اگر گرفتار ویروس کرونایی شویم انصاریان های بسیار ازدست خواهیم داد
این عکس هستی انسان را می سوزاند ولی ...

این عکس هستی انسان را می سوزاند ولی ...گروه اجتماعی- جعفر گلابی روزنامه نگار با سابقه نوشت: والله از ابتدای کرونا بودندکسانی که تندوکندغلیظ ورقیق ،آرام وشدید نوشتتدوگفتندوخواهش کردندوگاهی فریادبرآوردندکه کرونا راجدی بگیریم و یکسال گذشت وعزیزان بسیار از میانمان رفتندوهنوز هم با او بازی می کنیم و نه حکومتمان آنچنان که باید و نه مردممان باورشان شده که کمترین بی احتیاطی خطرناک وویران کننده است!

به گزارش بولتن نیوز، حالا از میان همه اقشار جامعه از فقیروغنی ، از بزرگ وکوچک ،ازهنرمندتا دانشمند از سینمایی تا ورزشکارعزیز ازدست داده ایم وهمچنان میچرخیم ونشده است که به خود آئیم و برای مدتی رعایت ها را تا حداکثر ممکن ،تا وسواس واحتیاط همه جانبه پیش ببریم وهول وهراس این همه غم را ازخود بزدائیم آقای انصاریان هم رفت وازهمه سختترمادرمهربان ورنجورش را تنها گذاشت زهی اشک و زهی آه ازاین دنیای بی بنیاد ! همه نالانند ولی حتی دراین غم بزرگ‌باخویش قرار نمیگذاریم که کاری بکنیم ،مسافرتها را لغو ودورهمی هارا فعلا دوربزنیم تااین همه داغ نبینیم .آیاباور نمی کنیم که بدی انتها ندارد وخدای ناکرده‌ اگر گرفتار طوفانی مثل گرداب انگلیسی شویم انصاریان های بسیار ازدست خواهیم دادوخردخواهیم شدو فروخواهیم ریخت !؟