کد خبر: ۳۲۵۳۷۸
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱
دکتردربیکی با اشاره به رتبه بندی صد شرکت برتر که همه ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، گفت: درهجدهمین رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ که بر اساس اطلاعات مالی سال 1393 صورت گرفته است، بانک پارسیان توانسته است در" شاخص فروش" ﻣﻘﺎم اول بانک های ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻘﺎم دوم در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻧﮏ ها و ﻣﻘﺎم ششم در ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ را از آن ﺧﻮد کندو بیش از گذشته، موقعیت خود را در میان شرکت‌های برتر اقتصاد کشور و به ویژه در میان بانک‌ها تثبیت نماید.
به گزارش بولتن نیوز،مدیر روابط عمومی بانک پارسیان ازکسب جایگاه اول بانک پارسیان درمیان بانک های خصوصی بر اساس رتبه بندی انجام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی خبر داد.

 دکتردربیکی با اشاره به رتبه بندی صد شرکت برتر که همه ساله از سوی سازمان مدیریت  صنعتی برگزار می شود، گفت: درهجدهمین رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ که بر اساس اطلاعات مالی سال 1393 صورت گرفته است، بانک پارسیان توانسته است در" شاخص فروش" ﻣﻘﺎم اول بانک های ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻘﺎم دوم در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻧﮏ ها و ﻣﻘﺎم ششم در ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ را از آن ﺧﻮد کندو بیش از گذشته، موقعیت خود را در میان شرکت‌های برتر اقتصاد کشور و به ویژه در میان بانک‌ها تثبیت نماید.

مدیر روابط عمومی بانک پارسیان تصریح کرد : ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺗﻼش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮش ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻃﻲ سال های ﭘﻲ در ﭘﻲ، توانسته است همواره در ﻣﯿﺎن 10 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، 500 ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻮرد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺧﺸﺸﻲ دﻳﮕﺮی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬارد.

سازمان مدیریت صنعتی همه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﻲ، اﻗﺪام ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی شرکت های ﺑﺮﺗﺮ اﻳﺮان ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. اﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در صورت های ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖها و ﺑﺎ هدف  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه بنگاه های  اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺴﺘﺮش رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن آن ها و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر صورت می گیرد و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻟﮕﻮی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی fortune 500 اروﭘﺎ و با همان استانداردهای ﻋﻠﻤﻲاست.

منبع:پول نیوز

برچسب ها: مقام ، بانک ، خصوصی

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین