کد خبر: ۱۱۵۱۶
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۲:۰۶
سازمان تأمين اجتماعى به منظور صيانت از نيروى كار امسال ۶۵۰ ميليارد تومان اعتبار براى صندوق بيمه بيكارى پيش بينى كرده است.
احمد پايور، معاون اداره كل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى در گفت وگو با خبرنگار «ايران»، با اعلام اين مطلب گفت: سال گذشته از سوى سازمان تأمين اجتماعى نزديك به ۵۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى صندوق در نظر گرفته شد كه حدود ۵۲۶ ميليارد تومان از منابع وصول و براساس مصارفى كه تا سقف منابع بوده، ۵۸۳ ميليارد تومان رسيده است؛ بنابر اين كسرى صندوق در سال ۸۷ رقمى معادل ۵۷ ميليارد تومان مى شود.
وى درباره تعداد مستمرى بگيران بيمه بيكارى افزود: در حال حاضر تعداد افرادى كه تحت پوشش صندوق بيمه بيكارى قرار دارند، ۱۵۲ هزار نفر است كه در مقايسه با سال گذشته تعداد مقررى بگيران افزايشى نداشته است اما در مجموع ورودى و خروجى صندوق بيمه بيكارى در سال گذشته ۲۳۰ هزار نفر است.
به گفته پايور، پرداخت مقررى بيمه بيكارى شامل بيمه شدگانى است كه بدون ميل و اراده بيكار شوند و آماده به كار باشند؛ بنابراين كارگرى كه به ميل خودش كار خود را ترك مى كند، نمى تواند از اين حمايت ها برخوردار شود البته تشخيص ارادى بودن يا غيرارادى بودن بيكارى بيمه شدگان برعهده اداره كار و امور اجتماعى محل اشتغال بيمه شده است و شعب تأمين اجتماعى براساس معرفى ادارات كار درخصوص برقرارى مقررى بيمه بيكارى براى بيمه شدگان اقدام مى كنند. وى اظهار داشت: بيمه شده اى كه كار خود را به صورت غيرارادى از دست مى دهد براى دريافت مقررى بيمه بيكارى بايد حداكثر ظرف مدت ۳۰روز از تاريخ بيكارى موضوع را به واحدهاى كار و امور اجتماعى اطلاع دهد و آمادگى خود را براى اشتغال به كار تخصصى خود يا كار مشابه آن اعلام كند. البته بيمه شدگان توجه داشته باشند كه سازمان تأمين اجتماعى مقررى بيمه بيكارى را از روز اول شروع بيكارى آنها محاسبه و پرداخت مى كند.
معاون اداره كل امور بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعى درباره طرح ها و برنامه هاى صندوق بيمه بيكارى در سال جارى گفت: براساس توافقنامه اى كه بين سازمان تأمين اجتماعى، وزارت كار و امور اجتماعى و بانك رفاه براى اشتغال مجدد مقررى بگيران منعقد شده است، كارفرمايانى كه نيروى كار مورد نياز خود را از مقررى بگيران بيمه بيكارى انتخاب و جذب كنند به ازاى جذب هر نفر ۱۰ ميليون تومان وام با سود ۴درصد دريافت مى كنند كه از سال گذشته تاكنون بانك رفاه ۱۷۱ميليارد تومان تسهيلات به كار فرمايان پرداخت كرده است. اين ميزان تسهيلات براى اشتغال ۲۰ هزار نفر بوده كه از اين تعداد تثبيت شغل ۸هزار نفر قطعى شده و براى ۱۲ هزار نفر ديگر هم در قالب هاى جداگانه اى اشتغالزايى صورت گرفته است.
پايور افزود: البته برخى از كارفرمايان هم با دريافت تسهيلات نتوانستند براى مقررى بگيران ايجاد اشتغال كنند كه براى اين افراد جرايمى در نظر گرفته مى شود و علاوه بر آن سود تسهيلات آنها نيز ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد و مهمتر آن كه كل تسهيلات را هم بايد سريعاً به بانك بازگردانند.
به گفته وى تعطيلى كارگاه ها و اخراج زودتر از موعد مقررى بگيران از جمله مواردى است كه كارفرمايان در جذب نيروى بيكار ناموفق بوده اند زيرا براساس طرح ارائه شده هر كارفرمايى كه نيروى بيكارى را جذب كند بايد تا چهار سال آن نيرو را در كارگاه يا كارخانه خود نگه دارد، در غير اين صورت او موظف است تمامى تسهيلاتى را كه براى اين امر دريافت كرده بر اساس ضوابط و مقررات بانك مسترد كند.
پرداخت ۷۰ درصد حقوق مقررى بگيران
رئيس اداره بيمه بيكارى سازمان تأمين اجتماعى درباره طرح ديگر اشتغالزايى براى بيمه شدگان بيكار اظهار داشت: بر اساس طرح تبصره يك ماده ۶ قانون بيمه بيكارى هر كارفرمايى كه فرد بيكارى را جذب كند، ۷۰ درصد حقوق آن نيرو را صندوق بيمه بيكارى پرداخت مى كند و ۳۰ درصد ديگر را هم كارفرما بايد بپردازد كه درصد مذكور شناور است. احتمال اين كه كارفرما بيشتر از ۳۰ درصد نيز بپردازد وجود دارد اما متأسفانه از سال گذشته تاكنون به علت ذهنيت نادرست برخى از كارفرمايان نسبت به نيروى بيكار شد، اين طرح آن طور كه بايد مورد توجه قرار نگرفت، البته در اين زمينه كارشناسان و مسئولان وزارت كار هم تبليغات خوبى براى اين طرح انجام نداده اند كه ضرورت دارد به منظور كاهش نيروى بيكار تمهيدات و برنامه هاى مناسبى از سوى مسئولان وزارت كار انديشيده شود.
به گفته وى سازمان تأمين اجتماعى در نظر دارد براى سال جارى اصلاحاتى در اين طرح انجام دهد تا تشويق ها و تسهيلات بيشترى براى كارفرمايان در نظر گرفته شود.
پرداخت مقررى به نيروهاى آماده به كار
پايور درباره اصلاح قانون بيمه بيكارى گفت: طرح ها و پيشنهاداتى درباره اصلاح قانون بيمه بيكارى مطرح است اما به علت اينكه متولى مشخصى ندارد اين بحث همچنان در حد طرح باقى مانده است. وى افزود: در پيش نويس اين طرح عنوان شده است تسهيلاتى براى نيروى انسانى كه شرايط بازار كار را گذرانده باشند و آماده به كار هستند مثل فارغ التحصيلان دانشگاه ها فراهم شود اما چون سازوكار اين طرح مشخص نيست تاكنون نتيجه قابل قبولى به دست نيامده است. زيرا در حال حاضر هم وزارت كار از باب اشتغالزايى و هم وزارت رفاه به عنوان يك حمايت اجتماعى نسبت به اين طرح نظر دارند. بنابراين تا زمانى كه متولى اين طرح و منابع مورد نياز آن مشخص نشود نمى توان براى اين گروه از افراد آماده به كار تسهيلاتى همچون مقررى بگيران از طريق صندوق بيمه بيكارى در نظر گرفت البته ناگفته نماند اين طرح همچنان در دستور كار دستگاه هاى مذكور و سازمان تأمين اجتماعى قرار دارد.
ميزان پرداخت مقررى در سال جديد
معاون اداره كل امور بيمه شدگان درباره ميزان پرداخت مقررى بيمه بيكارى به مقررى بگيران در سال جديد گفت: مدت پرداخت مقررى بيمه بيكارى به بيمه شدگان واجد شرايط به سابقه پرداخت حق بيمه از سوى آنان بستگى دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه براى بيمه شدگان مجرد و ۵۰ماه براى بيمه شدگان متأهل و متكفل بيشتر نيست. بنابراين امسال براساس مصوبه شوراى عالى كار ميزان مقررى براساس ۲۶۳هزار و ۵۰۰تومان به افراد تحت پوشش صندوق بيمه بيكارى پرداخت خواهد شد. افرادى كه مقررى آنها كمتر از حداقل حقوق باشد، رقم ۲۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان را خواهند گرفت و ساير افرادى كه بالاتر از رقم مصوب شوراى عالى كار باشد، همان حقوق سال گذشته را دريافت مى كنند.
پرداخت بيمه بيكارى به كارگران قراردادى
رئيس اداره بيمه بيكارى درباره بيمه بيكارى افراد قراردادى گفت: افراد شاغل در كارهايى كه ماهيت آن جنبه دائمى دارد و براساس قرارداد كار مدت معين مشغول به كار شده اند، با تشخيص واحدهاى كار و امور اجتماعى در صورتى كه در پايان قرارداد بيكار شوند، مورد حمايت قرار گرفته و مشمول دريافت مقررى بيمه بيكارى خواهند بود.
وى افزود: بيمه بيكارى به افرادى كه در آخرين كارگاه حداقل يك سال حق بيمه پرداخت كرده باشند، تعلق مى گيرد؛ بنابر اين اين افراد به علت پايان قرارداد، لازم نيست به ادارات كار و امور اجتماعى شكايت كنند بلكه بايد درخواست خود را بابت دريافت بيمه بيكارى به اين ادارات ارائه دهند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین