کد خبر: ۷۰۷۴۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۸
برخی افراد هستند که جویای شغل هستند اما برخی دیگر تصمیم میگیرند به جای داشـتن شـغل، ایجاد شـغل را در برنامه داشته باشند.

به گزارش بولتن نیوز، برخی افراد هستند که جویای شغل هستند اما برخی دیگر تصمیم میگیرند به جای داشـتن شـغل، ایجاد شـغل را در برنامه داشته باشند. مهم نیست در کلان شهر زندگی می کنید یا در یک روستا، وقتی روحیه اشتغالزایی داشته باشید با هر شرایطی هم که شده سراغ این کار خواهید رفت. افراد هسـتند که حسـرت داشـتن یک شـغل آرزوی هر روزشان شده است، از ایـن رو یـک کارآفرین با تفکری که دارد سـعی میکنـد افراد جویای کار را بـه سـمت تولیـد کالاهای با کیفیت هدایت کند تا افـرادی که بهترین کالا را می خواهند از این طریق تأمین کنند. عالیه اربابی یک بانوی بسـیجی اسـت کـه در ایـن زمینه گام برداشـت تا علاوه بر اشـتغال بتوانـد کاری برای بانوان همشهری اش انجام دهد.

شـاید عجیب به نظر برسـد که در شـهرهای کوچک و روستاها نقش آفرینی بانـوان از آقایـان در بحث اشـتغال بیشـتر اسـت. بانوان در روسـتاها از تولید محصولات کشاورزی گرفته تا قالیبافی و موارد دیگر نقش پررنگی دارند و اگر آنها را از روستاها حذف کنیم در واقع بخشی از اقتصاد روستاها از بین می رود. صنایع دستی در واقع نوعی استفاده از دست یا ابزاری ساده برای ساخت لوازم تزئینی و کاربردی به روشهای سـنتی اسـت و اسـتاد کاری مهمترین مالک ارزش گذاری محصولات به شمار می رود که بر این اساس ریشه ۲۹۹ مورد از رشته های صنایع دستی شناسایی شده در جهان به ایران بازمیگردد. از این تعداد ۱۹۶ رشته مربوط به استان اصفهان است که در واقع گوش های از تاریخ و فرهنگ کهن مردمان این دیار هنرپرور را حکایت می کند.

این اسـتان از لحاظ حجم، ۶۰ درصد تولید صنایعدسـتی کشـور را به خود اختصـاص داده اسـت و در واقـع یکسـوم صنایعدسـتی جهـان در اصفهان وجود دارد اما این گسـتردگی موجب شـده اسـت تا همه نقاط مستعد چنان که باید، دیده نشود. شهرستان آران و بیدگل واقع در شمال استان اصفهان، با وجود اینکه ظرفیتهای خوبی در رشتههای گوناگون صنایعدستی دارد، از جمله نقاطی به شـمار میرود که در این سـالها مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. فقدان زیرساختهایی مانند بازارچه اختصاصی صنایع دستی بـرای نمایـش و فروش محصـوالت از جملـه دغدغههای جـدی هنرمندان صنایعدسـتی آران و بیـدگل اسـت که بـه باور کارشناسـان در کنار توجه به مقوله آموزش و ارائه تسـهیالت حمایتی میتواند به رونق اشـتغال و تکمیل زنجیره گردشگری این شهرستان در دوران پساکرونا کمک کند. شهرستان آران و بیـدگل بـا جمعیـت بیـش از ۱۰۳ هزار نفر، در فاصلـه نزدیک به ۲۱۵ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده است.
صندوق یکساله و خدمات گسترده

عالیه اربابی مدیر صندوق فاطمه الزهرا (س) است که یک سال از فعالیت آن می گذرد. وی در گفت وگویی که با منهای نفت داشـت به چگونگی تشـکیل این صندوق اشاره میکند و میگوید: مردادماه سال 98 بود که صندوق کار خود را به صورت رسمی آغاز کرد. اربابـی بـا بیـان اینکـه در کنار صندوق فاطمـه الزهرا (س) صنـدوق دیگری هـم تأسـیس کردیم می افزاید: اشـتغال و تقویت روحیـه کار آفرینی در زنان روسـتایی از جمله راه کارهای مؤثر در اشـتغالزایی و درآمدزایی برای زنان روسـتایی اسـت که باعث ایفای نقش مؤثر آنان در تمامی عرصه های زندگی می شـود، از ایـن رو تصمیـم گرفتیم بـرای بانوان خصوصا ً بانوان سرپرسـت خانـوار اقداماتـی را انجـام دهیـم. همچنیـن در کنار صندوق فاطمـه الزهرا (س) صندوقـی بـه نام خدیجه کبری تأسـیس کردیم تا تـوان صندوق برای تسهیلات دهی افزایش یابد. مدیـر صنـدوق فاطمه الزهرا (س) تاکید می کند: در طول یک سـال فعالیت صندوق دارای 30 عضو است و هر ماه به تعداد اعضا افزوده خواهد شد.
هر ماه یک تسهیلات

وی به میزان پرداخت تسـهیلات به اعضا اشـاره می کند و می گوید: صندوق فاطمـه الزهـرا (س) ماهانه یک میلیون و 500 تومان تسـهیالت میدهد که اغلب آنها در حوزه صیانت و ایجاد اشتغال است. ایـن کارآفریـن بسـیجی می افزایـد: بانـوان در زمینه اشـتغال با مشـکلات بیشـتری رو به رو هسـتند. این در حالی اسـت که شهرسـتان آران و بیدگل ظرفیت بالایی در زمینه قالیبافی و خیاطی دارد و اغلب این کار توسط بانوان انجـام می شـود. بـا توجـه به ظرفیت منطقه بر آن شـدیم تا گامـی مهم برای اشـتغال بانوان برداریم که آنها را به درآمد برسـانیم و از نظر مالی اسـتقلال داشته باشند.

اربابـی ادامـه می دهـد: اکنون کارگاه هـای قالیبافی و خیاطی در دو شـیفت مشـغول به کار هسـتند و بانوانی که دار قالی و چرخ خیاطی ندارند می توانند از این فرصت استفاده کنند و کارهای خود را تحویل دهند. همچنین افرادی که امکان حضور در کارگاه را نداشـته باشـند میتوانند دسـتگاه را به صورت امانی تحویل بگیرند و بعد دوباره به صندوق برگردانند.

وی میگوید: نحوه پرداخت تسـهیالت در صندوق فاطمه الزهرا (س) کمی متفاوت اسـت. افرادی که تمایل به پرداخت نقدی نداشـته باشـند میتوانند به ازای اقساط ماهانه خود در کارگاه فرش ببافند که این موضوع برایشان به صرفه تـر خواهد بود. هم تسـهیلات دریافـت می کنند و هم به جای پرداخت اقساط فرش می بافند که البته ما به التفاوت قیمت نهایی فرش و مبلغ اقساط دوباره در اختیار بافنده قرار می گیرد.

مدیر صندوق فاطمه الزهرا (س) با بیان اینکه ابتدای فعالیت صندوق یک دار قالی داشـتیم تصریح می کند: اسـتقبال بانوان از نحوه بازپرداخت تسهیلات باعـث شـد تـا متقاضی تسـهیلات افزایـش یابد و تعـداد دار قالـی اکنون به چهار رسـیده اسـت. اغلب افرادی که از تسـهیلات صندوق بهره بردند بانوان سرپرست خانوار هستند.

وی به میزان اشـتغال ایجاد شـده از طریق پرداخت تسهیلات صندوق اشاره می کنـد و می گویـد: اکنـون 10 نفـر به صورت ثابت در یـک کارگاه قالیبافی مشغول به کار شدند که این آمار غیر از مواردی است که با دریافت تسهیلات توانسـتند شـغل خود را احیا یا حفظ کنند. اعضای صندوق ماهانه 50 هزار تومان به صندوق واریز می کنند تا در زمان نیاز تقاضای خود را برای دریافت تسهیلات ارائه دهند.

برچسب ها: زندگی ، شغل

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین