كنايه سنگين «هفت‌صبح» به نظام‌پزشكي؛
به لابي‌كردن براي حفظ منافعتان ادامه دهيد و كاري به واكسن روسي و چيني نداشته‌باشيد!

گروه بین الملل: روزنامه «هفت‌صبح» با كنايه سنگين به نظام‌پزشكي نوشت: به لابي‌كردن براي حفظ منافعتان ادامه دهيد و كاري به واكسن روسي و چيني نداشته‌باشيد!.

به لابي‌كردن براي حفظ منافعتان ادامه دهيد و كاري به واكسن روسي و چيني نداشته‌باشيد!

به گزارش بولتن نیوز، روزنامه «هفت‌صبح» در کنایه سنگین به نظام‌پزشكي نوشت: ياركشي پيرامون ماجراي واكسن روسي كه از طرف شبكه‌هاي ماهواره‌اي هم تشديد مي‌شود، چيزي فراتر از مسائل علمي را نشان مي‌دهد.

این روزنامه تاکید کرد: هواداران محصول آمريكايي با تهاجم به واكسن چيني و روسي تمايل قلبي خود را ابراز مي‌كنند؛ بي‌توجه به اينكه اين نوع كارزار تبليغاتي منتج به تشويش اذهان مردمي خواهدشد كه چشم‌به‌راه واكسن‌ها هستند.

در ادامه این مطلب آمده است: تنها در ايران است كه نظام پزشكي به وزارت بهداشت نامه مي‌زند كه اين واكسن خوب است و آن يكي نه؛ يعني نظام پزشكي كه مدام در حال لابي با دولت براي حفظ منافع پزشكان است، اينجا به اپوزيسيون تبديل مي‌شود!