برخورد شهید احمد کاظمی با سربازان. چه گل هایی را ما تقدیم خدا کرده ایم...

به گزارش بولتن نیوز، احمد آقا کاظمی است.. شهید احمد آقا کاظمی.. ما البته به این فیلم ها نیاز نداریم که بدانیم جنس شهید احمدها چیز دیگری بود. جنسی خدایی، مخلص، خاکی و یگانه..

این فیلم را ببینید از برخورد احمد کاظمی با سربازان. چه گل هایی را ما تقدیم خدا کرده ایم.. چه گل هایی..

{$sepehr_media_1391132_400_300}