افزایش ۲۲ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران
افزایش ۲۲ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران

به گزارش بولتن نیوز، در زمستان سال گذشته، 11540 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل قبل 22 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 13.5 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.8 واحد بوده است.

تعداد 1489 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در زمستان 1400 صادر شده که نسبت به فصل گذشته 24.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 17.6 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در زمستان 1400بالغ ‌بر 2236 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 19.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 5درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسی 1502 مترمربع بوده است.

کل نقاط شهری کشور

در زمستان سال 1400 تعداد 115450 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته 39.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 15.8 درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان 3.1 واحد بوده است‌.

تعداد36993 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در زمستان گذشته صادر شده که نسبت به فصل گذشته 40.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 23.4 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در زمستان 1400 حدود 21542 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 39.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 18.5 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 582 مترمربع بوده است.