ارزجو
جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۱۲۹۰۶۹
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۸
آمار گمرک ایران نشان داد:
آمار گمرک نشان می‌دهد، در۱۱ ماه سال جاری ۵۶ هزار تن بنزین به ارزش ۵۲ میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۰۰درصدی داشته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، براساس آمار 11 ماه گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات متانول (الکل متیلیک) به وزن 2 میلیون و 844 هزار تن و به ارزش یک میلیارد و 74 میلیون دلار بوده است که از نظر وزنی 21درصد و از نظر ارزشی 15درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است.

همچنین پروپان مایع شده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر در سال جاری به وزن یک میلیون و 365 هزار تن و ارزش یک میلیارد و 73 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 40 درصد و از لحاظ ارزشی نسبت به سال گذشته 41 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته است.

براین اساس اوره حتی به صورت محلول در آب از دیگر محصولات گازی است که به وزن 2 میلیون و 469 هزار تن و ارزش یک میلیارد و 51 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی و هم ارزشی صد درصد نسبت به سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار گمرک محصول قیر نفتی به وزن یک میلیون و 899 هزار تن و به ارزش 964 میلیون دلار صادر شده است که از نظر وزنی 38 درصد و از ارزشی 43 درصد رشد نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

محصول پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94 درصد به جز نوع پودری به وزن 718 هزار تن و ارزش 944 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 16 درصد و ارزشی 21 درصد کاهش نشان می‌دهد.

گاز بوتان مایع شده در ظروف یک هزار سانتیمتر مکعب و بیشتر به وزن 973 هزار تن و ارزش 818 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 31 درصد و ارزشی 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین حلا‌ل‌های رقیق‌کننده آلی مرکب به وزن 329 هزار تن و ارزش 566 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش وزنی و ارزشی نشان می‌دهد.

پلی‌اتیلن گرید فیلم به صورت غیر پودری و با وزن مخصوص 94 درصد بیشتر به وزن 334 هزار تن و ارزش 445 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مشابه سال گذشته از نظر وزنی 43 درصد و ارزشی 42 درصد افزایش دارد.

محصول استایرن به وزن 322 هزار تن و ارزش 440 میلیون دلار و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ نفتی به جز بنزین به وزن 530 هزار تن و ارزش 433 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

آمار گمرک حاکی است روغن صنعتی به وزن 358 هزار تن و به ارزش 417 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 103 درصد و ارزشی157 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در ردیف تعرفه دیگر سایر گازهای نفتی و هیدورکربورهای گازی شکل مایع شده غیر مذکور به وزن 405 هزار تن و ارزش 368 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی و ارزشی 79 درصد کاهش نشان می‌دهد.

محصول اتیلن گلیکول (اتان دی ئول) به وزن 335 هزار تن و ارزش 356 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی یک درصد و ارزشی نیز یک درصد رشد نشان می‌دهد.

محصول زایلین به وزن 166 هزار تن و ارزش 230 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 62 درصد و ارزشی 56 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین سایر پلی اتیلن‌های گرید تزریقی با چگالی 94درصد به جز نوع پودری به وزن 158 هزار تن و ارزش 213 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی 215 و ارزشی 235 درصد افزایش نشان می‌دهد.

پلی اتیلن گرید بادی با چگالی کمتر از 94 درصد به وزن 149 هزار تن و ارزش 198 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 29 درصد و ارزشی 13 درصد افزایش دارد.

محصول آمونیاک بدون آب به وزن 370 هزار تن و ارزش 194 میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 61 درصد و ارزشی 55 درصد کاهش نشان می‌دهد.

در یکی از ردیف تعرفه‌ها سایر پلی‌اتیلن گرید بادی با چگالی 94 درصد یا بیشتر به جز نوع پودری به وزن 118 هزار تن و ارزش 161 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 198 درصد و از نظر ارزشی 219 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین محصول ایزوپرن اشباع نشده به وزن 55 هزار تن و ارزش 152 میلیون دلار صادر شده که با توجه به اینکه سال قبل چنین صادراتی نبوده است صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین گوگرد کلوئیدال و رسوب شده و گل گوگرد به وزن 849 هزار تن و ارزش 139 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل رشد صد درصدی دارد.

سایر هیدروکربن‌های حلقوی وزن به 163 به ارزش 126 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 17 درصد و ارزشی 7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

سایر فرآورده‌های غیر مذکور که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن معدنی قیری هستند به وزن 116 هزار تن و ارزش 122 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل از نظر وزنی 62 درصد و ارزشی 48 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین پلی اتیلن ترفتالات به وزن 92 هزار تن و ارزش 120 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45 درصد و از نظر ارزشی 51 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین محصول آلدئید فور به وزن 253 هزار تن و ارزش 104 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل صد درصد رشد نشان می‌دهد.

در یکی دیگر از تعرفه‌ها مومهای نفتی و معدنی به وزن 55 هزار تن و ارزش 82 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل از نظر وزنی و ارزشی 3 درصد حکایت از کاهش دارد.

همچنین سایر پلی‌اتیلن یا پلی بروپیلن به دست آمده از نوار به وزن 26 هزار تن و ارزش 82 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل افزایش صددرصدی را نشان می‌دهد.

در یک ردیف تعرفه دیگر ایتلن، پروپیلن و بوتیلن به وزن 99 هزار تن و ارزش 78 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 80 درصد و ارزشی 84 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین محصول بنزن به وزن 69 هزار تن و ارزش 76 میلیون دلار صادر شده که حکایت از افزایش 97 درصدی وزنی و 115 درصدی ارزشی دارد.

پلی اتیلن خطی با چگالی کمتر از 94 درصد به غیر از نوع پودری به وزن 52 هزار تن و ارزش 67 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 42 درصد و ارزشی 48 درصد افزایش نشان می‌دهد.

موم پارافین با کمتر از 75 درصد روغن به جز گرید دارویی به وزن 55 هزار تن و ارزش 67 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 2 درصد و ارزشی حدود یک درصد کاهش را نمایش می‌دهد.

محصول گازی بوتیلن و ایزومرهای اشباع نشده به وزن 64 هزار تن و ارزش 58 میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

اترهای مونو بوتیلیک اتیلن به وزن 54 هزار تنت و ارزش 57 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته افزایش صد درصدی نشان می‌دهد.

در سایر روغن‌های سبک و فرآوردها به جز بنزین 84 هزار تن به ارزش 55 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل از نظر وزنی 83 درصد و ارزشی 89 درصد کاهش نشان می‌دهد.

گریس به وزن 67 هزار تن و ارزش 53 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی 36درصد و ارزشی 36 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

بنزین به وزن 56 هزار تن و ارزش 52 میلیون دلار از کشور صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل افزایش صددرصدی نشان می‌دهد.

همچنین گوگرد رسوب کرده با وزن 289 هزار تن و ارزش 49 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل افزایش صد درصد نشان می‌دهد.

همچنین اکسیددی اتانول به وزن 38 هزار تن و ارزش 46 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین محصول ال‌ای‌بی یا الکیل بنزن خطی ماده اولیه مواد شوینده با وزن 30 هزار تن و ارزش 46 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هیدروکربن‌های غیرحلقوی اشباع نشده به وزن 35 هزار تن و ارزش 46 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین سایر الکل‌ها و مشتقات هالوژنه به وزن 43 هزار تن و ارزش 46 میلیون دلار صادر شده که نسبت به مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی 44 درصد کاهش نشان می‌دهد.

سایر پلی کلرو وینیل به وزن 45 هزار تن و ارزش 45 میلیون دلار صادر شد که نسبت به مشابه سال قبل از نظر وزنی صد درصد و ارزشی 95 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین محصول پریفرم یا پت مواد بسته‌بندی یک بار مصرف از محصولات پتروشیمی به وزن 23 هزار تن و ارزش 40 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته 45 درصد وزنی و 46 درصد ارزشی افزایش نشان می‌دهد.

محصول وازلین به وزن 23 هزار تن و ارزش 39 میلیون دلار صادر شده که از نظر وزنی و ارزشی 9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

محصول روغن موتور به وزن 30 هزار تن و ارزش 37 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی 128 درصد و ارزشی 143 درصد افزایش نشان می‌دهد.

محصول اسلاک واکس از محصولات پتروشیمی به وزن 52 هزار تن و ارزش 36 میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل صد درصد افزایش نشان می‌دهد.

برچسب ها: نفت ، صادرات ، انرژی

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین