کد خبر: ۸۳۳۹۲۴
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار:
سخنی با رییس جمهورمحبوب و فساد ستیز

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

رهبرانقلاب:مبارزه با اژدهای هفت سرفساد را جدی بگیرید(خطاب به دولت و مجلس9اردیبهشت 1402) درهفته ها و روزهای گذشته به سلسله تخلفات سازمان یافته مدیران ارشد گمرک ایران پرداختیم و امروز به یک نمونه دیگر ازاین تخلفات ستادی گمرک ایران در حوزه فنی می پردازیم که مبارزه نیروهای پاک دست درون سازمانی گمرک منتج به برکناری آنها شد خواهیم پرداخت تا مدیران ارشد گمرک بدانند چشمان بیداری آنها را خواهند دید و صدای حق طلبی بلند است و بفرموده معظم له مبارزه با اژدهای هفت سر جدی و ادامه داراست.
رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

گروه اقتصادی: بخش اول:درسال1400شرکت بازرگانی م.س.م طی اظهارنامه شماره29402581 اقدام به اظهار دستگاه کامل کامپیوترکامل با کلیه واحدها ومتفرعات داخلی ازجمله درایوها،بردها،حافظه،هارد وکارت شبکه بدون واحدهای ورودی وخروجی ذیل ردیف تعرفه 84715020 نمود.در ادامه باتوجه به گزارش همکاران پاک دست گمرک فرودگاه امام (ره)مبنی برمغایرت کالای اظهاری با کالای موجود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی مکاتبه ای با مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران در خصوص کالای موضوع اظهارنامه یاد شده وشرکت اظهارکننده وشمول ماده 113 و قاچاق گمرکی خواستار پاسخ و اقدام سریع می گردد.
رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
لذا درابتدا اداره بازرسی گمرک ایران نیزطی نامه شناسه 10677635 با اداره جرایم سازمان یافته با تشریح تخلف حادث شده در خصوص ماده 113 قانون امور گمرکی مرتبط با قاچاق کالا و ماده 2 قانون مبارزه باقاچاق خواستار بررسی وارسال نتایج آن به اداره بازرسی گردید.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

همچنین در ادامه پس ازپیگیری اداره جرایم سازمان یافته ، گمرک فرودگاه امام (ره) طی نامه 1606755 به شناسه10840825 در مورخ 23 بهمن سال 1400اعلام نمود که کالای اظهار نشده درجوف کالای اظهار شده بمقدار1000عدد هارد مازاد و مغایر براظهارواسناد ومجوز ثبت سفارش اخذ شده از درب خروج یک این گمرک خارج شده است و از خروج تعداد 1000 عدد دیگرمازاد براظهار از درب خروج دو این ادره جلوگیری بعمل آمده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
برهمین اساس مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته طی مکاتبه شماره 1645328 مورخ30بهمن سال1400 با گمرک فرودگاه امام (ره) درخصوص شمول بندهای (الف) و (ب) ماده (113) قانون امور گمرکی و قاچاق کالا استعلام و خواستار پاسخ فوری دراین خصوص شد.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

همچنین اداره بازرسی گمرک ایران درادامه طی مکاتبه1724062مورخ14اسفندسال 1400خواستارارسال مستندات دقیق وتخلف حادث شده ازگمرک مربوطه می نماید.همچنین اداره بازرسی گمرک ایران در مورخ7خردادماه سال1401طی نامه شماره 302781 بامدیرکل دفتربازبینی و حسابرسی گمرک ایران درخصوص اظهارنامه یاد شده وشش فقره اظهارنامه مشابه شرکت یاد شده درخواست بررسی ازدفتر بازبینی و حسابرسی گمرک ایران را نموده است که باتوجه به خروج غیرقانونی کالای مازاد براظهارواسناد هیچگونه اظهار نظری درخصوص مغایرت مجوزاخذ شده ثبت سفارش صورت نگرفته است

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

لذا درنهایت پس ازتشکیل پرونده قاچاق درحوزه حقوقی گمرک اجرایی فرودگاه امام (ره) و طی رای صادره دادنامه شماره 140100201374000507 شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهر ری کالای موضوع اظهارنامه را قاچاق و دو متهم پرونده بعنوان نمایندگان شرکت یادشده به جرم تسلیم اظهارنامه خلاف واقع وارایه اسنادغیرواقعی به گمرک ومباشرت درقاچاق کالا محکوم و باتوجه به عدم حضورمتهمان ،و هرکدام از دو متهم را بطورجداگانه محکوم به پرداخت مبلغ 37652256000 ریال معادل سه برابرارزش قطعی نمود.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

بخش دوم: باتوجه به محکومیت نمایندگان شرکت یاد شده در خصوص اظهارنامه شماره 29402581 و پیگیری اداره بازرسی گمرک ایران طی نامه شماره302781 مورخ7 خرداد سال1401در خصوص سایراظهارنامه های شرکت یاد شده و پیگیری های اداره بازرسی گمرک ایران دردستور کار قرارگرفت

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

لذا دراین راستا،مدیرکل دفترتعرفه گمرک ایران طی نامه شماره1183509مورخ16آبانماه سال1401 با مرکزمبارزه با جرایم سازمان یافته درخصوص اظهارنامه کوتاژ29177135 نیزاعلام نموده که تعرفه اظهاری باتوجه به مجوز ثبت سفارش اخذ شده و گزارش مغایرت کالا وعدم همخوانی تعداد کیس های کامپیوتروارداتی با تعداد رم وسی پی یوتناسب نداشته وتعرفه اظهاری84715020 صحیح نمی باشد.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
همچنین مدیرکل وقت دفتر واردات طی نامه شماره 1511690 مورخ13 دیماه سال 1401 پس از تفسیر به رای نظر دفترتعرفه و گمرک اجرایی بدون توجه به ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دفتر واردات باید مجری اصلی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا باشد دراظهار نظری عجیب و در انتهای نامه اعلام نموده نقض تشریفات گمرکی متصور نیست.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
همچنین مدیرکل دفتر تعرفه نیز طی نامه شماره 24900 مورخ 15 فروردین سال 1402 نیز موضوع مغایر تعرفه اظهاری با کالای موجود و مجوز ثبت سفارش اخذ شده را تاکید وهمزمان به اطلاع اداره بازرسی و دفتر واردات گمرک ایران رسانیده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
باتوجه به عدم پیگیری مناسب دفتر واردات، اداره کل بازرسی طی مکاتبه شماره 552411 مورخ27 تیرماه سال1402پیرو نامه دفتر تعرفه با دفتر واردات مکاتبه نموده و درخصوص موضوع وتعیین تکلیف نهایی تقاضای رسیدگی مجدد و تسریع در اعلام نظر را نموده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
همچنین درپاسخ نامه اداره بازرسی گمرک ایران، مدیرکل وقت دفتر واردات که در گذشته و نامه قبلی عدم نقض مقرارت را اعلام نموده بود مجددا طی نامه شماره 571343مورخه اول مردادماه سال1402به مدیرکل بازرسی طی اظهارنظرعجیب ومغایر قوانین و مقرارت بدون توجه به بند(4 پ) ماده (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نموده که براساس نظر دفتر تعرفه کالای اظهاری با مجوز ثبت سفارش همخوانی نداشته و ذینفع می بایست اقدام به اصلاح ثبت سفارش می نموده است، درصورتیکه موضوع مطروحه اخذ مجوز خلاف واقع ثبت سفارش مغایر با کالای وارده این اظهارنامه بوده است واظهار نظرمدیرکل دفتر واردات عملا بی توجهی و ترک فعل قانونی ونقض ماده 2قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
در ادامه مدیرکل ادراه بازرسی گمرک ایران طی مکاتبه683987 مورخ23مردادماه سال1402 بر اساس صورتجلسه تنظیمی وبا توجه به عدم اعلام نظر مقراراتی دفتر واردات وبا اشاره به محکومیت تعزیراتی شرکت یاد شده دراظهارنامه دیگر آن شرکت بمدت3روز مهلت جهت پاسخگویی واعلام نظر صریح دفترواردات درخصوص نقض مقرارت را خواستار شده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
لذا باتوجه به عدم پاسخگویی و اجرای صحیح قوانین توسط دفتر واردات ، مدیرکل وقت بازرسی طی مکاتبه شماره772846 مورخ8 شهریور سال1402با مدیرکل حراست گمرک ایران و مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم و سرپرست جدید دفتر واردات وسرپرست جدید دفترتعرفه و سرپرست جدید گمرک فرودگاه حضرت امام خواستار تعیین تکلیف مقرارتی کوتاژ29177135 شرکت یاد شده شد که درنامه ارسالی درخصوص شمول یا عدم شمول قاچاق کالای موضوع اظهارنامه 29177135 وعدم تعیین تکلیف خواستار جلسه مجدد در12شهریور همان ماه شده بود.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
لذا باتوجه به بی اعتنایی دفتر واردات به اخطارهای مدیرکل وقت بازرسی مجددا طی نامه شماره 289543 مورخ 26 شهریور همان ماه در خصوص عدم تعیین تکلیف نهایی پرونده به مدیرکل حراست و مرکز مبارزه با جرایم و سرپرست دفتر واردات و دفتر تعرفه مهلت10روزه را تعیین نموده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید

همچنین درهمان روز نیز مرکز مبارزه با جرایم طی نامه شماره852010به سرپرست دفتر واردات جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده اخطارشده است.

رییس جمهورمحترم فکراساسی برای سلسله تخلفات سازمان یافته درگمرک نمایید
لذا پیگیریهای پی درپی مدیرکل وقت اداره بازرسی در راستای اجرای قانون و مبارزه با فساد نهایتا منجربه برکناری نامبرده توسط مقامات ارشد گمرک ایران گردید همانگونه که گزارش مسئول درب خروج 2 گمرک فرودگاه حضرت امام و اعلام نظرتخصصیو قانونی مدیرکل وقت دفتر تعرفه نیز آنان را از چرخه فنی توسط معاون فنی گمرک ایران بدلیل مبارزه با فساد خارج نمود و جالب ترازهمه اینکه کارشناس پرونده که قبلا درتهیه نامه های ارسالی دفتر واردات از سال گذشته تا کنون اعلام نموده بود که نقض مقرارت مشاهده نشده است درنامه تهیه شده و ارسالی برای سرپرست دفتر واردات به شناسه14085936 اعلام نموده که کالای وارده با کالای اظهاری مغایر بوده ونقض تشریفات برای آن متصوراست که بدلیل همزمانی تهیه نامه با برکناری مدیرکل پاکدست بازرسی ، نامه یاد شده بدون امضا سرپرست دفترواردات درکارتابل وی باقیمانده و با برکناری مدیرکل بازرسی ایشان که زیرمجموعه معاون فنی گمرک ایران می باشند نیازی به امضائ نامه تهیه شده واعلام نقض تشریفات واعلام قاچاق دراین خصوص را ضروری ندانستند واین پایان ماجرای مبارزه با فساد دراداره کل بازرسی گمرک ایران بود.
وزیر محترم اقتصاد آیا اینهمه مستندات جهت قانع نمودن جنابعالی از وضعیت اسفبار مدیران ارشد گمرک کافی نیست علیهذا ضروری است رئیس جمهورمحترم ومردمی وفساد ستیزایران اسلامی و وزیر محترم اقتصاد فکراساسی برای ریاست سازمان ومعاون فنی گمرک ایران که بجای مبارزه با فساد درراه معکوس قدم برمی دارند و بجای اجرای قانون و تشویق و قدرانی از کارمندان و مدیران پاکدست ،با برملا کنندگان فساد ومبارزان این عرصه برخورد می نمایند وآنان را از چرخه مبارزه خارج می کنند لذا ضروری است دولت محترم سیزدهم همانگونه که انتظار می رود درراستای فرمان رهبری عزیر درخصوص مبارزه با فساد ، تا دیرنشده درمدیرت کلان ومدیران ارشد ومیانی گمرک ایران بازنگری جدی نمایند تا تجارت و تولید و صادرات ایران اسلامی جان تازه ای بگیرد.

برچسب ها: گمرک ، فساد ستیز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۱۲:۵۹
0
0
سلام بر بولتن فسادستیز. سریال تخلفات تو گمرک تمامی ندارد و متاسفانه در روی همان پاشنه میچرخد. تا به کی مسولین امر میخواهند چشمان خود را بر روی فساد ببندن. آقای وزیر اقتصاد بدترین دوران گمرک به لحاظ مدیریت و مفسده را در زمان شما شاهد هستیم. بخاطر خدا اقدامی کنید
عليرضا رضوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۲۲:۱۳
0
0
برادر من این وزیر اقتصاد بیشتر به درد مجری گری برنامه های تلوزیون میخورد. بیشتر بلد است حرف های بی فایده و تبلیغاتی بزند. در این پست و مسئولیت فعلی دانش و کارایی لازم را ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۰۶:۵۶
0
0
وضعیت فساد گمرک در بین دستگاههای دولتی بنظرم رتبه ۱ یا رتبه ۲ باید باشد
مهرداد طیبی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۱۱:۵۱
0
0
آقا من یه سانتافه دارم الان 7ساله تو گمروک دپو شده
و غیره قانونی تو گمروک مونده چکار باید بکنم رفع توقیفی و منع تعقیب هم از طرف دادگاه داره ولی متاسفانه بدونه هیچ دلیلی تو گمروک خرمشهر مونده تکلیف چیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۱۲:۲۵
0
0
بر اساس گزارش شما این کارگزار اینقدر قدرت داره که مدیران گمرک را عزل می کنه حتما باید به نهاد های امنیتی و قدرتی وصل باشه که 33 میلیارد تبریه می شه پس وای به حال وزیر این مملکت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۱۵:۳۸
0
0
واقعا متاسفم که کارمندهای زحمت کش و سالم رو با این کارها به بیراهه و فسادمیکشونن
گمرک اصل به فکر کارمندان زحمت کش
و ابروی انها نیست
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین