کد خبر: ۶۷۱۵۳۵
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۴
هم دکتر اســت هم یک اســتاد است و هم یک جانباز! اصرار زیادی دارد تا نامش را نیاوریم. با اکراه قبول کرد که ضمن انعکاس این گفتگو نام کوچکش را ذکر کنم.

به گزارش بولتن نیوز، هم دکتر اســت هم یک اســتاد است و هم یک جانباز! اصرار زیادی دارد تا نامش را نیاوریم. با اکراه قبول کرد که ضمن انعکاس این گفتگو نام کوچکش را ذکر کنم. آقا ابراهیم اصلا راضی به مصاحبه نمیشد و می گفت کاری نکرده ایم که قابل ذکر باشد اگر هم اتفــاق خوبی افتاده وظیفه بوده پس نیاز به گفتن نیســت. سرانجام پس از کلی بحث حاضر شد کالمی با ما بگوید و از شــرکت در اردوهای جهادی بگوید. او که جهــاد در جبهه حق علیه باطل را به خوبی درک کرده و در این راه به درجه رفیع جانبازی رسیده به پیشنهاد یکی از دانشجویان جوان، پرشور و فعالش پا در مسیر اردوهای جهادی میگــذارد و چندین نوبت پا به پای جوانان هم فعالیت عمرانی انجام می دهد و هم به رفع شبهات و تدریس علوم دینی می پردازد.
بیخ گوش پایتخت

برای جهاد و اردوی جهادی حتما الزم نیست تا کیلومترها راه را طی کرد و به نقاط بــه اصطلاح محروم رســید؛ شــاید باورش سخت باشد اما بیخ گوش پایتخت بســیاری از مردم در فقــر و محرومیت زندگی میکنند. آقا ابراهیم و گروه جهادی طلایه داران ظهور هم از همین جا آغــاز کردند و به روســتاها و نقاط محروم ورامین سر زدند. حین صحبت آقا ابراهیم چندین بار تکرار میکرد که شــاید باورش سخت باشد اما در ورامین مناطقی وجود دارد که امکانات اولیه زندگی نیز فراهم نیســت. ما به روســتایی رفتیم و برای یکی از خانوادهها آنجا حمام ساختیم؛ حمام برای خانوادهای که در تهــران زندگی میکند جزو بدیهیات خانه اســت اما آنها از آن محروم بودند و وقتی کار ما به پایان رســید آنقدر این خانواده خوشحال بودند کــه انگار خوشــبختترین آدمهای زمین هســتند. دیدن این صحنهها به انســان نیــرو و انرژی میدهد تا علیرغم برخی مشکلات و سختیها به این مناطق رفته و هر چه از دستش برمی آید انجام دهد. برایم جای تعجب بود که یک اســتاد دانشگاه چنین بــا ذوق از فعالیت عمرانی یک هفته ای در یک روستا تعریف میکند؛ اول احساس کردم که از نســل قبلتر از من است و جبهه دیده و روزگار سختی چشــیده و حاال این نوع نگاه به زندگی را دارد اما ســر صحبت که باز شــد دائم از جوانانی ســخن میگفت که همسن و ســال من و شاید کوچکتر بودند؛ جوانانی که به پیشــنهاد آنها این استاد به اردو و فعالیت جهادی جذب شد. با اینکه سن و ســالی از آقا ابراهیم گذشته اما از اینکه دیگــر اجازه فعالیت عمرانــی در اردوی جهادی به او نمیدهند و کمتر از او دعوت میکنند کمی گله داشت. در برخی از این اردوها، عالوه بر فعالیت عمرانی و ساخت وســاز، با توجه به رشته تحصیلیاش برای مردم منطقه محروم گل عباس در ورامیــن و همچنین نیروهای جهادی که برای ساخت وساز به آنجا میرفتند تدریس علوم دینی میکرد و به شبهاتشان پاسخ میگفت. شــاید تفاوت و ماندگاری کار آقــا ابراهیم در همین باشد؛ ممکن است ساختمانی که جهادگران در مناطق محروم میســازند پس از سالها از بین برود، خراب شود و یا نیاز به ترمیم داشته باشد اما این استاد، ذهنهای این مردم را با علوم دینی آشنا کرده و دریچه ای از نور علم و معرفت را بر قلب آنان روانه داشته که شاید تا آخر عمر همراه آنان باشد. تربیت دانشجویان و نیروهایی با روحیه جهادی از یک ســو و ایجاد حلقه ای از مــردم محروم برای رفع شبهات از ســوی دیگر شخصیت و تفکر آقا ابراهیم را از ســایر اساتید ممتاز میسازد. یادگیری از جوانان ً او در میــان صحبتهایش دائما از جوانی سخن میگفت که روحیه جهادی را از او آموخته، جوانی با نام مهدی رفیعی! رفیعی با وجود ســن کم کمر همت بسته و فعالیتهای جهادی زیادی داشته است. آقا کریم میگوید نامش را در گوشی »رفیعی جهادی« ذخیره کرده است. شماره را گرفتم تا با وی گفتگو کنم؛ اما قبل از تماس با وی همین عبارت رفیعی جهادی را ســرچ کردم. مطالب و گفت وگوهای زیادی با رسانه های مختلف انجام داده بود و از فعالیتهای جهادگونه اش گفته بود. برخی از این مطالب برایم خیلی جالب بود مثال تولید روغن کنجد که الان به تولید بیش از 89 نوع روغن رسیده است. رفیعــی میگویــد: در صنعت روغنگیری ســعی کردم از بهترین مواد اولیه اســتفاده کنم تا محصول تولیدشــده با باالتریــن کیفیت به دســت مصرفکننده برسد. برکت راهانــدازی کارگاه روغنکشــی این بســیجی کارآفرین، روزی حالل را چاشــنی زندگی 15 زن سرپرست خانوار کرده است. اجازه میدهید فرزندتان باشیم؟ او که مسئول قرارگاه طلایه داران ظهور است و تنها 21 سال سن دارد میگوید: بسیاری از پدران و مادران شهدا پیر و تنها و ازکارافتاده هستند. من سعی کردم آنها را شناسایی کنم. آخر هر هفته، سراغ یکی از خانوادهها میرویم و با این جمله مهمانشــان میشویم: اجازه میدهید فرزندتان باشیم؟ هر کاری از دستمان بربیاید برایشــان انجام میدهیــم. از تمیز کردن خانه و ســرویس بهداشتی و انجام خرید خانه گرفته تا بردن آنها به پارک و دکتر و تامین نیازهای آنها و نشستن پای حرفها و خاطراتشان. ِ امروز وظیفه ما اســت که دینمان را به پدران و مادران شهیدان ادا کنیم. نباید منتظر بنشینیم تا بنیاد شهید و مسئولان به داد تنهایی و مشکالت آنها برســند. یادم می آید یک هفته به دیــدن مادر شــهیدی رفتم که خانه اش در دروازه غار بود. این مادر، تنها فرزندش شــهید شده بود، بعد از فوت همســرش تنهای تنها شده بود و در محلهای زندگی میکرد که ُ در قرق معتــادان بود. از ترس آنکه معتادان نیمه شــب برای دزدی به خانهاش نیایند، یک سگ را نگهبان خانه اش کرده بود. وقتی ســراغش رفتم و گفتم میخواهم پسرت باشم یک دل ســیر گریه کرد. از آن زمان هر هفته، من یا یکی از بر و بچه های جهادگر به دیدن این مادر میرویم.

متفاوت ترین روشها برای محرومیت زدایی

مهدی رفیعی اولین گروه جهادی را در 13 ســالگی راه انداخــت. او میگوید: اوایل من را باور نمیکردند. حق هم داشتند. سن و سالی نداشتم؛ اما وقتی پــای کار رفتم، جهادگران پیشکسوت مرا پذیرفتند. بعد از آن بود که با روشهای مختلف جوانان و میانسالان را جذب گروههــای جهادی کردم. محرومترین و دورافتاده ترین روســتاهای کشور را برای خدمت انتخاب میکردیــم.« با تالشهای مهدی هر سال یک گروه به جمع گروههای جهادی اضافه میشــد و جهادگران پیشکسوت از قدرت نفوذ این نوجوان 18-17 ساله در عجب میماندند. مهدی در 19 سالگی قرارگاه جهادی طلایه داران ظهور را متشــکل از 13 گروه جهادی که خودش بانی شــکل گیری همه آنها بــود، راه اندازی کرد و مسئولان، ســکان هدایت این قرارگاه را به درایت و همت او سپردند. او بانی روشهای متفاوت برای محرومیتزدایی است. علاوه بر سفرهای جهادی به روستاهای محروم ایران در بازههای زمانی مختلف، خدمترسانی به مردم محروم در روستاهای اطراف پایتخــت را هم در برنامهاش قــرار داد. این روزها عزمش را برای اشتغالزایی و محرومیتزدایی در روستای کوره فرنگی جزم کرده است. روستایی که در جنوبیترین محدوده پایتخت قرار دارد. رفیعی همچنین با همکاری قرارگاه جهادی امام رضا (ع) سامانه ای را برای شناســایی نیازمندان راهاندازی کردهانــد. او میگوید: در این ســامانه، 4 هزار و 500 خانواده نیازمند را شناسایی و ثبت کردهایم تا بتوانیم برای رفع نیازهای مختلف آنها به صورت ساماندهی شده عمل کنیم. توزیع غذای گرم در میان کارتنخوابها، کمک به معتادان برای تولد دوباره، آماده کردن بانک اطالعات از خانواده شهدا و جانبازانی که درگیر مشکالت مختلف هستند از روشهای متفاوتی است که این فرمانده جوان برای تحقق اهداف نابش بهکاربرده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین