کد خبر: ۲۸۳۲
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۷:۱۷
دولت برای اجرای طرح سبد کارمندان و کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان، 154 میلیارد میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته است.
به گزارش مهر، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار، دولت برای ارائه 7 قلم کالای اساسی مربوط به اجرای طرح سبد کارمندان و کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان برای جمعیت هدف 5/6 میلیون نفر، در مجموع 154 میلیارد و 134 میلیون تومان به عنوان یارانه پرداخت کرده که به تفکیک به برنج، شکر، روغن نباتی، لوبیا، عدس ، کره بسته بندی و گوشت مرغ اختصاص می یابد.

برنج

بر این اساس، سرانه هر نفر 6 کیلو برنج اروگوئه است که برای تامین نیاز این جمعیت آماری 39 هزار تن برنج وارد کشور شده است. بر این اساس، قیمت جهانی هر تن برنج هزار و 150 دلار است.

بنابراین می توان گفت که قیمت خرید هر کیلوگرم برنج اروگوئه هزار و 175 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی 6 کیلوگرم و معادل قیمت 7 هزار و 51 تومان است، بنابراین دولت برای تامین برنج 5/6 میلیون نفر جمعیت هدف طرح مذکور 458 میلیارد ریال هزینه خرید برنج پرداخت کرده است.

در مقابل قیمت فروش هر کیلوگرم برنج 600 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی 3هزار و 600 تومان است، بنابراین دولت در مجموع از درآمد حاصل از فروش برنج به این جمعیت هدف 234 میلیارد ریال درآمد کسب می کند.

با تفسیر رقم خرید و فروش برنج توسط دولت می توان گفت یارانه هر کیلوگرم برنج اروگوئه 575 تومان و یارانه هر نفر برای دریافت سرانه 6 کیلوگرمی برنج خود 3 هزار و 451 تومان است.

در مجموع دولت 22 میلیارد و 434 میلیون تومان یارانه بابت این میزان برنج باید پرداخت کند.

شکر

براساس این طرح، سرانه شکر هر یک از مشمولان 6/3 کیلوگرم است که برای تامین نیاز این جمعیت آماری 23 هزار و 400 تن شکر تامین شده است.

بنابراین می توان گفت که قیمت خرید هر کیلوگرم شکر 710 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی 2 هزار و 556 تومان است، بنابراین دولت برای تامین شکر 5/6 میلیون نفر جمعیت هدف طرح مذکور، 166 میلیارد ریال هزینه خرید شکر پرداخت کرده است.

در مقابل قیمت فروش هر کیلوگرم شکر 300 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی 1 هزار و 80 تومان است، بنابراین دولت در مجموع از فروش شکر 70 میلیارد ریال درآمد کسب می کند.

با تفسیر رقم خرید و فروش شکر توسط دولت می توان گفت یارانه هر کیلوگرم شکر 410 تومان و یارانه هر نفر برای دریافت سرانه 6/3 کیلوگرمی این کالا 1 هزار و 476 تومان است.

در مجموع دولت 9 میلیارد و 594 میلیون تومان یارانه بابت این میزان شکر باید پرداخت کند.

روغن نباتی

بر این اساس، سرانه هر نفر 5/4 کیلو روغن نباتی است که برای تامین نیاز این جمعیت آماری 29 هزار و 250 تن روغن نباتی فراهم شده است. بر این اساس، قیمت جهانی هر تن روغن نباتی 1 هزار و 500 دلار است.

بنابراین می توان گفت که قیمت خرید هر کیلوگرم روغن 1 هزار و 982 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی 5/4 کیلوگرمی معادل قیمت 8 هزار و 921 تومان است، بنابراین دولت برای تامین روغن این جمعیت هدف 580 میلیارد ریال هزینه خرید پرداخت کرده است.

در مقابل قیمت فروش هر کیلوگرم روغن 950 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی 4 هزار و 275 تومان است، بنابراین دولت در مجموع از درآمد حاصل از فروش روغن به این جمعیت هدف 278 میلیارد ریال منابع کسب می کند.

با تفسیر رقم خرید و فروش روغن توسط دولت می توان گفت یارانه هر کیلوگرم روغن 1 هزار و 32 تومان و یارانه هر نفر برای دریافت سرانه 5/4 کیلوگرمی شکر خود 4 هزار و 646 تومان است.

در مجموع دولت 30 میلیارد و 200 میلیون تومان یارانه بابت این میزان شکر باید پرداخت کند.

لوبیا

برای پوشش ارائه یک کیلوگرم لوبیا به هر یک از افراد جامعه هدف طرح ارائه سبد کالایی ویژه کارمندان دولت در ماه مبارک رمضان، 6500 تن لوبیا تامین شده است. بر این اساس، قیمت جهانی هر تن از این کالا 910 دلار است.

بنابراین می توان گفت که قیمت خرید هر کیلوگرم لوبیا 1 هزار و 7 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی، معادل 1 هزار و 7 تومان است، بنابراین دولت برای تامین لوبیا برای 5/6 میلیون نفر جمعیت هدف طرح مذکور 65 میلیارد ریال هزینه خرید پرداخت کرده است.

در مقابل قیمت فروش هر کیلوگرم لوبیا 500 تومان است، بنابراین دولت در مجموع از درآمد حاصل از فروش این محصول 33 میلیارد ریال درآمد کسب می کند.

با تفسیر رقم خرید و فروش لوبیا توسط دولت می توان گفت یارانه هر کیلوگرم از این محصول 507 تومان و یارانه کل پرداختی برای تامین نیاز جامعه هدف، 32 میلیارد و 971 میلیون ریال است.

عدس

برای پوشش ارائه یک کیلوگرم عدس به هر یک از افراد جامعه هدف طرح ارائه سبد کالایی ویژه کارمندان دولت در ماه مبارک رمضان، 6500 تن لوبیا تامین شده است. بر این اساس، قیمت جهانی هر تن از این کالا 1 هزار و 275 دلار است.

بنابراین می توان گفت که قیمت خرید هر کیلوگرم عدس 1 هزار و 395 تومان است که سهم هر نفر در این سبد کالایی، معادل همین رقم است، بنابراین دولت جهت تامین عدس برای 5/6 میلیون نفر جمعیت هدف طرح مذکور 91 میلیارد ریال هزینه خرید پرداخت کرده است.

در مقابل قیمت فروش هر کیلوگرم عدس 500 تومان است، بنابراین دولت در مجموع از درآمد حاصل از فروش این محصول 33 میلیارد ریال درآمد کسب می کند.

با تفسیر رقم خرید و فروش عدس توسط دولت می توان گفت یارانه هر کیلوگرم از این محصول 895 تومان و یارانه کل پرداختی برای تامین نیاز جامعه هدف، 58 میلیارد و 196 میلیون ریال است.

کره بسته بندی

برای پوشش ارائه یک کیلوگرم کره بسته بندی به هر یک از افراد جامعه هدف طرح ارائه سبد کالایی ویژه کارمندان دولت در ماه مبارک رمضان، 6500 تن لوبیا تامین شده است. بر این اساس، قیمت جهانی هر تن از این کالا 5000 دلار است.

بنابراین می توان گفت که قیمت خرید هر کیلوگرم کره بسته بندی 5 هزار و 217 تومان است، بنابراین دولت جهت تامین کره برای 5/6 میلیون نفر جمعیت هدف طرح مذکور 239 میلیارد ریال هزینه خرید پرداخت کرده است.

در مقابل قیمت فروش هر کیلوگرم کره 2000 تومان است، بنابراین دولت در مجموع از درآمد حاصل از فروش این محصول 130 میلیارد ریال درآمد کسب می کند.

با تفسیر رقم خرید و فروش کره بسته بندی توسط دولت می توان گفت یارانه هر کیلوگرم از این محصول 3 هزار و 217 تومان و یارانه کل پرداختی برای تامین نیاز جامعه هدف، 20 میلیارد و 910 میلیون تومان است.

جمع کل
در مجموع دولت برای تامین این میزان از نیاز جامعه هدف طرح مذکور که مورد تعهد وزارت بازارگانی است، 111 هزار و 150 تن کالا تامین کرده که جمع قیمت خرید برای هر نفر از این جامعه آماری 26 هزار و 148 تومان است، بنابراین دولت در مجموع برای 5/6 میلیون نفر 1700 میلیارد ریال کالا خرید کرده است.

در مقابل قیمت فروش کالاهای این سبد کالایی در مجموع برای هر نفر 11هزار و 955 تومان است که دولت کالاها را به این جامعه آماری 777 میلیارد ریال فروخته است. در این میان یارانه هرنفر از اعضای این جامعه هدف 14 هزار و 193 تومان است که می توان گفت دولت در مجموع 92 میلیاردو 256 میلیون تومان یارانه به آنها پرداخت کرده است.

اما دولت برای تامین کالاهای تحت تعهد وزارت جهاد کشاروزی نیز یارانه هایی را پرداخت کرده است. به این ترتیب که سرانه گوشت مرغ در سبد کالایی هر فرد 5 کیلوگرم است که در مجموع 32هزار و 500 تن گوشت مرغ تامین شده است.

گوشت مرغ

بر این اساس، قیمت جهانی هر تن گوشت مرغ 2هزار و 640 دلار است. از سوی دیگر قیمت خرید هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت 2 هزار و 903 تومان است که با توجه به سرانه تعیین شده برای هر فرد، قیمت خرید گوشت مرغ سبد کالایی هر نفر از جامعه آماری طرح مذکور 14 هزار و 519 تومان است و دولت در مجموع برای تامین نیاز سبد کالایی 5/6 میلیون نفر طرح مذکور، 944 میلیارد ریال هزینه پرداخت می کند.

از سوی دیگر قیمت فروش هر کیلوگرم گوشت مرغ 1000 تومان است که در مجموع برای هر نفر 5هزار تومان هزینه در بر دارد. به همین منظور دولت از این محل 325 میلیارد ریال درآمد کسب می کند.

به گزارش مهر، یارانه هر کیلوگرم گوشت مرغ هزار و 903 تومان است که در مجموع دولت برای تامین یارانه مورد نیاز 5/6 میلیون نفر جامعه هدف با سرانه 5 کیلوگرمی نیازمند پرداخت 61 میلیارد و 877 میلیون تومان منبع مالی است.
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین