سیدمجیدحسینی:
رسما مهندسی در حال تعطيلی و پزشكی در حال انفجار است

گروه اجتماعی: سید مجید حسینی : رسما مهندسی در حال تعطيلی و پزشكی در حال انفجار است! يعنی سرمايه‌داری آموزشی

به گزارش بولتن نیوز، سید مجید حسینی در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی نوشت : امسال از بين يک ميليون و سيصد هزار شركت كننده در كنكور، هزار و چهارصد و يک، تنها صد و چهل هزار نفر وارد گروه مهندسی شده‌اند؛ رسما مهندسی در حال تعطيلی و پزشكی در حال انفجار است!
يعنی سرمايه‌داری آموزشی

پزشكی توانسته است به جمعيت عظيمی از مردم رويا بفروشد.

زنگ خطر آينده برای اين جمعيت به صدا در آمده است، اما تبليغات همه‌ی گوش‌ها را كر كرده؛ اين بی‌گناهان را چطور می‌شود نجات داد؟