کد خبر: ۳۰۲۸۱۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۶
«جان کری» در بیانیه ای تحت عنوان «یافته ها و تصمیمات برای چشم پوشی از تحریم ها»، دستور توقف موقت تحریم ها علیه ایران را صادر کرد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای تحت عنوان «یافته ها و تصمیمات برای چشم پوشی از تحریم ها» آورده است: براساس اختیارات من به عنوان وزیر امور خارجه از جمله مسئولیت تفویض اختیار بدینوسیله تصمیمات و مجوز های زیر صادر می شود:

من براساس بند 1244(i)،1245(g) ،1246(e) و 1247(f) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به سال 2012 تصمیم گرفتم که برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است تا از اجرای تحریم ها براساس مفاد زیر تا جایی که برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ضروری است، چشم پوشی شود که شامل تعهدات آمریکا مربوط به تحریم هایی است که در بندهای 17.1-17.2 و 17.5 ضمیمه پنج برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است و همانطور که در آخرین پاراگراف گفته شده است قابل اجرا است به شرح زیر:

1. بند1244(c)(1) قانون آزادی و منع اشاعه ایران

a. معاملات اشخاص غیرآمریکایی و
b. معاملات اشخاص آمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات یدکی و اجزاء چنین هواپیما و خدمات مرتبط به ایران همانطور که در بند 5.1.1 ضمیمه دو برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است به شرط این که دفتر کنترل دارایی خارجی هر نوع مجوزهای لازم را صادر کند و هر نوع معاملات شامل اشخاص در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده مستثنی می شود.

2. بند 1244(D) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات به وسیله اشخاص غیر آمریکایی به استثناء هر نوع معاملاتی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

3. بند1244(H)(2) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات به وسیله اشخاص غیر آمریکایی به جز معاملاتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

4. بند 1245(A)(1)(A) از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیر آمریکایی به جز معاملاتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

5. بند1245(A)(1)(B) از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیرآمریکایی به جز معاملاتی که شامل اشخاصی شود که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

6. بند 1245(A)(1)(C) از قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیر آمریکایی جهت فروش ،تامین و انتقال مستقیم یا غیرمستقیم مواد توصیف شده در بند 1245(D) به یا از ایران و خدمات مرتبط در ارتباط با این مواد که به شرح زیر است:

A. قرار است در ارتباط با انرژی ،کشتیرانی یا بخش کشتی سازی ایران استفاده شود یا به یک کاربر نهایی در یک بخش یا بیش از یک چنین بخش هایی مجددا فروخته ، انتقال یا تامین شود.
B. برای هر شخص یا شرکت ممنوع شده براساس E.O13599 فروخته یا تامین یا انتقال داده شود یا برای چنین فرد یا شرکتی مجددا فروخته یا انتقال یا تامین شود.
c. براساس بند 1245(e)(3) قرار است همانطور که در این بند توصیف شده است مورد استفاده قرار گیرد یا برای استفاده در برنامه هسته ای ایران مجددا فروخته ،انتقال یا تامین شود به استثناء معاملاتی که :(i) اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند،(ii) فروش ،تامین یا انتقال مواد توصیف شده در بند 1245(d) که شبکه تدارک تعیین شده در پارگراف 16 قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و بند 6 ضمیمه شش برنامه جامع اقدام مشترک در مواردی که از شبکه تدارک به کار گرفته شده باشد آن را تایید نکرده باشد یا (iii) فروش ،تامین یا انتقال مواد توصیف شده در بند 1245(d) در صورتی که این مواد فروخته ، تامین ، انتقال ،مجددا انتقال یا فروخته شده باشد یا غیر از آن مستقیما یا غیرمستقیم برای استفاده در ارتباط با نظامی یا برنامه موشک بالستیک ایران تامین شده باشد.

7. بند 1245(c) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای معاملات اشخاص غیرآمریکایی که براساس بند 1245(a)(1) قانون آزادی و منع اشاعه ایران همانطور که در پاراگراف های 6-4 بالا توصیف شده است در حوزه چشم پوشی قرار دارند بجز هر نوع معاملاتی اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

8. بند 1246(a)(1)(a) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای مقررات مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی مرتبط با فعالیت هایی شامل ایران که در بندهای 17.1 17.2 و 17.5 ضمیمه 5 برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است به استثنای هر نوع هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

9. بند 1246(a)(1)(b)(i) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر هکنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

10. بند 1246(a)(1)(b)(ii) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد اشخاص غیرآمریکایی برای معاملاتی که براساس بند 1246(a)(1)(b), (c) قانون آزادی و منع اشاعه ایران که در پارگراف های پنج و شش بالا تشریح شده است، در حوزه چشم پوشی قرار دارد به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

11.بند 1246(a)(1) (c) قانون آزادی و منع اشاعه ایران مربوط به خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد به وسیله اشخاص غیرآمریکایی به یا برای افراد یا شرکت ممنوعه صرفا براساس E.O 13599 به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

12.بند 1246(a) قانون آزادی و منع اشاعه ایران برای مقررات خدمات بیمه یا بیمه یا بیمه مجدد به وسیله اشخاص غیرآمریکایی برای فروش هواپیمای مسافربری و قطعات مربوطه و خدمات به ایران همانطور که در بند 5.1.1 ضمیمه 2 برنامه جامع اقدام مشترک تشریح شده است به شرط این که اداره کنترل دارایی خارجی وزارت خارجه مجوزهای لازم را صادر کرده باشد به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

13. بند 1247(A) قانون آزادی و منع اشاعه ایران در حدی که نهادهای مالی خارجی نیاز به معاملات داشته باشندبه استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند.

من براساس بند 1245(d)(5) قانون اختیار دفاع ملی برای سال مالی 2012 (قانون عمومی 81-112) همانطور که اصلاح شد،تصمیم گرفتم به نفع امنیت ملی آمریکا است تا براساس بند 1245(d)(1) تا حدی که برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک نیاز است از جمله تعهدات آمریکا در ارتباط با تحریم ها که در بندهای 17-1 .17 و 5. 17 ضمیمه 6 برنامه جامع اقدام مشترک توصیف شده است، در معاملات نهادهای مالی خارجی با بانک مرکزی ایران از اجرای تحریم ها چشم پوشی شود به استثنای هر نوع معاملات اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند و همانطور که در آخرین پارگراف زیر گفته شد،اجرا می شود.

من براساس بندهای 212(d)(1) و 213(b)(1) کاهش تهدید ایران و قانون حقوق بشر سوریه مربوط به 2012 ( قانون عمومی 158-112 و بند 4(c)(1)(A) قانون تحریم های ایران 1996 ( قانون عمومی 172-104 و50U.S.C 1701 ) متوجه شدم که برای منافع امنیت ملی آمریکا حیاتی است تا درباره بکارگیری تحریم ها براساس مقررات فوق برای اشخاص و شرکت هایی که وارد فعالیت های توصیف شده در بخش (1) و (3) زیر شدند یا قصد دارند بشوند ، چشم پوشی صادر شود و همانطور که در آخرین پاراگراف زیر بیان شده است، عمل می شود:

1. بند 212(a) کاهش تهدید ایران برای معاملات به وسیله اتباع غیر آمریکایی در مواردی که معاملات برابر فعالیت های توصیف شده در بند های 1. 2 . 4 ، 3. 4 و 4. 4 ضمیمه 6 برنامه جامع اقدام مشترک باشد و شامل اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند،نمی شود.

2. بند 213(a) از قانون کاهش تهدید برای معاملات به وسیله اتباع غیر آمریکایی در مواردی که معاملات برای فعالیت های توصیف شده در در بند های 5. 1 . 4 و 7. 1 . 4 ضمیمه 6 برنامه جامع اقدام مشترک باشد و شامل اشخاصی که در فهرست تعیین شده دفتر کنترل دارایی خارجی به عنوان اشخاص و اتباع ممنوع شده قرار دارند،نمی شود.

3. بند 5(a) قانون تحریم های ایران برای معاملات به وسیله اتباع غیرآمریکایی در مواردی که این معاملات برای فعالیت های توصیف شده باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
برچسب ها: دستور ، وزیر ، امریکا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
خان عمو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ - ۱۷:۵۵
0
0
اینهایی که نوشتی یعنی چه؟
توضیح بدین دقیقا چی توقف موقت میشه؟
مگه قرار نبود لغو بشن؟
مگه نگفتن ساختار تحریمها ترک برداشت و فرو ریخت و آوار شد؟
اینهایی که نوشتین که اصلا این معانی رو نمیده.
احتمالا برای مصرف داخلی امریکاست و به ما مربوط نمیشه.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین