وزراي علوم و بهداشت به همراه رئيس دانشگاه آزاد و رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها چهار عضو حقوقي و فرهاد دانشجو و فريدون عزيزي و بهمن يزدي صمدي 3 عضو انتخابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و سيدحسن خميني و حميد ميرزاده اعضاي معرفي شده توسط هيأت مؤسس دانشگاه آزاد هستند كه تركيب نهايي هيأت امناي دانشگاه آزاد را تشكيل مي‌دهند.

به گزارش فارس، مواد مربوط به نحوه انتخاب، وظايف و اختيارات هيأت امناي دانشگاه آزاد بر اساس اساسنامه جديد اين دانشگاه به شرح ذيل است:
ماده 10 - اعضاي هيئت امنا عبارتند از:
1- سه نفر از اعضاي هيئت علمي تمام‎وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشياري و يا بالاتر که هيچ‎گونه سمت مديريتي و حکومتي از جمله عضويت در مجامع و شوراهاي دولتي و حکومتي غير از تدريس و پژوهش نداشته باشند به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
2- سه نفر از اعضاي هيئت مؤسس كه حتماً يك نفر از آنها روحاني باشد.
3- وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا نمايندگان آنها
4- رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها يا معاون وي
5- رئيس دانشگاه (دبير هيئت امنا)
تبصره 1- مدت عضويت هيئت امنا چهار سال بوده و در اولين جلسه از بين اعضا يك نفر به رياست هيئت انتخاب مي‌شود.
تبصره 2 - در صورت استعفاي هريك از اعضاي هيئت امنا يا فوت يا بركناري يا ناتواني و يا هر علت ديگر، جايگزين او طبق مقررات اين اساسنامه و براي باقي‏مانده مدت دوره انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 - اعضاي مصرح در بندهاي 1 و 2 اين ماده حداکثر تا دو هفته به شوراي عالي پيشنهاد مي شوند.

ماده 11- هيئت امنا حداقل هر دو ماه يك بار به دعوت رئيس هيئت تشكيل جلسه مي‌دهد. جلسات با حضور اكثريت كل اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت آرا اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره 1- در صورت لزوم به پيشنهاد رئيس دانشگاه يا نمايندگان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا سه نفر از اعضا، جلسه فوق العاده هيئت امنا تشكيل مي‌گردد.
تبصره 2- اداره جلسات هيئت امنا طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه با رعايت مفاد اين اساسنامه به تصويب هيئت امنا مي‌رسد.
تبصره 3- رئيس دانشگاه به عنوان دبير هيئت امنا مكلف است يك نسخه از صورت جلسات را براي هريك از اعضاي هيئت امنا، هيئت مؤسس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال نمايد.
تبصره 4- چنانچه هريك از اعضاي هيئت امنا در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه غيرمتوالي و به‏طور غيرموجه شركت نكنند مستعفي تلقي مي‌شوند و طبق مفاد اين اساسنامه جايگزين آنها تعيين مي‌شود.

ماده 12 - وظايف و اختيارات هيئت امنا:
الف) تصويب سازمان و تشكيلات دانشگاه و آئين‌نامه‌هاي مالي و اداري كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود
ب ) تصويب بودجه دانشگاه و پيشنهاد طرحهاي توسعه آن به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ج ) تعيين خزانه‌دار دانشگاه و همچنين تعيين اشخاصي كه حق گشايش حسابهاي بانكي به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌هاي آن را دارند و تعيين حسابرس براي دانشگاه
د ) تأييد و تصويب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسي و سپس تقديم گزارش به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
هـ ) پيشنهاد رئيس دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور حكم توسط رئيس هيئت امنا پس از تصويب توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تبصره - هيئت امنا پس از رسميت يافتن طبق اين اساسنامه، ظرف مدت يك‌ ماه فرد پيشنهادي براي احراز رياست دانشگاه را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي‌نمايد.
و ) عزل رئيس دانشگاه
ز ) جلب كمك‌هاي مالي و امكانات
ح ) تصويب مقررات مربوط به اعضاي هيئت علمي و كاركنان اداري دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا
تبصره - مقررات ناظر بر جذب و تبديل وضعيت هيئت علمي دانشگاه، تابع حكم مقرر در ماده 19 اين اساسنامه خواهد بود
ط ) پيشنهاد هر نوع تأسيس، توسعه يا انحلال واحدهاي دانشگاه به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
س ) تنظيم آئين‎نامه مالي و معاملاتي و ارائه آن به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 15 كليات آئين‎نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي
ك ) پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان و آئين‌نامه چگونگي دريافت آن جهت تصويب حسب مورد به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گ ) تنظيم و تصويب آئين‏نامه داخلي هيئت امنا
ف ) تصويب اخذ وام
ل ) تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي دانشگاه
م ) تصويب آئين‌نامه تشكيل شوراي دانشگاه
ن ) تصويب ظرفيت پذيرش دانشجويان كه از طرف رئيس دانشگاه پيشنهاد مي‌گردد
ي) انتخاب رئيس واحدهاي مراكز استان و واحدهايي كه داراي 5000 دانشجو به بالا مي‌باشد به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد هيأت امنا و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد همچنين انتخاب رؤساي ساير واحدها به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تأييد هيأت امنا و حسب مورد تصويب وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. صدور حكم براي مدت چهار سال توسط رئيس دانشگاه انجام مي‌شود
تبصره 1- هر نوع توسعه‌، ايجاد رشته جديد، ايجاد ظرفيت و ساير موارد مربوط با پيشنهاد هيأت امنا و طبق ماده 3 اين اساسنامه با تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد
تبصره 2- هيئت امنا در انجام وظايف خود، مقررات و ضوابط قانوني كشور و به‏ويژه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت خواهد كرد
تبصره 3- به منظور ارتقاي خلاقيت و مديريت كيفي دانشگاه، در هريك از استان‌هاي كشور هيأت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي براي انجام مأموريتهاي محوله تشكيل مي‌شود. نحوه تشكيل، تركيب اعضا و شرح وظايف اين هيأتها، توسط هيأت امناي مركزي دانشگاه تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
آسمان کبود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ - ۰۸:۲۰
3
6
با سلام ، یه سوال داشتم و اون اینکه چرا با وجود اینکه دانشگاه آزاد یک دانشگاه آکادمیک می باشد هیئت موسسه آن همه آخوند وروحانی هستند،مگر زیر نظر حوزۀ علمه اداره می شود ،چرا از اساتید دانشگاه در هیئت موسسین استفاده نشده است؟
ضمنا یاد جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو بخیر که با این مدت کم تحول عظیمی در دانشگاه آزاد بوجود آوردند. باتشکر
سامان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ - ۰۸:۱۱
2
6
با سلام واقعا از زحمات دکتر دانشجو تشکر و قدردانی میکنیم و امیدواریم که دکتر میرزاده ادامه راه دکتر دانشجو را برود نه دکتر جاسبی
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۰۰:۱۶
0
1
با سلام چرا دردانشگاه آزاد استخدامی وجود نداردیا اگر نیرو لازم باشد ریس ان واحد اختیاری برای جذب نیروی خود نداشته واز بومی های شهر خود نمیتواند استفاده کند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ - ۰۸:۲۳
1
1
دکتر دانشجو حامی کارکنان زحمتکش بود خدا حفظش کند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ - ۱۷:۵۴
0
1
ای کاش در مصاحبه جذب هیات علمی اجازه حضور هر کسی داده نمی شد تا با سلیقه شخصی نخبگان را حذف و دوستان را فقط مقبول نمایند. کاش از خدا می ترسید آن شخصی که زندگی جوانی را فدای روابط آلوده خود می کند!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ - ۰۹:۴۵
2
0
همه کار اقاي رفسنجاني خوب است غير از اين سيستم پيمانکاري ، تروخدا پيمانکارو از دانشگاه حذف کنيد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۱۷:۳۳
0
0
باسلام , چرا استخدام رو آقای میرزاده برداشت؟ حتی بصورت ساعتی. مگر خدمت به مردم گناه است؟ مگر روز پنجشنبه رو آقای دانشجو تعطیل کرد بد بود؟ متاسفم. روز به روز داره بدتر میشه اوضاع.
از چالوس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۱۶:۴۰
0
0
دانشگاه آزاد متاسفانه بعد از دکتر جاسبی روند کندی را در پیش گرفته و همچنان ادامه خواهد داشت چرا که اینم دانشگاه بغض گلو سایر غیر انتفاعی ها و علمی وکاربردی بود که دکتر جاسبی مرد اقتدار در مقابل همه ایستادگی کرد و حضرت آقای هاشمی ورهبری همایتش کردن ولی متاسفانه دولت آقای احمدی نژاد بدلیل رقابتهای سیاسی نتونست جاسبی را تحمل نمایدو الان این سنگر علم ودانش محل تاخت وتاز یکسری ادمهای دنیا طلب و راحت طلب و بچه های خان وخوانین قراردارد .انشاءا... دکتر ولایتی با کمک دکتر جاسبی بتوانند این روند را به حالت اول خود درآوردند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین