کد خبر: ۹۲۲۲۷
تعداد نظرات: ۸ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۱ - ۱۷:۲۷
آخرین وضعیت پرونده متهمان کهریزک در گفت‎وگو با دکتر روح الامینی
در این‎باره باید ابعاد مختلف را بررسی کرد. اولین بُعد این حوادث تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندان‎های کشور که مباشرتا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیرو‎های مسلح و دادگاه نظامی تهران از همان ابتدا به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود 50 ساعت جلسات دادگاه ...
هفته نامه پنجره: از آغاز ماجرای کهریزک در تیرماه 88 تاکنون، هفتهنامه پنجره با جدیت پیگیر این پرونده بوده و تاکنون در سه مرحله با تدوین گزارش ویژه و پرونده مفصل تحت عنوان «تلخ‎‎نگاری از یک جنایت» این ماجرا را انعکاس داده است. در چهارمین مرحله از پیگیری پرونده کهریزک، بهمنظور بازخوانی پرونده رخدادهای تأسفبرانگیز کوی دانشگاه در سالهای 78 و 88 به گفتوگو با دکتر عبدالحسین روحالامینی پرداختیم تا از آخرین وضعیت پرونده کهریزک که بیارتباط با ماجرای کوی 88 نیست آگاه شویم.*وقتی اتفاقات ناگوار کوی دانشگاه 78، در سال 88 و در چند مرحله تکرار شد، خیلیها از درس نگرفتن مسئولان از اشتباهات خویش گفتند و اینکه بدین ترتیب هیچ بعید نیست همین حوادث در آیندهای دور یا نزدیک (و به تعبیری تلخ در تیرماه 98) بار دیگر تکرار شود. نظر جنابعالی در اینباره چیست؟

حوادث سال 88 موضوعی چندوجهی است که میبایست در بررسی آن به ابعاد مختلف و همچنین مسائل اصلی و فرعی دقت کرد. اینکه وقایعی از این دست با تمام هزینه‎‎هایی که بر ما وارد میکنند، دستخوش فراموشی میشوند و عبرت لازم از آنها گرفته نمیشود، برمیگردد به ذات انسانی ما که فراوشی در طبیعت انسان است؛ وگرنه میبایست تجارب گذشته را اندوخت و با اتخاذ سازوکارهای لازم، از تکرار آن اشتباهات جلوگیری کرد چرا که همچون ماجرای کهریزک ممکن است به جنایت هم منجر شود. باید نقاط آسیبپذیر را شناخت و رفع آن را با سماجت و جدیت مطالبه کرد. این قضیه، پیگیری، نظارت و بازبینی همهجانبه و مستمر میطلبد و همگان هم مکلف به مطالبه پیاپی، هستند؛ افکار عمومی بهطور عام از باب انجام امر به معروف و نهی از منکر که در قانون اساسی بر آن بهعنوان یک وظیفه شرعی و قانونی در زمینه نظارت همگانی اصرار شده است و همچنین مسئولان بهطور خاص.

شاید اکنون که در آستانه سومین سالگرد ماجرای تأثربرانگیز کوی دانشگاه و کهریزک هستیم، مجالی باشد برای بازخوانی و بازنگری در آن آسیبها و تلاش برای رفع آنها. اما درکنار همه اینها نباید از تفکیک اصل و فرع غافل بود. همه این مسائل باید در کنار هجمه وسیع دشمن علیه نظام و گناه بزرگ کسانی که با آنها همراهی کردند بررسی شود. در کنار این هجمه به نظام، مسائل دیگری هم بودهاند که شاید به ابعاد آن هجمه نباشند اما چشمپوشی از آنها هم مجاز نیست. با مشاهده عمل قاطعانه و عادلانه قضایی، اجرای مناسب امور کشوری و احقاق حقوق انسانی است که پایه‎‎های نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار میشود. باید به روش و سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) که به واسطه وجود ذیرحمت و محبتش، همه جذب ایشان میشدند اقتدا کنیم. در اینباره باید در تعبیر بسیار جدی مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید دانشگاهها در تاریخ هشتم شهریور 88 دقت کرد که فرمودند نظام بهدنبال مجامله در این قضیه نیست. بنابراین هم مسئولان و هم نخبگان و رسانهها و عامه مردم باید به این قضیه بپردازند.

یکی از مسائلی که در مواجهه با فتنه 88 مورد نظر بسیاری از نخبگان بوده و هست، این است که مسئولان ما باید در امر مملکتداری و حفظ آرامش و امنیت جامعه، به اخلاق دینی وفادار بمانند و بدانند که ابزارهای غیراخلاقی و رویکردهای ماکیاولیستی در نظام جمهوری اسلامی جایی ندارد. این بحث از زمان فتنه‎‎های ضدانقلاب در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مطرح بوده و همه هم به رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری و همچنین شهید بهشتی (که به نوعی نظریهپرداز دستگاه قضا در جمهوری اسلامی بهشمار میآید) اشاره میکنند. برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی در ماجراهای کوی دانشگاه و کهریزک نیز به همین دلیل برای مسئولان و نظام گران تمام شد و اگر پیگیری شخص مقام معظم رهبری نبود، شاید رفتارهای ماکیاولیستی برخی مسئولان هزینه‎‎های بسیار بیشتری را بر نظام تحمیل میکرد.

*بهنظر شما چه باید کرد که این رویکردها در نظام ما ریشهکن شود؟

در هر حال ما باید سیره معصومین و بزرگان را مدنظر داشته باشیم و بهطور خاص ماجرای ضربت خوردن حضرت امیر (علیهالسلام) را که ایشان به فرزندانشان درباره ضارب (ابن ملجم مرادی ملعون) وصیت کردند که اگر زنده ماندند، خود میدانند با او چه کنند و اگر به شهادت رسیدند تنها یک ضربه مانند ضربه خود ابن ملجم به وی زده شود. همچنین از همان شیری که خود مینوشیدند، به ضارب هم دادند که این نمایانگر رفتار درست اسلامی با اسیر، متهم و حتی مجرم است. ایشان حقوق پیروان آیین یهود در سرزمین اسلامی را آنچنان مراقبت میکنند که میفرمایند اگر مسلمانی از این غم که در سرزمین اسلامی زیورآلات یک بانوی یهودی را به زور از او بگیرند، بمیرد حرجی بر او نیست.

همچنین در یکی از خطبه‎‎های نهج البلاغه (به گمانم خطبه 25) حتی درباره حقوق حیوانات و اینکه چه باری میتوان بر دوششان نهاد و چه غذایی باید به آنها خوراند توصیههایی دارند چه برسد به بحث حقوق انسانی. حضرت رسول (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) هم حتی در برخورد با اشیاء منزلشان هم شیوه شایستهای داشتند و برای اشیاء هم نام میگذاشتند چه برسد به حقوق افراد.

همین سیره باید مورد توجه مسئولان ما هم باشد. رهنمودهای امام و مقام معظم رهبری و بزرگان انقلاب هم که دیگر کاملا آشکار و دقیق است.

* آیتالله آملیلاریجانی در یکی از اولین اقدامات خود پس از نشستن بر منصب ریاست دستگاه قضا، با عزل فوری آقای سعید مرتضوی از مسئولیت دادستانی تهران، نوید اصلاحاتی در این دستگاه را دادند؛ اصلاحاتی که بیارتباط با اشتباهات مسئولان انتظامی، امنیتی و قضایی در ماجراهای پس از انتخابات 88 نبود. تحلیل شما از عملکرد ایشان چیست؟ بهنظر شما پرونده‎‎های کهریزک و کوی دانشگاه 88 به شکل شایسته پیگیری شده است؟

در اینباره باید ابعاد مختلف را بررسی کرد. اولین بُعد این حوادث تلخ، بُعد انتظامی بود که اشتباهات افرادی از دستگاه انتظامی و زندانهای کشور که مباشرتا در این پرونده متهم بودند، حسب پیگیری سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه نظامی تهران از همان ابتدا به سرعت پیگیری شد و در پایان حدود 50 ساعت جلسات دادگاه (که اگرچه متأسفانه غیرعلنی بود، اما به نتیجه خوبی رسید) و در آغاز سال 89 احکامشان مبنی بر قصاص قتل عمد و سایر مجازاتها صادر گردید.

گام دومِ پیگیری پرونده، خطاها و جرایم مسئولان قضایی مرتبط با پرونده بود که با تصمیم نابجا برای فرستادن بازداشتیها به کهریزک با وجود این که بهطور کامل از وضعیت اسفبار آنجا مطلع بودند، موجب تسریع این جنایت شدند. پرونده آنها هم در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری و مصونیت قضاییاین افراد تعلیق شد. این ماجرا اگرچه مقداری بیشتر به طول انجامید، اما رضایت بخش بود.

مرحله سوم، برکناری آقای مرتضوی [که در این ماجرا متهم بود] از مسئولیت دادستانی تهران بود و این رخدادی منحصربهفرد در تاریخ دستگاه قضا بهشمار میآمد که دادستان تهران عزل یا تعلیق شود. اما مرحله نهایی پرونده که باید در دادسرای کارکنان دولت، اتهامات این افراد بررسی شود، تاکنون به طول انجامیده است. مسئولان محترم دادسرای کارکنان دولت و دادستانی تهران، این اطاله را به دلیل رفت و آمد پرونده در مجاری اداری مختلف طبیعی میدانند؛ به ویژه که برخی ارگانها در انجام استعلامات لازم، همکاری سریعی نداشتند. با این حال این مسائل همگی تا اواخر سال 90 و قبل از صدور حکم مسئولیت ایشان در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. دادگاه عمومی تهران (شعبه 1060) این مراحل و از جمله نقض حکم قبلی را مورد بررسی قرار داده و دستور جلب برای دادرسی را به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برگردانده است. اکنون آنها موظفاند تا با تفهیم اتهام به عناصر قضاییِ درگیر در پرونده و ارسال آن به دادگاه کیفری استان تهران، این پرونده را به سرانجام برسانند.

طول کشیدن این مرحله نهایی، مورد اعتراض ما خانواده‎‎های داغدیده بوده و تذکرات و اعتراضات جدیمان را بارها به مسئولان ارشد قضایی از جمله دادستان تهران، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی قوه قضائیه بیان کردهایم. آنها این اطاله را بهنوعی طبیعی میدانند و ما همانند افکار عمومی اصرار داریم که زودتر به انجام برسد. از آغاز تا بدین جای کار، با بیش از ده قاضی و بازپرس برخورد داشتهایم که همه همکاری شجاعانه، عادلانه، متقن و بدون حاشیه در مواجهه با چنین پرونده حساسی (که نام‎‎های مشهور و ذینفوذی در آن مطرح است) داشتهاند بهجز یک مورد که آنهم حکمش نقض شده و دوباره پرونده به جریان افتاده است. بنابراین در عین انتقاد از اطاله بخش اخیر پرونده، باید از کلیت پیگیری دستگاه قضا تقدیر کرد.

* بهنظر شما چه میشود که عزلشدگان دستگاه قضا در ماجرای کهریزک، توسط رئیس قوه مجریه به مسئولیتهای مهم منصوب میشوند؟

من فعلا در مقام قضاوت درباره این مسأله نیستم و شاید با گذشت زمان و در آینده، ابعاد این حمایتها بیشتر روشن شود. در هر حال این انتقاد جدی به مسئولان دولت محترم وارد است که چرا با دادن پستها و مسئولیت‎‎های سنگین از کسانی حمایت میکنند که متهم جدی پرونده هستند و از مسئولیتهایشان عزل شدهاند. این مسأله همچنین مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مردم در دستگاه مقننه هم بوده و هست.

این را نیز باید بگویم که ارزش خون فرزندان ما و مرگ مظلومانه آنها کمتر از پرونده‎‎های اختلاس‎‎های میلیاردی نیست که الحمدلله به آن پروندهها سریعتر رسیدگی شده است.

* اگر سخنرانی مقام معظم رهبری را در نماز جمعه بعد از کوی دانشگاه 78 و 88 بررسی کنیم، خواهیم دید که تألم و تأثر ایشان از وارد شدن آسیب‎‎های جدی به آبروی نظام بیش از هر مسأله دیگری است. همچنین نمیتوان از پیگیری ایشان درباره آسیبدیدگان کوی و نیز حادثه کهریزک چشم پوشید و آن را نادیده انگاشت. پیگیری رهبر در به انجام رسیدن مطالبات خانواده‎‎های آسیبدیده را چگونه ارزیابی میکنید؟

رهبر معظم انقلاب از ابتدای امر تاکنون به صورت جدی پیگیر بودهاند؛ شما میتوانید از رهنمودهای مستمر ایشان وقایعنگاری کنید. در ابتدای امر در 22 تیرماه وقتی خبر نگهداری بازداشتشدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و شتم آن‎‎ها در کهریزک به ایشان رسید، با فراخواندن دبیر شورایعالی امنیت ملی فرمودند که هیچکس حق ضرب و شتم بازداشتشدگان را نداشته و همان روز باید بازداشتگاه کهریزک تعطیل و در صورت نیاز بازداشتشدگان همگی به زندان‎‎های رسمی منتقل شوند. در این روز با تماس دبیر شورایعالی امنیت ملی با دادستان تهران، دستور رهبر معظم انقلاب به ایشان ابلاغ میشود. بعد از طفره رفتن آقای مرتضوی و استدلال نامبرده مبنی بر نبودن وجود جا در سایر زندان‎‎ها به وی ابلاغ میشود که در صورت نداشتن جا در سایر زندانها، بازداشتشدگان همین امروز آزاد شوند. متأسفانه دادستان تهران به این موضوع عمل نکرده و فردای آن روز بازداشتشدگان منتقل میشوند. آقای مرتضوی هم در یک مصاحبه و هم در اعترافاتش در پاسخ به چرایی عدم تمکین از دستور اکید رهبری گفتهاند که آن روز (یعنی در اوج بحران و یک روز قبل از فوت اولین قربانی کهریزک) در مرخصی به سر میبرده و مشغول دفاع از پایاننامه دکترا بودهاست! بعد هم که معظمله مجددا دستور تعطیلی بازداشتگاه را به شورایعالی امنیت دادند که منجربه تشکیل کمیته ویژه و بازرسی از کلیه بازداشتگاهها و مراکز مرتبط شد. این در حالی بود که آقای مرتضوی برای توجیه مرگ این عزیزان برخلاف نظر صریح و رسمی پزشکی قانونی، اقدام به پروندهسازی از جمله ادعای کذب ابتلا به مننژیت کرد! متهمان مرتبط در دادگاه نظامی تهران نیز به این موارد صریحا اعتراف کرده و مجازات شدند.

علاوه بر این، به چند مورد از حمایت‎‎های ایشان در ادامه پیگیری پرونده اشاره میکنم؛ با ذکر قریببهمضمون توصیه‎‎های معظمله. ایشان در دیدار با اساتید دانشگاه در هشتم شهریور 88 در پاسخ به عرایض بنده فرمودند: «این برادر عزیزمان و خانواده محترمشان و نیز همه کسانی که در این قضایا آسیبی بر آنها وارد شده بدانند که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست.» کمی بعد در سوم آذرماه 88 ایشان در دیدار خصوصی خانواده ما یادآور شدند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود، حاشیه امنی برای هیچکس نیست.» همچنین در دیدار با خانواده مرحوم کامرانی در اواخر سال 88 ضمن حمایت از مطالبات ما، به ایشان فرمودند: «یک گام از حقتان عقب نشینی نکنید.»

* آقای دکتر ظاهرا اخیرا رایزنی‎‎هایی با مسئولان ارشد قضایی داشتهاید که حاوی اخبار خوشی از پیگیری بخش‎‎های باقیمانده پرونده کهریزک است. میتوانید از جزئیات این خبر ما را هم آگاه کنید؟

اخیرا در هفته قوه قضائیه، بنده ملاقاتها و رایزنی‎‎هایی با شش تن از مسئولان عالیرتبه قضایی کشور و از جمله حضرت آیتالله آملیلاریجانی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران داشتم که ضمن تشکر بابت بخش‎‎های رسیدگی شده، از بهانجام نرسیدن بخش پایانی آن گلایه کردم و باخبر شدم که پرونده آماده ارائه به دادگاه است و بنابراین ما برای برگزاریِ دادگاه، روزشماری کرده و نتیجه را به قانون واگذار میکنیم.


مرتضی مهدوی‎راد

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۸
AVINAR
|
UNITED STATES
|
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ - ۱۸:۳۴
1
3
نصفشو نخوندم ولی هر اتفاقی افتاده کار خارجی هاس کار خود ناکسشونه و ما مثل همیشه خدا تبرئه
غفاری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ - ۲۲:۰۹
13
7
آقای روح الامینی یک مقدار از این جیغ های بنفش خود را هم به حمایت خون جوان هایی که توسط همقطاران پسر جنابعالی شهید شدند خرج نمائید.
پاسخ ها
ناشناس
| SWITZERLAND |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ - ۲۲:۰۹
میشه توضیح بدی اگه چیزی هست همه بدونند گاهی همه ما فراموش کار میشیم
مری
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ - ۲۲:۰۹
یاد شهیدان گمنام بسیجی وقایع 88 را گرامی میداریم.....بسیجی مظلوم شهر و شیر جبهه
م سادات موسوی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ - ۲۲:۰۹
جناب غفاری چرا تاقبل از پس زدن و تحویل نگرفتن سران سبزکیها توسط آقای دکتر عنوان میشد پسر دکتر روح الامینی شهید سبزکیه اما حالا شده طیف مقابل ؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ - ۱۱:۰۱
3
2
پسر اين آقا بعنوان ضد انقلاب و بر عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي در خيابانها شركت داشته اونوقت هم لقب شهيد به اون دادند و هم خيلي از آقايون در اين مملكت به پدر ايشون سر سلامت باد گفته اند اما براي شهداي مظلوم بسيجي كه غريبانه در حوادث فتنه 88 در دفاع از نظام و انقلاب جان خود را هديه كردند دريغ از يك ديدار و دلجويي ....... دنيا برعكس شده و حالا اين آقا مدعي شده است ؟؟؟؟؟؟؟
احمد ا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ - ۱۴:۱۵
2
1
برخورد با کسانی که با مدیریت بد خود در حق نظام ظلم کردند بسیار خوب است، متاسفانه من معتقدم حادثه ای که میشد در عرض چند روز جمع شود با مدیریت بد بحران باعث شد ادا مه دار شود،
پیروز سال 88 فقط بسیجیان خامنه ای (مدظله) بودند
حمیدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ - ۱۲:۵۹
0
1
جناب آقای دکتر امینی
سلام علیکم اولا به جنابعالی و همه کسانی که در واقعه فتنه 88 عزیزشان را از دست داده اند ، تسلیت عرض مینمایم . و ایکاش نظام ما با این حادثه تلخ فتنه 88 روبرو نمیشد، که متاسفانه باعث شد به جایگاه نظام لطمه وارد شود .ثانیا همانگونه که جنابعالی مستحضرید هر نظامی برای حفظ خود قوانین و مقرراتی دارد، و اگر قرارباشد در مواقع خطر و بحرانی از آن قوانین برای حفظ خود استفاده نکن که هر بچه مزلفی که از بابا و ننه اش سیلی خورده و قهر کرده و به خیابان اومده ، میتواند با 4 بار عربده کشی ، خیلی راحت نظامی را که با خون هزاران شهید ، ساخته شده را از ریشه برکند ، لذا در هر نظامی با کسانی که قصد براندازی آن نظام را داشته باشند ، میبایست شدیدا برخورد نماید
ثالثا فرزند مرحوم جنابالی که از مدافعان نظام نبو که به خیابان آمده بود، وی برای مقابله و براندازی نظام به خیابان آمده بود ( مگر اینکه شما ادعا کنید نظام پسر شما رو از توی رختخواب در منزل و یا در حین درس خوندن توی کتابخانه و... دستگیر کرده و به زندان برده است )حال یک پرسش از شما همکار ارجمند دارم ( البته بنده مبتدی هستم و سابقه کمتری از جنابعالی در عرصه علم و دانش دارم و تازه به استاد پایه 19 دست یافته ام ) بنظر شما نظام اسلامی با این تیپ ارازل و اوباشی که به قصد ریشه کنی نظام به خیابانها میریزند ، چه باید بکند ؟
رابعا اگر شما جای مسئولان قضائی بودید و با خیل زیادی از این نوع براندازان مواجه میشدید و زندانهای شما هم جای خالی نداشتند ، آیا به آنها میگفتید چون جا نداریم شما رو بازداشت کنیم پس لطفا برگردید به خیابان و به کار براندازی خود ادامه دهید.
عجبا ، وای عجبا که چگونه قضاوت میکنید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین