جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۱۲۸۶۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۷
منبع: اقتصاد ایران آنلاین

اتومبيل     مقدار     تغییر     کمترین     بیشترین     
   
405 ( نمايندگي/ تومان)    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    ۲۳,۰۰۰,۰۰۰    
    
405 ( بازار/ تومان)    ۲۷,۲۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۷,۲۰۰,۰۰۰    ۲۷,۲۰۰,۰۰۰    
    
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)    ۴۹,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۹,۵۰۰,۰۰۰    ۴۹,۵۰۰,۰۰۰    
    
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)    ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    ۵۳,۰۰۰,۰۰۰    
    
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    ۳۷,۵۰۰,۰۰۰    
    
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)    ۴۳,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۳,۵۰۰,۰۰۰    ۴۳,۵۰۰,۰۰۰    
    
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)    ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    
    
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)    ۴۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۴۵,۰۰۰,۰۰۰    ۴۵,۰۰۰,۰۰۰    
    
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)    ۳۵,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۵,۵۰۰,۰۰۰    ۳۵,۵۰۰,۰۰۰    
    
206 تيپ 5 (بازار/ تومان)    ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    ۳۸,۰۰۰,۰۰۰    
    
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)    ۳۲,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۲,۰۰۰,۰۰۰    ۳۲,۰۰۰,۰۰۰    
    
206 تيپ2 ( بازار/ تومان)    ۳۹,۷۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۹,۷۰۰,۰۰۰    ۳۹,۷۰۰,۰۰۰    
    
پارس سال (نمايندگي/ تومان)    ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    
    
پارس سال(بازار/ تومان)    ۳۳,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۳,۰۰۰,۰۰۰    ۳۳,۰۰۰,۰۰۰    
    
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)    ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    ۲۶,۵۰۰,۰۰۰    
    
سمند ال ايکس (بازار/ تومان)    ۲۸,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۸,۰۰۰,۰۰۰    ۲۸,۰۰۰,۰۰۰    
    
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)    ۱۹,۷۹۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۹,۷۹۰,۰۰۰    ۱۹,۷۹۰,۰۰۰    
    
تيبا (بازار/ تومان)    ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    ۲۲,۰۰۰,۰۰۰    
    
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)    ۳۶,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۶,۰۰۰,۰۰۰    ۳۶,۰۰۰,۰۰۰    
    
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)    ۳۸,۸۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۳۸,۸۰۰,۰۰۰    ۳۸,۸۰۰,۰۰۰    
    
پرادو ( نمايندگي/ تومان)    ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰    ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰    
    
پرادو (بازار/ تومان)    ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰    ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰    
    
کرولا (نمايندگي/ تومان)    ۸۷,۹۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۸۷,۹۰۰,۰۰۰    ۸۷,۹۰۰,۰۰۰    
    
کرولا (بازار/ تومان)    ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    ۹۵,۰۰۰,۰۰۰    
    
ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)    ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    ۵۸,۰۰۰,۰۰۰    
    
ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)    ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    ۷۰,۰۰۰,۰۰۰    
    
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)    ۹۳,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۹۳,۰۰۰,۰۰۰    ۹۳,۰۰۰,۰۰۰    
    
مزدا 3 (بازار/ تومان)    ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    
    
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)    ۱۷,۸۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۷,۸۰۰,۰۰۰    ۱۷,۸۰۰,۰۰۰    
    
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)    ۱۹,۵۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۹,۵۰۰,۰۰۰    ۱۹,۵۰۰,۰۰۰    
    
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)    ۱۶,۷۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۶,۷۰۰,۰۰۰    ۱۶,۷۰۰,۰۰۰    
    
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)    ۱۸,۷۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۸,۷۰۰,۰۰۰    ۱۸,۷۰۰,۰۰۰    
    
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)    ۱۶,۱۵۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۶,۱۵۰,۰۰۰    ۱۶,۱۵۰,۰۰۰    
    
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)    ۱۸,۲۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۸,۲۰۰,۰۰۰    ۱۸,۲۰۰,۰۰۰    
    
مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (نمایندگی/تومان)    ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    ۷۵,۰۰۰,۰۰۰    
    
مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (بازار/تومان)    ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    ۸۴,۰۰۰,۰۰۰    
    
آزرا (نمایندگی/تومان)    ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰    
    
آزرا (بازار/تومان)    ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰    
    
سوناتا (نمایندگی/تومان)    ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰    
    
سوناتا (بازار/تومان)    ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰    (%۰) ۰    ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰    ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

برچسب ها: خودرو ، قیمت ، بازار

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین