کد خبر: ۱۳۲۱۵
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۳:۵۶
حسن شاهرخي
امروزه ما در شرایطی قرار گرفته ایم که به گفته اکثر صاحب نظران ، جهان در حال تغییر است . مناسبات سیاسـی پس از جنگ جهانی دوم که قریب بر هفتاد سال بر جهان سیطره یافته بود در حال پوست اندازی است و جغرافیای سیاسی جدیدی در حـال شکل گرفتن است و بالطبع قدرتهـای بـزرگ در حال باز تولیـد مناسبات سیاسی جدیـد می باشند. پیدایش دولت نهم به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد ، با طرح شعارهای هدفمند تمامی ایـن مناسبات جدیـد را نشانه گرفت و ایران را به عنوان یکی از نقش آفرینان عرصه سیاست بین المللی در آینده به جهانیان معرفی نمود. گوئی دولت نهم به درستی دریافته بود که اگر ایران و ایرانی خواهان استقلال و سیادت در عرصه های بیـن المللی می باشد می بایست با تمامی توان در مقابل زیـاده خواهی جهـان غـرب بایستد و نسبت به احقـاق حق خود لحظه ای دچار تردید نگردد که نابرده رنج گنج میسر نمی شود، اما جای تاسف بسیارآن جاست ، در مقطعی که تمامی سران دنیا در مقابل ایستادگی ایران و درایت و هوشیاری ریاست جمهوریش ، به تحسین سر فرودآورده اند از درون کشورناراستی پیشه گردید ه و تمامی گروههای منفعت طلب که منافع خود را در تضاد با سیاستهای دولت نهم می بینند در آستانـه انتخابات ریاست جمهوری دهـم ، در یک حرکت هماهنگ شروع به نقدهای غیر منصفانه و سیاه نمائـی شرایط فعلی کشور نموده اند . تا آنجا که رهبـر معظم انقلاب از ایـن همـه بی عدالتـی در گفتـار به خـروش آمد و برخی شعارها و حرفهائی که درباره وضعیت عمومی حاکم بر کشور مطـرح می شود را خلاف واقع و مصداق عینـی تخریب دانستند .
همـه به خوبی می دانیم که رئیس دولت نهـم ، چه در زمـان انتخابات و چه در طی چهـار سال زمامداریش جـزء در مقابـل مـردم سر تعظیم به خواست هیچ محفـل و بانـد قدرتی فرود نیاورد و جـزء مبـارزه با مفسدان اقتصـادی و سیاسی و رفـع تبعیض و توزیـع عدالـت به کمتری رضایت نداد و در عرصـه جهانی به جـزء سربلنـدی ایـران اسلامی به خواست دیگـری نیندیشید ، پس چـرا این همه بیدادگری و مخالفت خوانی بـا خط مشی ها و سیاستهای دولت نهم از ناحیه محافل قدرت به پا خواستـه است . این سوالـی است که هر وطن پرست غیرتمند و هر مسلمان دلسوخته در این برهه زمانی لازم است از خود بپرسد و چه جوابی بهتر از مرور تاریخ.
در بررسی حکومت پنج ساله حضرت علی علیه السلام به شباهتهـای متعـددی بر خواهیم خورد . هـدف از تطبیق شرایط کنـونی کشور با دوران زمامـداری حضرت عـلی علیـه السلام مقایسه زمامداران وقت نیست که علی (ع) بی مثال است و تکرار ناشدنی .بلکه مقایسه مصادیق است
آدمی از عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی


مگر علی (ع ) جزء توزیع عدالت ، رفع تبعیض ، قطع دست قدرتمندان از بیت المال، استفاده از صالحان درمناسب حسـاس حکومت ، منـزه کردن جایگاه حکومت اسلامی از اشرافیت جاهـلی و پرهیـز از ریخت و پـاش و اسراف ، سیاستی دیگر پیشه گرفت که در دوران کوتاه پنج ساله حکومتش سه گروه سرکش ناکثان (گروه پیمان شکنان به سرپرستی طلحه و زبیر )، قاسطین ( گروه ستمگران به سرپرستی معاویه ) و گروه مارقین ( گروه خوارج ) به مخالفت برخواستند و راستی مگر اینان جز تکرار وضع زمان حکومت عثمان شرایط دیگری را طلب مینموند. طنز زمانه اینجاست که چهارده قرن پیش آنان نیز همانند مخالفین امروز وضعیتی را از علی (ع) طلب مینمودند که در آن جز بذل و بخششهای بی جهت ، اسراف کاری ، تثبیت حکومت افراد نالایق چون معاویه و تحکیم فرمانروائی استانداران پیشین خـواست دیگـری نداشتند. حکـومتی که می رفت جانشین مناسبی از خلیفه اللهی فرزنـد انسان بر زمین باشد به علت فقدان شناخت و مسئولیت ناشنـاسی مسلمانـان زمـان خـود ، به دست ناصـالحترین و ناپاک تـرین انسانها افتاد . و تاسف انگیز تر آن که ما مسلمانان و علی الخصوص شیعیان از تاریـخ خـود به انـدازه کـافی درس نگرفته ایم و می رود که باز فرزندی صالح و راست کردار را در فریب تبلیغات دروغین منفعت طلبان قربانی ناآگاهی خود نماییم.
بی شک ، در انتخابات پیش رو ، تک تک ما مسئولیم ، مسئولیت ما در آراء ما تجلـی خواهد یافت و انتخاب مـا سرنوشت وآینده کشور را رقم خواهد زد ،پس بر ماست که آگاهانه انتخاب نمائیم و برای این اگاهی چه معیاری بهتراز ملاک هایی که توسط مقام معظم رهبری ترسیم گردیده است ، ایشان می فرمایند « کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد ، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس دردکند ، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود وخانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند ...»
به اعتقاد اینجانب این ملاک ها را اگر به دقت مطالعه نمائیم همگی در آقای احمدی نژاد جمع می باشند علاوه بـر ایـن شرایط ایشان در طول دوره چهارسالـه اول ریاست جمهوریشان سیاستهائی را دنبال کـرد که هنوز به سـرمنزل مقصـود نرسیده است و می بـایست زمان کافی را بـا انتخاب مجدد ایشان در اختیارشـان بگذاریـم از جمله :
1- به گفته دوست و دشمن آقای احمدی نـژاد در بحث انرژی هسته ای بسیـار هوشمندانه عمل نمـوده است ،فراموش نکنیم قدرتهائی کـه در آغاز حتی اجـازه فعال شدن 6 الی 7 سانتریفوژ را جهت تحقیقـات دانشگاهـی نمی دادند امروز حاضرند خود پیشرفته ترین نیروگاههای هستـه ای را برای مـا تـامین کنند پس ضروری است ایشان در منصب ریاست جمهوری برای چهار سال آینده باقی بماند تا انشاءالله موضوع هستـه ای بـه سر منـزل مقصود رسد .
2-در ارتباط با فساد اقتصادی تمامی ما شاهد و ناظر بوده ایم کـه ایشان به عنـوان رئیس قوه مجریـه تمـامی سعی و تلاش خود را معطوف به این موضوع نمود و موفقیتهای چشمگیـری نیـز به دست آمد ولی بـر همگـان پوشیده نیست که چهارسال برای موضوع مهمی که در اجزای سیستم دولتی ریشه دوانیده زمان کافی نیست در این چهار سال علی رغم مشکلاتی که فرا روی ریاست جمهوری قرار گرفت ایشان تمامی اهتمام خـود را بـه کار بست تا منافذی که موجب سوءاستفاده های کلان می گردید را ببندند و افرادی را نیز شناسائی و بـه قـوه قضائیه معرفی نموده است بنابراین اگر ما واقعا" مایل به حذف مفسدین اقتصادی هستیم باید زمان بیشتری دراختیار ایشان قرار دهیم .
3-به اعتقاد کارشناسان اروپایی و غربی ،ایران برای سروکله زدن با جهان به رئیس جمهوری نیاز دارد که از لحاظ فکری مستقل باشد ،انعطاف استراتژیک داشته باشد و از ابتکارت سیاسی نهراسد و همچنین بتواند اقکار عمومی اعراب را به سمت خود جلب نمائید . تا کنون اقای احمدی نژاد در این زمینه بسیار موفق عمل نموده است
4- به گفته اکثر تحلیلگران ،ایران کشوری است که در این چهار ساله اخیر باعث سر در گمی مقامات امریکائی شده است .تصویر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبارزه جو که هولوکاست را انکار می کند و از حق غیر قابل مذاکره در دستیابی به انرژی هسته ای سخن می گوید غرب و اسرائیل را به شدت نگران کرده است ،عدم انتخاب احمدی نژاد ارزوی کتمان نشده این دو کشور است
5- خاور میانه وارد دورانی واقعا حساس شده است ،تصمیم ها و انتخابات مردم و رهبران در یکی دو سال اینده فرهنگ سیاسی و صف بندیهای استراتژیک دهه های بعدی را تشکیل خواهد داد .دکتر اخمدی نژاد به درستی این شرایط را پیش بینی و نشان داده است برای اینده ایران در این منطقه حساس طرح و نقشه دارد
6- در چند ساله اخیر ،امریکا بر اساس محاسبات سیاسی قصد داشت از موضوع هسته ای ایران بحران بین المللی به وجود اورد تا بتواند به نتایج پیش بینی شده در زمینه سیاسی نائل اید ،بر اساس شواهد و قرائن امریکا قصد کرده بود به دنبال پیروزی در افغانستان و اشغال عراق تکلیف جمهوری اسلامی ایران را مشخص نماید . اما دولت نهم با اعمال سیاستهای بسیار سنجیده بحران برنامه ریزی شده را تبدیل به حق قانونی ایران نموده به نحوی که دنیا نسبت به حق قانونی ایران در دستیابی به فناوری هسته ای اعتراف نمود

در پایان جهت حسن ختام به این شعر بسیار زیبا و پر از نکته مولوی استناد می نماییم که چه زیبا راهنمایی نموده انسانها را به جهت شناخت سره از ناسره
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد به زیر ان درختی رو که او گلهای تر دارد
در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد
ترازو گر نداری تو، تو را، رو ره زند هر کس یکی قلعی بیاراید تو پنداری که زر دارد
به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی می جوشد در ان چیز دیگر دارد

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین