ویرانگری سیل در شهر جهانی

به گزارش بولتن نیوز، سیل ویرانی های بسیاری در شهر جهانی یزد برجا گذاشت.