کرم ضد چروک فوری(درمولند)-کرم ضد چروک فوری(درمولند)
کد خبر: ۱۲۶۱
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۸۷ - ۱۴:۰۷
هیات وزیران در جلسه 9 تیر بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آئیننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانكی در سال 1387 را تصویب كرد.

به گزارش شبکه خبر، دولت با هدف شفاف سازی تسهیلات تكلیفی بانكی در سال 87 و به استناد بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب و با توجه به اولویت تامین سرمایه در گردش بخش های خصوصی و تعاونی و همچنین تقویت نظارت و ارزیابی چگونگی اعطا و مصرف تسهیلات بانكی را به تصویب رساند.

در این آئین نامه علاوه بر آن كه سقف مجاز تسهیلات بانكی شركت های دولتی تعیین شده بر مسئولیت بانك ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات این آیین نامه و بررسی توجیه اقتصادی طرحها و نظارت لازم در مصرف تسهیلات تاكید شده است كه گامی بلند در توزیع عادلانه تسهیلات بانكها محسوب می شود.

مهمترین مفاد این آیین نامه عبارتند از: بانك مركزی موظف است از تاریخ ابلاغ این آئیننامه ظرف 2 هفته به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تكلیفی هر یك از بانكها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام نماید.

بانكها نیز موظفند ظرف یك هفته پس از ابلاغ سهم تعیین شده در بانك مركزی جمهوری اسلامی مراتب را برای اجرابه واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر كشور ابلاغ نمایند.

میزان تسهیلات موضوع این آئیننامه یك هزار و 150 میلیارد ریال است.

بانك ها موظفند سهم اعلام شده دولت را صرفا با رعایت مفاد این آئیننامه به تدریج و بر اساس زمان بندی مندرج در این آیین نامه به طور كامل به طرح های مصوب اختصاص دهند.

باز پرداخت تمام یا قسمتی از اصل سود و خسارت قانونی تسهیلات بانكی حسب مورد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیابت از دولت تضمین و تعهد می گردد.

در صورتی كه تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین و تعهد نگردد در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شركتها و دستگاههای دولتی غیر تكلیفی است و صرفا بر اساس دریافت تضمین های كافی و لازم توسط بانكها امكان پذیر خواهدبود.

پرداخت تسهیلات سرمایه ای به هر یك از شركت های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سر رسیدشده تسهیلات قبلی همان شركت است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حسب موارد مذكور در این آئیننامه تضمین لازم در خصوص طرح های دولتی را كه اعطای تسهیلات مشمول آنها می شود به بانك مركزی ارائه نماید.

زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی كه شامل سرمایه در گردش و سرمایه گذاری است بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارك بذرهای پنبه و دانه ای روغنی چغندر قند و تولید تخم نوغان از زمان انعقاد قرارداد با بانك حداكثر به مدت یكسال است.

چنانچه دستگاه های اجرایی ذیربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات كشاورزی و دامی در سال های گذشته به بانك مانده بدهكاری داشته باشند تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در این آیین نامه توسط بانكها صرفا منوط به باز پرداخت اقساط تسهیلات قبلی سر رسید شده دستگاه های بدهكار به بانكها است.

اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه درگردش وسرمایه گذاری) توسط بانك ها به شركت های دولتی صرفا در قالب این آئیننامه و بر اساس مبالغ مندرج در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1387 كل كشور مجاز است.

از جمله موارد گنجانده شده در این آئیننامه اعطای تسهیلات جاری به سایر بخش های دولتی است كه از آن جمله می توان به در نظر گرفتن سقف 150 میلیارد ریال برای رفع حوایج بازنشستگان اشاره كرد كه به سازمان های بازنشستگی كشوری و لشكری اعطاء خواهد شد.

همچنین به منظور تامین نیازهای اساسی مبلغ 50 میلیارد ریال تسهیلات برای سازمان اتكا در نظر گرفته شده است.

وزارت جهاد كشاورزی نیز در بخش اعطای تسهیلات جاری بخش های دولتی می تواند تا سقف 15 میلیارد ریال به منظور تامین و توزیع كالاهای اساسی كالا برگی توسط سازمان امور عشایری تسهیلات دریافت كند.

زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش های تعاونی و خصوصی آنها به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی این بخش ها كه بر اساس جدول شماره 6 این آیین نامه شامل 14 ردیف می باشد از زمان انعقاد قرارداد با بانك عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات حداكثر به مدت یك سال تعیین می گردد.

توزیع اعتبارات سرمایه در گردش بخش كشاورزی و همچنین سهم هر یك از دستگاه های اجرایی ذی ربط به تفكیك منایع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانكی آن بر اساس دستورالعمل جداگانه ای است كه به صورت مشترك توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط تهیه و ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ خواهدشد.

تسهیلات در گردش واحدهای دام و طیور آبزیان و واردكنندگان و توزیع كنندگان نهاده های طیور صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی با معرفی وزارت جهاد كشاورزی توسط بانكها پرداخت خواهدشد.

نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشكل های اتحادیه ها و تعاونی های تولید (متناسب با فعالیت بر اساس طبقه بندی فعالیت های اقتصاد) ISIC كه فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده میكنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذكور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال می گردد.

بر اساس این آئیننامه به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه های دانشجویی سهم وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آموزش و پرورش از تسهیلات بانكی مورد نیاز توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 500 میلیارد ریال تعیین شده است و از طریق بانك مركزی برای اجرا به بانكها ابلاغ خواهدشد.

همچنین بر اساس بند دیگری از این آئیننامه بانك مركزی موظف شد تا تسهیلات بانكی مورد نیاز وزارت مسكن و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای جابجایی و انتقال پادگان ها، مراكز نظامی و كارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای كشور تا سقف یك هزار میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله تامین كند.

دستورالعمل اجرایی تسهیلات مذكور ظرف یك ماه پس از ابلاغ این آیین نامه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانك مركزی به مجموعه های ذیربط ابلاغ خواهدشد.

براساس آئیننامه جدید اجرایی اعطای تسهیلات بانكی به منظور فراهم آوردن امكان بهره برداری از طرح های سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی كه از تسهیلات تكلیفی قوانین بودجه سال های قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین نامه اجرایی تسهیلات تكلیفی سال مربوط به بهره برداری نرسیده اند با موافقت بانك مجموع دوران مشاركت مدنی و فروش اقساطی آنها حداكثر تا 15 سال قابل افزایش می باشد.

به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری بخش های دولتی تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در این آیین نامه بانك ها موظفند هر سه ماه یكبار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین نامه را به تفكیك مورد مصرف به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

بانك مركزی هم موظف است بر اساس گزارش دریافتی از بانك ها هر سه ماه یكبار گزارش های لازم را به تفكیك قید شده در گزارش بانك ها به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه كند.

بر اساس این آئیننامه در بخش تسهیلات سرمایه در گردش بخش های خصوصی و تعاونی 3670 میلیون ریال برای سرمایه در گردش شركتها و اتحادیه های تعاونی 1750 میلیون ریال، برای سرمایه در گردش بخش كشاورزی 6000 میلیون ریال، برای خودكفایی در تامین گوشت قرمز و پودر ماهی 110 میلیون ریال، برای چاپ كتب درسی 450 میلیون ریال، برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی موضوع مصوبه كمیسیون رسیدگی به مشكلات واحدهای تولیدی 8000 میلیون ریال، برای سرمایه در گردش واحدهای مرغداری و سایر ماكیان و وارد كنندگان و توزیع كنندگان نهاده ها و محصولات نهایی طیور 500 میلیون ریال، برای تامین نقدینگی صنایع تبدیلی و تكمیلی كشاورزی 300 میلیون ریال، برای سرمایه در گردش زیربخش شیلا ت وآبزیان 1000 میلیاردریال برای سرمایه درگردش صنوف تولیدی وبهسازی ونوسازی وبهداشتی نمودن واحدهای تولیدی نان 2000 میلیون ریال به منظورسرمایه در گردش كارخانه های قند و شكر 4000 میلیون ریال، برای تامین نهاده های مورد نیاز گاوداری های تولیدكننده شیرخام 7300 میلیون، ریال برای تهیه و تدارك نهاده های تولید كشاورزی 3000 میلیون ریال، برای فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی و 100 میلیون ریال نیز برای سرمایه در گردش تامین و تدارك دارو و ملزومات مصرفی پزشكی ضروری اختصاص خواهدیافت.

این آئیننامه را پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 12 تیر برای اجرا ابلاغ كرد
کانال تلگرام بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
سامان تل
فروشگاه اینترنتی بانک سامان
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین