کد خبر: ۷۲۷۲۱۷
تاریخ انتشار:

واردات ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا به کشور طی ربع قرن گذشته

بررسی آمارهای گمرک از دولت هفتم تا کنون نشان میدهد،‌ بیش از ۲ میلیارد تن کالا به ارزش هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار وارد و صادر شده است.
واردات ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا به کشور طی ربع قرن گذشته

به گزارش بولتن نیوز، تجارت خارجی کشورمان از سال 76تا پایان سال 99 دو میلیارد و 249میلیون و 365هزار تن کالا، به ارزش یک هزار و 714میلیارد و 933میلیون دلار بوده است که سهم واردات 830میلیون و 405هزار تن به ارزش 947میلیارد و 414میلیون دلار و سهم صادرات نیز یک میلیارد و 419میلیون تن به ارزش 767میلیارد و 519 میلیون دلار بوده است.
توجه به تجارت خارجی ، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها مویدآن است که هرگاه نفت ازلحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.
درچهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان 141میلیون و 408هزار تن به ارزش 69 میلیارد و 77میلیون دلار بوده است که سهم واردات 86میلیون و 408 هزار تن به ارزش 56میلیارد و 67میلیون دلار وسهم صادرات غیر نفتی 55میلیون تن به ارزش 13میلیارد و 10میلیون دلار بوده است.

در همین خصوص سخنگوی گمرک در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال 76، 8.6میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و 873میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در 24سال گذشته بوده است ،واردات دراین سال 21.8میلیون تن به ارزش 14.2میلیارد دلار بوده است. درسال 77 هم 14.4میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و 13 میلیون تن صادر شد و 16.3میلیون تن کالا به ارزش 14.3میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در 24سال گذشته بوده است .در سال 78 نیز 17.5میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش سه میلیارد و 360میلیون دلار صادر شده و 21میلیون و 548هزار تن کالا به ارزش 12.7میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در 24سال گذشته بوده است. در سال 79 ، 14.2میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و 762میلیون دلارصادر شده و 26.7میلیون تن به ارزش 14میلیارد و 865میلیون دلار نیز وارد شده است.
از سال 80 تا 83و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و 182میلیون تن کالا به ارزش 124میلیارد دلار ، وارد یا صادر شد که سهم صادرات 63.1میلون تن به ارزش 21میلیاردو 651میلیون دلار بود و 119میلیون تن به ارزش 102میلیارد و 381میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.
در سالهای 80 تا 83 به ترتیب ،16.2و13.3و15.4و 18میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش های چهار میلیارد و 224،چهار میلیارد و 608،پنج میلیارد و 972 و 6میلیارد و 847میلیون دلار صادر شد و به ترتیب 27.4و26.9و30.1و34.4میلیون تن به ارزش های 18میلیارد و119 میلیون ،22میلیارد و 275میلیون ،26میلیارد و 598 میلیون و 35میلیارد و 388میلیون دلار وارد کشور شد.
کارنامه تجارت خارجی دولت نهم 439.2میلیون تن کالا به ارزش 368میلیارد و636میلیون دلار بودکه سهم صادرات غیر نفتی 118میلیون تن به ارزش 133میلیارد و 751میلیون دلار و سهم واردات 164.8میلیون تن به ارزش 185میلیارد و 450میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.
دربین سال های 84تا 87 به ترتیب 25میلیون، 27.7میلیون،32.1میلیون و 33.2میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش 10میلیارد و 474میلیون، 12میلیارد و 997میلیون، 15میلیارد و 312میلیون و 18میلیارد و 333میلیون دلار صادرشد و 35.4میلیون، 43.5میلیون،41.7میلیون و 44.1میلیون تن کالا به ارزشهای 39میلیارد و 247میلیون ، 41میلیارد و 722میلیون،48میلیارد و 439میلیون و 56میلیارد و 42میلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک درخصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال 88 تا پایان 91 ، 439میلیون و 221هزارتن کالا به ارزش 368میلیاردو 636میلیون دلار بین ایران و سایرکشورها معامله شد که 264میلیون و 221هزار تن به ارزش 133میلیارد و 751میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و175میلیون تن کالا به ارزش 234میلیارد و 885میلیون دلار ازکشورهای دیگر به ایران صادر شد.
گفتنی است، در این دوره به ترتیب از سال های 88تا ابتدای سال92 ،47.5میلیون،60.2میلیون ، 77.8میلیون و 78.7میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش های 21.9میلیارد،26.5میلیارد،44میلیارد و 41.3میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و 51.9میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در 24سال گذشته)،45.3میلیون،38.3میلیون و 39.4میلیون تن به ارزش های 55میلیارد و 287میلیون ، 64میلیارد و 450میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در 24سال گذشته)،61.8میلیارد و 53میلیارد و 348میلیون دلار ، کالا از سایر کشورها خریداری شد.
سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم اظهار داشت: از سال 92 تا پایان سال 95، 563میلیون و 751هزار تن کالا به ارزش 367میلیارد و 839میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که 418.5میلیون تن به ارزش 179میلیارد و 338میلیون دلار آن راصادرات و 145میلیون و 251هزار تن به ارزش 188میلیارد و 501میلیون دلار آن واردات بوده است .
به گزارش تسنیم، از سال 92 تا 95 به ترتیب 93.8میلیون ، 100.7میلیون، 93.9میلیون و 130میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزشهای 41میلیارد و 848میلیون ،پنجاه میلیارد و 561میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و 33.6میلیون ،43میلیون، 35.1میلیون و 33.4میلیون تن کالا به ارزشهای 49میلیارد و 709میلیون، 53میلیارد و 569میلیون ، 41میلیارد و 539میلیون و 43میلیارد و 684میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

ازابتدای سال 96تا اول سال 1400 بیش از 640 میلیون تن کالا به ارزش 347میلیارد و 782میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات 500میلیون تن به ارزش 167میلیارد و 652میلیون دلار وسهم واردات 140میلیون تن کالا به ارزش 180میلیارد و 130میلیون تن بوده است.
لطیفی توضیح داد: 132.9میلیون تن کالا به ارزش 46میلیارد و 982میلیون دلار در سال 96، 118میلیون تن به ارزش 44میلیارد و 670میلیون دلاردر سال 97 و 135میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش 41میلیارد دلار در سال 98 و 113.7میلیون تن کالا به ارزش 35میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال 1399 صادر شده است و 38میلیون و 856هزار تن به ارزش 54میلیارد و 459میلیون دلار در سال 96، 32میلیون و 356هزار تن به ارزش 43میلیارد و 169میلیون دلار در سال 97، 35میلیون تن به ارزش 43.7میلیارد دلار در سال 98 و 33.7میلیون تن کالا به ارزش 38.9میلیارد دلار در سال 1399 به کشور وارد شده است.
در 24 سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی وبین المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال 97 که مثبت یک و نیم میلیارد و سال 94 که متبت 890میلیون دلار بوده است منفی بوده است .(در سال به منفی بیش از 30میلیارد دلار رسیده است)
وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال های گذشته گفت: درسالهای اخیر هر کیلوکالای صادراتی به طورمتوسط 30 تا 38 سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال 90 با 56سنت بوده است در موضوعکالاهای وارداتی نیز درسال های اخیر هرکیلویک دلار و 25سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات درکیلو در 24 سال گذشته نیز به سال 90 با یک دلار و 61سنت بر می گردد. پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال 78 با 19سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش به ازای هرکیلو با 55 سنت به سال 79برمی‌گردد.
از سال 76 تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز برصادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می‌توان صادرات کشور را سالانه100میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط 10درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیا است.
از سال 93 صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می‌آید. 

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: خبرگزاری تسنیم

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین